ระบบพิมพ์เกียรติบัตรคณะกรรมการกลาง

คณะกรรมการดำเนินงาน
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นายแสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสิรินธร
นายปริญญา พุ่มไหม ผู้อำนวยการ โรงเรียนรัตนบุรี
นายชูเดช อำพันทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ ผู้อำนวยการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายณรงค์ พรหมพัชรพล ผู้อำนวยการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ว่าที่ ร.ต. บัญญัติ สมชอบ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นายองอาจ สุจินพรัหม ผู้อำนวยการ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นายพัลลภ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายสุนทร พลศรี ผู้อำนวยการ โรงเรียนสังขะ
นายทวีศักดิ์ สนสี ผู้อำนวยการ โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นายนิเวศน์ เนินทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
นายพีระศักดิ์ นวมจะโป๊ะ ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
นายวิทยา เพ่งเล็งดี ผู้อำนวยการ โรงเรียนนาบัววิทยา
นายสุรพงศ์ ปรากฎรัตน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนพนาสนวิทยา
นางดวงใจ ชนะกูล ผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีไผทสมันต์
นายอำนาจ นวนิล ผู้อำนวยการ โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา
นายพิทักษ์ สุปิงคลัด ผู้อำนวยการ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายเฉลิมชัย แสนสุข ผู้อำนวยการ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล
นายวายุคล จุลทัศน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์
นายสาโรจน์ พฤษภา ผู้อำนวยการ โรงเรียนมหิธรวิทยา
นายแชม มุ่งดี ผู้อำนวยการ โรงเรียนท่าสว่างวิทยา
นายวรพงศ์ มีมาก ผู้อำนวยการ โรงเรียนนาดีวิทยา
นายศุภชัย ชาวนา ผู้อำนวยการ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
นายทวีโชค งามชื่น ผู้อำนวยการ โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม
นายนิเวศ ทิวทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนโชคเพชรพิทยา
นายทศพร สระแก้ว ผู้อำนวยการ โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
นายทศพร สระแก้ว ผู้อำนวยการ โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
นายไพบูรณ์ เมินขุนทด ผู้อำนวยการ โรงเรียนพญารามวิทยา
นางสาวทองใบ ตลับทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
นายชอบ พรหมบุตร ผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองลีงวิทยา
นายวิชัย สาลีงาม ผู้อำนวยการ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นายประเสริฐ์ พิศสมัย รักษาการ ผู้อำนวยการ โรงเรียนแร่วิทยา
นางสาวสุมณี บูรณ์เจริญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์
นายนิวัฒน์ โพธิมาศ ผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา
นายวิชิตชัย แข่งขัน ผู้อำนวยการ โรงเรียนวังข่าพัฒนา
นายวราวุธ สุทธิกุล ผู้อำนวยการ โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์
นายสมศักดิ์ บุญโต ผู้อำนวยการ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
นางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีสุขวิทยา
นายรณภากาศ สุพรรณไกรสีห์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนยางวิทยาคาร
นายนิวัฒ ภัคภูริวัฒน์ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการโรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา
นางสาวกชพร ธรรมวิเศษ ผู้อำนวยการ โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา
นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
นายประหยัด ทองทา ผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม
นายสมัย ปานทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม
นายอุ่น ศาลางาม ผู้อำนวยการ โรงเรียนช้างบุญวิทยา
นายถนอม บุญโต ผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์
นายศักดา ศรีผาวงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยา
นายสุดใจ ศรีใหญ่ ผู้อำนวยการ โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม
นายยรรยง วงคำจันทร์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองบัววิทยา
นายเสงี่ยม วงศ์พล ผู้อำนวยการ โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร
นายฉัตรนภดล คงยืน ผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา
นายบุญเรือง พจนาโสภา ผู้อำนวยการ โรงเรียนดอนแรดวิทยา
นายทันใจ ชูทรงเดช ผู้อำนวยการ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
นายวสันต์ ปัญญาธานี ผู้อำนวยการ โรงเรียนสนมวิทยาคาร
นายปิยะวัฒน์ ศรีไสว ผู้อำนวยการ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์
นายสุพินทร์ พุฒตาล ผู้อำนวยการ โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา
นายสรรค์นิธิ เผ่าพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนธาตุศรีนคร
นายบุญศักดิ์ บุญจูง ผู้อำนวยการ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์
นายสรศักดิ์ สีตาชัย ผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองอียอวิทยา
นางจิดาภา บูรณ์เจริญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์
นายศรีสุนทร ส่งเสริม ผู้อำนวยการ โรงเรียนแนงมุดวิทยา
นายวสันต์ คำเกลี้ยง ผู้อำนวยการ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา
ว่าที่ ร.ต. อภินันท์ จันทเขต ผู้อำนวยการ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นายสมโภชน์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนตานีวิทยา
นายสมชัย นามสว่าง ผู้อำนวยการ โรงเรียนโคกยางวิทยา
นายสุคนธ์ โสกรรนิตย์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
นายธรรมนูญ มีเสนา ผู้อำนวยการ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา
นายกิตติชัย แผ่นจันทร์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการ โรงเรียนตาเบาวิทยา
นางสาวพิจิตรา คำมันตรี ผู้อำนวยการ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นายพนม ลำดวนหอม ผู้อำนวยการ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
นายไพบูลย์ ศิริมา ผู้อำนวยการ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นายสุวรรณ สายไทย ผู้อำนวยการ โรงเรียนกระเทียมวิทยา
นางอุดมพร สิงห์ชัย ผู้อำนวยการ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายอายุ คิดดี ผู้อำนวยการ โรงเรียนพระแก้ววิทยา
นายขันติ จารัตน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน
นายสุพิน บุญเยี่ยม ผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
นายเสกสันต์ สัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04
นางวิไลวรรณ เหมือนชาติ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
นางนาถสุดา จินดาศรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
นายพิจิตร อุตตุโปน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
นายสุธี ใจศีล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
นางพชรพรรณ ด่านวิไล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
นายรวิชญุฒน์ ทองแม้น ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
นายวัชรา สามาลย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
นายประสิทธิ์ ยอดทองดี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
นายดนัย คำผุย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
นายไพชยนต์ จันทเขต ผู้อำนวยการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายองอาจ ดีประดวง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
นายสนอง สินโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อำนวยการ โรงเรียนแตลศิริวิทยา
นายจีระพรรณ เพียรมี ผู้อำนวยการ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม
นายพศิน บัวหุ่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
นายธีรภาพ วลามิตร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายวิทูรย์ พิมพ์ศิริ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายอาทร เสาสูง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายสัมฤทธิ์ เสาทอง ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางณัฐกานต์ ปีแหล่ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
นายวีรพงศ์ หมายสุข ผู้อำนวยการ โรงเรียนโนนเทพ
นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33