ระบบพิมพ์เกียรติบัตรคณะกรรมการกลาง

คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นายวสันต์ คำเกลี้ยง ผู้อำนวยการ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา
นายสมชัย นามสว่าง ผู้อำนวยการ โรงเรียนโคกยางวิทยา
นางสาวพรรณสินี เหมาะดีหวัง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายพศิน บัวหุ่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
นายธีรภาพ วลามิตร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายวีระยุทธ พิมวงษา ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายไพรัตน์ ทองเถาว์ ครู โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม
นายบรรพต นนธิจันทร์ พนักงานราชการ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม