สรุปข้อมูลนำเสนอผลงาน

ศูนย์กลุ่มสาระ ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์


รายละเอียด

โรงเรียน ครู(ค.ศ.5) ครู(ค.ศ.4) ครู(ค.ศ.3) ครู(ค.ศ.2) ครู(ค.ศ.1) ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง รวม
โรงเรียนสุรวิทยาคาร 0 0 4 2 0 1 0 0 7
โรงเรียนสิรินธร 0 0 2 0 0 0 0 0 2
โรงเรียนสวายวิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนนาดีวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนพญารามวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 0 0 0 2 0 0 0 0 2
โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนมหิธรวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนนาบัววิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 0 0 1 0 0 0 0 0 1
โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนเมืองลีงวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนแตลศิริวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนจารย์วิทยาคาร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนวังข่าพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนยางวิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนพนาสนวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนศรีสุขวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 0 0 1 0 0 0 0 0 1
โรงเรียนแร่วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
โรงเรียนเมืองบัววิทยา 0 0 0 1 1 0 0 0 2
โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 1 1
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนช้างบุญวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 0 0 0 1 0 0 0 0 1
โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนรัตนบุรี 0 0 1 0 0 0 0 0 1
โรงเรียนดอนแรดวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
โรงเรียนธาตุศรีนคร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนหนองอียอวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนสนมวิทยาคาร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนโนนเทพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 0 0 1 0 0 2 0 0 3
โรงเรียนโคกยางวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนตานีวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 0 0 1 0 0 0 0 0 1
โรงเรียนตาเบาวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนแนงมุดวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
โรงเรียนสังขะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนกระเทียมวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 0 0 0 0 1 0 0 0 1
โรงเรียนพระแก้ววิทยา 0 0 1 0 0 0 0 0 1
โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนบัวเชดวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 12 6 6 13 0 1 38