ระบบพิมพ์เกียรติบัตรคณะกรรมการกลาง

คณะกรรมการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
ว่าที่ ร.ต. บัญญัติ สมชอบ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นายวรพงศ์ มีมาก ผู้อำนวยการ โรงเรียนนาดีวิทยา
นายธรรมนูญ มีเสนา ผู้อำนวยการ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา
นายสมชัย นามสว่าง ผู้อำนวยการ โรงเรียนโคกยางวิทยา
นายบุญศักดิ์ บุญจูง ผู้อำนวยการ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์
นายบุญชู ดัชถุยาวัตร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นายภูมินทร์ เจริญสุข รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นายสัมฤทธิ์ เสาทอง ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางวรรณา ทรงศิลป์ ครู โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นางรุ่งทิวา ผลเกิด ครู โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นางดวงตา บุติมาลย์ ครู โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นายกิตติพงษ์ เตียวเจริญกุล ครู โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม