ระบบพิมพ์เกียรติบัตรคณะกรรมการกลาง

คณะกรรมการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นายชูเดช อำพันทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายวราวุธ สุทธิกุล ผู้อำนวยการ โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์
นายทวีโชค งามชื่น ผู้อำนวยการ โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม
นายไพบูลย์ ศิริมา ผู้อำนวยการ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นายปิยะวัฒน์ ศรีไสว ผู้อำนวยการ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์
นายวีรพงศ์ หมายสุข ผู้อำนวยการ โรงเรียนโนนเทพ
นายสาโรจน์ พฤษภา ผู้อำนวยการ โรงเรียนมหิธรวิทยา
นายพรรณนา ลอยทอง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางทิพวรรณ ยืนยง ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวธิดาลักษณ์ ทวี ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายวัชรากร ใยแก้ว ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายประสิทธิ์ ยอดทองดี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33