ระบบพิมพ์เกียรติบัตรคณะกรรมการกลาง

คณะกรรมการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นายสุนทร พลศรี ผู้อำนวยการ โรงเรียนสังขะ
นายไพบูลย์ ศิริมา ผู้อำนวยการ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นายอายุ คิดดี ผู้อำนวยการ โรงเรียนพระแก้ววิทยา
นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
นายสรรนิธิ เผ่าพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนธาตุศรีนคร
นายวสันต์ ปัญญาธานี ผู้อำนวยการ โรงเรียนสนมวิทยาคาร
นางสาวพาสันติ บุญธรรม ครู โรงเรียนสังขะ
นายเอกกร สีดามาตย์ ครู โรงเรียนสังขะ
นายอนัน ขาวงาม ครู โรงเรียนสังขะ
นายเมธาวี บริสุทธิ์ ครู โรงเรียนสังขะ
นายธนวัฏ สิงห์แป ครู โรงเรียนสังขะ
นายดนัย คำผุย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33