ระบบพิมพ์เกียรติบัตรคณะกรรมการกลาง

คณะกรรมการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสิรินธร
นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นายพีระศักดิ์ นวมจะโป๊ะ ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
นายอำนาจ นวนิล ผู้อำนวยการ โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา
นายศุภชัย ชาวนา ผู้อำนวยการ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
นายสุคนธ์ โสกรรนิตย์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
นายสุวรรณ สายไทย ผู้อำนวยการ โรงเรียนกระเทียมวิทยา
นางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
นายกิตติชัย แผ่นจันทร์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
นางสุจินดา สินโพธิ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสิรินธร
นางทองจันทร์ โล้เจริญรัตน์ ครู โรงเรียนสิรินธร
นางสมกิตต์ โอรสรัมย์ ครู โรงเรียนสิรินธร
นายสุนทร กิ่งจันทร์ ครู โรงเรียนสิรินธร
นางสาวดรรชนี ใจดี ครู โรงเรียนสิรินธร
นางณัฐกานต์ ปีแหล่ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
นายรวิชญุฒน์ ทองแม้น ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33