ระบบพิมพ์เกียรติบัตรคณะกรรมการกลาง

คณะกรรมการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นายณรงค์ พรหมพัชรพล ผู้อำนวยการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายยรรยง วงคำจันทร์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองบัววิทยา
นายประหยัด ทองทา ผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม
นายทวีโชค งามชื่น ผู้อำนวยการ โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม
นายขันติ จารัตน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน
นายแชม มุ่งดี ผู้อำนวยการ โรงเรียนท่าสว่างวิทยา
นางณัฐชานันท์ พระทองสุขสกุล รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายธีระวัฒน์ สุรศร ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายวัชรา สามาลย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33