ทีมพัฒนาโปรแกรม

ศูนย์สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโรงเรียนสุรวิทยาคาร

นายธีรภาพ วลามิตร

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มงานบริหารวิชาการ

นายวีระยุทธ พิมวงษา

ครู

นายกฤษฎากร แก่นดี

ครู