ระบบพิมพ์เกียรติบัตรคณะกรรมการกลาง

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นางลัดดาวัลย์ เพ่งเล็งดี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
นายอำนาจ นวนิล ผู้อำนวยการ โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา
นางขวัญใจ หมายมี เจ้าหน้าที่ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายนิเวศ ทิวทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนโชคเพชรพิทยา
นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33