ระบบพิมพ์เกียรติบัตรคณะกรรมการกลาง

คณะกรรมการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นายไพชยนต์ จันทเขต ผู้อำนวยการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางอุดมพร สิงห์ชัย ผู้อำนวยการ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายวิทยา เพ่งเล็งดี ผู้อำนวยการ โรงเรียนนาบัววิทยา
นางสาวพรรณสินี เหมาะดีหวัง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวรัตปราณี เรืองผา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวเสาวภา ทองนำ ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวสุรัตนา จินดาศรี ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางจุราภรณ์ ภูวดลไพโรจน์ ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวมนัสวี เวชกามา ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายภูวดล หมายถูก ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางราตี พาหา ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวเชิญขวัญ พันธุ์สุข ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์