ระบบพิมพ์เกียรติบัตรคณะกรรมการกลาง

คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจัดบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นายแสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายวิทูรย์ พิมพ์ศิริ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายบุญร่วม กลุ่นหอม ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายอาทร เสาสูง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายเทิดศักดิ์ มั่นหมาย ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายไพสิทธิ์ คงทน ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร