สรุปข้อมูลนำเสนอผลงาน

ศูนย์กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


รายละเอียด

โรงเรียน ครู(ค.ศ.5) ครู(ค.ศ.4) ครู(ค.ศ.3) ครู(ค.ศ.2) ครู(ค.ศ.1) ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง รวม
โรงเรียนสุรวิทยาคาร 0 0 15 4 3 0 0 0 22
โรงเรียนสิรินธร 0 0 1 1 1 3 0 0 6
โรงเรียนสวายวิทยาคาร 0 0 2 1 1 0 0 0 3
โรงเรียนนาดีวิทยา 0 0 0 0 0 3 0 0 3
โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 0 0 0 0 0 3 0 0 3
โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนพญารามวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 0 0 1 0 0 0 0 0 1
โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 0 0 2 0 0 2 0 0 4
โรงเรียนมหิธรวิทยา 0 0 1 0 0 0 0 0 1
โรงเรียนนาบัววิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา 0 0 3 0 0 0 0 0 3
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 0 0 2 3 2 0 0 0 7
โรงเรียนเมืองลีงวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 0 0 4 0 3 3 0 0 10
โรงเรียนแตลศิริวิทยา 0 0 1 0 0 0 0 0 1
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 0 0 1 0 0 0 0 0 1
โรงเรียนจารย์วิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
โรงเรียนวังข่าพัฒนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
โรงเรียนยางวิทยาคาร 0 0 0 0 0 2 0 0 2
โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 0 0 2 1 0 4 0 0 7
โรงเรียนพนาสนวิทยา 0 0 0 0 2 0 2 0 4
โรงเรียนศรีสุขวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 0 0 1 0 1 0 0 0 2
โรงเรียนแร่วิทยา 0 0 0 1 0 0 0 0 1
โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 0 0 2 0 1 1 0 0 4
โรงเรียนเมืองบัววิทยา 0 0 0 1 1 0 0 0 2
โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 0 0 0 0 0 4 0 0 4
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนช้างบุญวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนรัตนบุรี 0 0 2 1 4 0 0 2 9
โรงเรียนดอนแรดวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนธาตุศรีนคร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 0 0 0 1 0 0 0 0 1
โรงเรียนหนองอียอวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 0 0 0 1 2 0 0 0 3
โรงเรียนสนมวิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 0 0 0 1 2 0 0 0 3
โรงเรียนโนนเทพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 0 0 5 1 6 1 2 0 15
โรงเรียนโคกยางวิทยา 0 0 0 1 0 0 0 0 1
โรงเรียนตานีวิทยา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 0 0 1 0 1 0 0 0 2
โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 0 0 1 1 0 0 0 0 2
โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 0 0 1 0 1 0 2 0 4
โรงเรียนตาเบาวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนแนงมุดวิทยา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 0 0 0 1 0 0 0 0 1
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
โรงเรียนสังขะ 0 0 0 1 0 2 0 0 3
โรงเรียนกระเทียมวิทยา 0 0 2 1 0 1 0 0 4
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 0 0 0 3 1 2 1 0 7
โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 0 0 0 0 0 2 0 0 2
โรงเรียนพระแก้ววิทยา 0 0 1 0 0 2 0 0 3
โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
โรงเรียนบัวเชดวิทยา 0 0 0 0 0 5 0 0 5
โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
รวม 0 0 51 25 44 59 8 2 188