สรุปข้อมูลนำเสนอผลงาน

โรงเรียน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา และพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวม
โรงเรียนกระเทียมวิทยา 2 1 3 4 2 1 0 0 0 13
โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 0 2 2 1 0 1 1 0 0 7
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 4 7 4 7 2 1 5 1 0 31
โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา 0 1 1 1 0 0 1 0 0 4
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 8 17 12 7 6 2 5 0 2 59
โรงเรียนจารย์วิทยาคาร 1 2 0 0 0 0 1 1 0 5
โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1 7 3 4 4 0 2 1 0 22
โรงเรียนช้างบุญวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนดอนแรดวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 1 1 4 0 0 1 1 0 0 8
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3
โรงเรียนตานีวิทยา 3 4 2 4 2 1 1 1 0 18
โรงเรียนตาเบาวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 0 2 3 1 1 0 0 0 0 7
โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 0 2 1 2 0 1 2 1 2 11
โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1 1 1 2 2 1 4 0 3 15
โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 0 14 2 4 4 6 5 1 0 36
โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
โรงเรียนธาตุศรีนคร 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3
โรงเรียนนาดีวิทยา 5 2 1 3 0 1 2 0 0 14
โรงเรียนนาบัววิทยา 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3
โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 0 4 0 3 2 0 2 0 0 11
โรงเรียนบัวเชดวิทยา 5 2 4 5 5 2 4 0 0 27
โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ 0 1 2 1 0 1 2 0 0 7
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 0 4 0 2 0 0 3 0 0 9
โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 4 15 18 15 13 0 11 3 4 83
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 1 2 0 1 1 1 0 2 0 8
โรงเรียนพญารามวิทยา 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 3 5 3 3 2 2 10 2 1 31
โรงเรียนพนาสนวิทยา 2 5 1 4 0 0 1 0 0 13
โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนพระแก้ววิทยา 1 2 0 3 0 1 0 1 0 8
โรงเรียนมหิธรวิทยา 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3
โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 0 2 3 0 0 0 1 1 0 7
โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 0 1 3 2 1 0 1 1 0 9
โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3
โรงเรียนยางวิทยาคาร 3 1 1 2 1 0 2 0 0 10
โรงเรียนรัตนบุรี 5 8 7 9 3 0 1 1 1 35
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 0 10 1 3 0 3 0 0 0 17
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 3 1 2 1 0 0 1 0 1 9
โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3
โรงเรียนวังข่าพัฒนา 1 1 1 1 1 0 1 0 0 6
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 0 8 9 4 5 1 4 0 4 35
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 4 4 5 1 4 0 2 0 0 20
โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 0 3 0 0 0 0 1 0 0 4
โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ 0 1 2 0 0 0 3 0 0 6
โรงเรียนศรีสุขวิทยา 0 1 1 0 0 1 2 1 0 6
โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 11 12 8 10 7 3 7 0 0 58
โรงเรียนสนมวิทยาคาร 2 4 0 0 0 2 4 1 0 13
โรงเรียนสวายวิทยาคาร 4 5 1 3 0 1 4 0 1 19
โรงเรียนสังขะ 1 2 1 3 2 1 2 0 1 13
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 3 7 2 1 0 0 1 1 0 15
โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 2 2 0 2 1 0 5 1 0 13
โรงเรียนสิรินธร 0 26 39 6 12 0 8 2 3 96
โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 5 10 7 7 3 1 5 0 1 39
โรงเรียนสุรวิทยาคาร 13 29 35 22 5 8 24 7 3 146
โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 2 1 2 0 0 1 0 0 1 7
โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4
โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 0 0 2 3 0 0 0 0 0 5
โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 0 2 3 1 0 0 2 0 0 8
โรงเรียนหนองอียอวิทยา 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 3 0 1 0 0 0 2 0 0 6
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 2 1 1 0 1 1 3 1 0 10
โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 0 3 1 4 0 1 1 1 0 11
โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา 1 1 0 3 0 0 2 0 1 8
โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 0 1 0 2 1 0 0 0 0 4
โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1 2 1 2 1 2 1 2 0 12
โรงเรียนเมืองลีงวิทยา 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 0 0 1 1 1 0 0 0 2 5
โรงเรียนแตลศิริวิทยา 2 3 0 1 0 2 2 0 0 10
โรงเรียนแนงมุดวิทยา 0 1 1 2 0 0 0 0 2 6
โรงเรียนแร่วิทยา 1 2 2 1 1 0 0 0 0 7
โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 1 2 1 1 1 1 1 0 0 8
โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 2 4 2 1 2 1 0 0 0 12
โรงเรียนโคกยางวิทยา 1 1 1 1 2 0 1 0 1 6
โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 0 1 0 0 0 1 1 2 1 6
โรงเรียนโนนเทพ 0 3 1 0 0 0 0 0 0 4
โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 1 2 1 0 1 0 1 1 0 7
โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 0 1 0 2 2 0 1 0 0 6
242 289 466 347 121 166 277 83 58 2049