ระบบพิมพ์เกียรติบัตรคณะกรรมการกลาง

สรุปข้อมูล
คณะกรรมการ/ฝ่าย จำนวน
คณะกรรมการที่ปรึกษา
26
คณะกรรมการดำเนินงาน
104
คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจัดบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์
6
คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
14
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
12
คณะกรรมการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
12
คณะกรรมการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
16
คณะกรรมการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
11
คณะกรรมการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
12
คณะกรรมการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
13
คณะกรรมการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
9
คณะกรรมการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
11
คณะกรรมการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
12
คณะกรรมการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
9
คณะกรรมการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
13
คณะกรรมการฝ่ายติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา
10
คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
8
คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
5
คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
10
คณะกรรมดำเนินงานพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดงานมหกรรมวิชาการฯ
3
รวม
316