ระบบพิมพ์เกียรติบัตรคณะกรรมการกลาง

คณะกรรมการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ ผู้อำนวยการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายปิยะวัฒน์ ศรีไสว ผู้อำนวยการ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์
นายจีระพรรณ เพียรมี ผู้อำนวยการ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม
นายองอาจ ดีประดวง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
นายชวลิตร วรรณดี รองผู้อำนวยการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางนงเยาว์ ผาสุก รองผู้อำนวยการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางพนมพร แก้วใส รองผู้อำนวยการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายทวี เจริญรัมย์ ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายธราดล บุญญาพงษ์ ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวทิพากร นามเดช ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางพชรพรรณ ด่านวิไล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33