ระบบพิมพ์เกียรติบัตรคณะกรรมการกลาง

คณะกรรมดำเนินงานพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดงานมหกรรมวิชาการฯ
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นายธีรภาพ วลามิตร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายกฤษฎากร แก่นดี ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายวีระยุทธ พิมวงษา ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร