สรุปข้อมูลนำเสนอผลงาน

ศูนย์กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์


รายละเอียด

โรงเรียน ครู(ค.ศ.5) ครู(ค.ศ.4) ครู(ค.ศ.3) ครู(ค.ศ.2) ครู(ค.ศ.1) ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง รวม
โรงเรียนสุรวิทยาคาร 0 0 16 8 4 0 1 0 29
โรงเรียนสิรินธร 0 0 11 13 1 1 0 0 26
โรงเรียนสวายวิทยาคาร 0 0 3 0 0 1 1 0 5
โรงเรียนนาดีวิทยา 0 0 1 0 1 0 0 0 2
โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 0 0 4 1 1 2 1 1 10
โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 0 0 0 1 0 0 0 0 1
โรงเรียนพญารามวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 0 0 0 1 0 0 0 0 1
โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 0 0 1 0 0 0 0 0 1
โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 0 0 3 2 3 0 0 0 8
โรงเรียนมหิธรวิทยา 0 0 1 0 0 0 0 0 1
โรงเรียนนาบัววิทยา 0 0 1 0 0 1 0 0 2
โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา 0 0 1 0 0 0 0 0 1
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 0 0 7 4 4 0 1 1 17
โรงเรียนเมืองลีงวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 0 0 2 2 0 0 0 0 4
โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 0 0 1 1 0 0 0 0 2
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 0 0 2 4 6 0 0 0 12
โรงเรียนแตลศิริวิทยา 0 0 2 0 0 0 0 1 3
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
โรงเรียนจารย์วิทยาคาร 0 0 0 0 0 1 1 0 2
โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
โรงเรียนวังข่าพัฒนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
โรงเรียนยางวิทยาคาร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 0 0 2 2 3 3 0 0 10
โรงเรียนพนาสนวิทยา 0 0 0 4 1 0 0 0 5
โรงเรียนศรีสุขวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 0 0 0 3 2 2 0 0 7
โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 0 0 2 0 0 0 0 0 2
โรงเรียนแร่วิทยา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 0 0 3 0 0 3 1 0 7
โรงเรียนเมืองบัววิทยา 0 0 1 1 0 0 0 0 2
โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร 0 0 0 2 0 0 0 0 2
โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 0 0 9 0 4 0 1 0 14
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 0 0 1 0 0 0 0 0 1
โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนช้างบุญวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 0 0 0 1 1 0 0 0 2
โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 0 0 0 1 0 1 0 0 2
โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 0 0 2 1 0 0 0 0 3
โรงเรียนรัตนบุรี 0 0 4 0 2 2 0 0 8
โรงเรียนดอนแรดวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 0 0 1 0 0 0 0 0 1
โรงเรียนธาตุศรีนคร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 0 0 2 0 0 0 0 0 2
โรงเรียนหนองอียอวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนสนมวิทยาคาร 0 0 0 2 2 0 0 0 4
โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 0 0 0 2 0 2 0 0 4
โรงเรียนโนนเทพ 0 0 1 1 0 1 0 0 3
โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 0 0 8 4 2 1 0 0 15
โรงเรียนโคกยางวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
โรงเรียนตานีวิทยา 0 0 1 2 1 0 0 0 4
โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 0 0 0 1 0 0 0 0 1
โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 0 0 2 0 1 0 0 0 3
โรงเรียนตาเบาวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 0 0 0 1 0 0 0 0 1
โรงเรียนแนงมุดวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 0 0 0 1 0 1 0 0 2
โรงเรียนสังขะ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
โรงเรียนกระเทียมวิทยา 0 0 1 0 0 0 0 0 1
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 0 0 3 1 1 1 1 0 7
โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 0 0 0 0 0 1 0 0 1
โรงเรียนพระแก้ววิทยา 0 0 0 1 1 0 0 0 2
โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
โรงเรียนบัวเชดวิทยา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 0 0 0 1 4 0 0 0 5
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 0 0 0 0 1 2 1 0 4
รวม 0 0 99 69 53 47 11 3 282