ระบบพิมพ์เกียรติบัตรคณะกรรมการกลาง

คณะกรรมการฝ่ายติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นายองอาจ สุจินพรัหม ผู้อำนวยการ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นายนิเวศน์ เนินทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
นายวรพงศ์ มีมาก ผู้อำนวยการ โรงเรียนนาดีวิทยา
นายสมโภชน์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนตานีวิทยา
นายชอบ พรหมบุตร ผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองลีงวิทยา
นายไพบูลย์ ศิริมา ผู้อำนวยการ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นายทวีศักดิ์ สนสี ผู้อำนวยการ โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นายยรรยง วงคำจันทร์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองบัววิทยา
นายธรรมนูญ มีเสนา ผู้อำนวยการ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา
นายพิทักษ์ สุปิงคลัด ผู้อำนวยการ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก