ระบบพิมพ์เกียรติบัตรคณะกรรมการกลาง

คณะกรรมการที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
นายสำเริง บุญโต รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
นายจำลอง ผู้สมเก่า รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
นายกฤษ ละมูลมอญ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
นายแสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายทวีศักดิ์ สนสี ผู้อำนวยการ โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นายองอาจ สุจินพรัหม ผู้อำนวยการ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นายไพชยนต์ จันทเขต ผู้อำนวยการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายนิเวศน์ เนินทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
นายพีระศักดิ์ นวมจะโป๊ะ ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
นายปริญญา พุ่มไหม ผู้อำนวยการ โรงเรียนรัตนบุรี
นายชูเดช อำพันทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายสุนทร พลศรี ผู้อำนวยการ โรงเรียนสังขะ
นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสิรินธร
นายณรงค์ พรหมพัชรพล ผู้อำนวยการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ ผู้อำนวยการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
ว่าที่ ร.ต. บัญญัติ สมชอบ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นายพัลลภ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายองอาจ ดีประดวง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
นายลาย สมเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
นายสนอง สินโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
นางลัดดาวัลย์ เพ่งเล็งดี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
นายวัชรา สามาลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
นายจตุพร พรอัจฉริยกุล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33