ระบบพิมพ์เกียรติบัตรคณะกรรมการกลาง

คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นายองอาจ ดีประดวง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
นายธรรมนูญ มีเสนา ผู้อำนวยการ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา
นายจำรัส เสียงเพราะ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนโคกยางวิทยา
นางสิริวิมล ดีทองหลาง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนแตลศิริวิทยา
นางจงเจตน์ ปิตาทะสังข์ ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางลักขณา คุณมาศ ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายอายุ คิดดี ผู้อำนวยการ โรงเรียนพระแก้ววิทยา
นายนิวัฒ ภัคภูริวัฒน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา
นายสัมฤทธิ์ เสาทอง ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร