สรุปข้อมูลเข้าร่วมศึกษาดูงาน

โรงเรียน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา และพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวม
โรงเรียนกระเทียมวิทยา 4 6 6 5 1 2 7 2 0 33
โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 2 6 9 6 1 3 3 1 0 31
โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 0 3 3 0 1 1 0 1 0 9
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 5 7 7 7 3 0 6 3 0 38
โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา 1 3 3 0 0 1 1 1 0 8
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 10 15 19 11 4 2 8 10 1 80
โรงเรียนจารย์วิทยาคาร 2 2 2 3 0 2 1 1 0 13
โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 5 9 8 4 2 0 4 4 0 35
โรงเรียนช้างบุญวิทยา 2 2 3 2 1 0 1 1 0 12
โรงเรียนดอนแรดวิทยา 0 3 0 0 0 2 2 1 0 8
โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 3 2 3 0 0 1 0 0 0 9
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 2 3 0 2 1 2 1 1 0 12
โรงเรียนตานีวิทยา 4 4 4 4 4 0 3 4 1 27
โรงเรียนตาเบาวิทยา 2 1 3 3 0 1 2 2 0 14
โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 0 0 3 1 0 0 0 2 0 6
โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 0 2 2 2 2 1 2 1 0 12
โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 2 2 6 3 1 1 4 2 1 21
โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 13 13 13 11 7 5 8 7 0 77
โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 1 1 3 0 1 1 2 1 0 10
โรงเรียนธาตุศรีนคร 1 2 4 1 0 2 2 0 0 12
โรงเรียนนาดีวิทยา 4 5 4 4 4 2 6 2 0 31
โรงเรียนนาบัววิทยา 1 2 3 2 0 1 1 1 0 11
โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 3 5 4 3 1 0 4 2 0 22
โรงเรียนบัวเชดวิทยา 8 13 15 8 8 4 11 0 0 67
โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ 1 2 3 1 0 1 3 1 0 12
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 1 4 2 4 0 1 7 0 1 19
โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 2 2 6 2 0 0 4 1 0 16
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 11 21 19 14 12 3 12 4 4 100
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 3 3 4 2 1 2 4 2 0 21
โรงเรียนพญารามวิทยา 1 3 1 1 0 2 3 0 0 11
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 5 5 5 6 3 1 11 3 0 39
โรงเรียนพนาสนวิทยา 2 5 5 4 2 2 4 3 0 27
โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม 1 2 2 1 3 0 1 2 0 12
โรงเรียนพระแก้ววิทยา 2 3 1 2 0 2 0 1 0 11
โรงเรียนมหิธรวิทยา 2 2 2 2 1 1 0 0 1 11
โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 0 2 3 1 1 1 2 1 0 11
โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 3 3 2 3 1 1 4 1 0 18
โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน 2 1 0 2 0 1 0 1 0 7
โรงเรียนยางวิทยาคาร 3 2 5 2 0 1 2 2 0 17
โรงเรียนรัตนบุรี 8 11 6 5 6 1 8 8 1 54
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 6 11 7 5 0 4 3 3 1 40
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 3 1 3 4 1 1 3 1 2 19
โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร 2 2 0 2 1 1 2 1 0 11
โรงเรียนวังข่าพัฒนา 1 1 2 1 0 1 3 2 0 11
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 9 12 13 12 4 2 7 4 14 75
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 3 4 3 4 1 1 3 1 0 20
โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 0 3 0 2 3 1 4 0 0 13
โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ 0 1 3 0 2 1 3 0 0 9
โรงเรียนศรีสุขวิทยา 3 2 5 3 0 2 4 2 0 21
โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 2 1 6 3 1 0 0 1 0 14
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 17 16 17 10 2 5 12 4 1 82
โรงเรียนสนมวิทยาคาร 7 5 7 4 2 1 13 2 0 41
โรงเรียนสวายวิทยาคาร 4 5 5 5 2 2 3 2 0 28
โรงเรียนสังขะ 13 17 11 8 2 2 9 4 8 70
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 5 9 11 7 2 1 8 2 1 46
โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 4 4 8 2 6 2 9 1 0 36
โรงเรียนสิรินธร 9 24 32 10 11 4 6 5 2 103
โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 10 11 8 12 8 2 5 2 3 60
โรงเรียนสุรวิทยาคาร 16 31 63 13 22 8 19 7 2 181
โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 2 2 5 1 1 1 2 1 0 15
โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 2 1 3 0 2 3 2 3 4 20
โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 3 3 5 1 1 1 2 1 0 17
โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 1 1 2 3 1 1 1 1 0 11
โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 2 2 8 1 0 1 3 3 0 20
โรงเรียนหนองอียอวิทยา 1 1 2 1 1 0 0 0 0 6
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 4 2 3 3 3 2 4 0 0 21
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 3 5 6 3 1 2 6 3 0 29
โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 3 3 0 4 1 1 3 1 0 16
โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา 3 2 0 2 0 1 4 1 0 13
โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 1 2 3 2 1 2 3 1 0 15
โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 0 4 2 4 0 0 3 2 0 15
โรงเรียนเมืองบัววิทยา 3 4 3 2 2 2 2 3 0 21
โรงเรียนเมืองลีงวิทยา 3 5 2 3 1 1 1 2 0 18
โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 1 2 1 1 0 0 1 2 0 8
โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 1 2 4 1 1 1 2 1 4 16
โรงเรียนแตลศิริวิทยา 7 6 6 7 3 2 6 2 0 39
โรงเรียนแนงมุดวิทยา 2 5 5 5 1 1 3 2 0 24
โรงเรียนแร่วิทยา 2 2 1 1 1 0 3 1 0 11
โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 1 2 1 1 1 3 1 1 0 11
โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 3 4 4 3 0 3 5 2 0 23
โรงเรียนโคกยางวิทยา 3 4 4 3 2 2 3 3 3 22
โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 5 2 3 2 1 0 3 0 0 16
โรงเรียนโนนเทพ 1 3 3 2 2 1 5 2 0 19
โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 1 2 3 0 1 0 3 2 0 12
โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 2 2 2 3 0 1 2 0 0 12
296 415 485 301 180 129 346 165 55 2372