สรุปการลงทำเบียน โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม

Query Fail by [select * from present WHERE school_id='32022010' AND award_id != 0 GROUP BY name ORDER BY title,name ]