ระบบพิมพ์เกียรติบัตรคณะกรรมการกลาง

คณะกรรมการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นายพัลลภ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายนิเวศน์ เนินทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
นายนิวัฒ ภัคภูริวัฒน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา
นายฉัตรนภดล คงยืน ผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา
นายถนอม บุญโต ผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์
นายรัชพงษ์ อ่อนอก รองผู้อำนวยการ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายวินัย ศิริเวช รองผู้อำนวยการ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางกิ่งแก้ว เนาว์สูงเนิน ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายประสิทธิ์ ทิพยบุญ ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวัง ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายสุธี ใจศีล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33