ระบบพิมพ์เกียรติบัตรคณะกรรมการกลาง

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นายกฤษ ละมูลมอญ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
นายสุรพงศ์ ปรากฎรัตน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนพนาสนวิทยา
นายวิชิตชัย แข่งขัน ผู้อำนวยการ โรงเรียนวังข่าพัฒนา
นายพศิน บัวหุ่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
นายบุญเจือ โฉมใส รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางชรัดพร เสริมทรัพย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
จ.ส.อ.จตุวุฒิ ลัทธิพุทธกาล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
นางเกศสุดา วงษาภิรมย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
นางนุษย์นภา พิทยารักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
นางสาวนภาพรรณ ศิรประภากุล นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
นางสาวโยษิตา มีศรี นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
นางสาวกมลพันธ์ ศิริพูน พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33