ระบบพิมพ์เกียรติบัตรคณะกรรมการกลาง

คณะกรรมการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นายองอาจ สุจินพรัหม ผู้อำนวยการ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นายชอบ พรหมบุตร ผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองลีงวิทยา
นายสมศักดิ์ บุญโต ผู้อำนวยการ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
นายประหยัด ทองทา ผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม
นายวิชิตชัย แข่งขัน ผู้อำนวยการ โรงเรียนวังข่าพัฒนา
นายทศพร สระแก้ว ผู้อำนวยการ โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
นายดนัย คำผุย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
นายกิมเฮียง ร่วมพัฒนากร ครู โรงเรียนเมืองลีงวิทยา
นายเดชา คิดกล้า ครู โรงเรียนสุรพินท์พิทยา