ระบบพิมพ์เกียรติบัตรคณะกรรมการกลาง

คณะกรรมการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นายแสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายนิเวศ ทิวทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนโชคเพชรพิทยา
นายสมโภชน์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนตานีวิทยา
นายอายุ คิดดี ผู้อำนวยการ โรงเรียนพระแก้ววิทยา
นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีสุขวิทยา
นายอาทร เสาสูง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายธีรภาพ วลามิตร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายวิทูรย์ พิมพ์ศิริ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายอนุชาติ นาเมืองรักษ์ ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางวิไลวรรณ เหมือนชาติ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
นายพิจิตร อุตตุโปน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33