สรุปข้อมูลเข้าร่วมศึกษาดูงาน

โรงเรียน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา และพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวม
โรงเรียนกระเทียมวิทยา 4 0 6 5 1 2 7 2 0 27
โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 2 0 9 6 1 3 3 1 0 25
โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 0 0 3 0 1 1 0 1 0 6
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 5 0 7 7 3 0 6 3 0 31
โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา 1 0 3 0 0 1 1 1 0 7
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 10 0 19 11 4 2 8 10 1 65
โรงเรียนจารย์วิทยาคาร 2 0 2 3 0 2 1 1 0 11
โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 5 0 8 4 2 0 4 4 0 27
โรงเรียนช้างบุญวิทยา 2 0 3 2 1 0 1 1 0 10
โรงเรียนดอนแรดวิทยา 0 0 0 0 0 2 2 1 0 5
โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 3 0 3 0 0 1 0 0 0 7
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 2 0 0 2 1 2 1 1 0 9
โรงเรียนตานีวิทยา 4 0 4 4 4 0 3 4 1 23
โรงเรียนตาเบาวิทยา 2 0 3 3 0 1 2 2 0 13
โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 0 0 3 1 0 0 0 2 0 6
โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 0 0 2 2 2 1 2 1 0 10
โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 2 0 6 3 1 1 4 2 1 19
โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 13 0 13 11 7 5 8 7 0 64
โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 1 0 3 0 1 1 2 1 0 9
โรงเรียนธาตุศรีนคร 1 0 4 1 0 2 2 0 0 10
โรงเรียนนาดีวิทยา 4 0 4 4 4 2 6 2 0 26
โรงเรียนนาบัววิทยา 1 0 3 2 0 1 1 1 0 9
โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 3 0 4 3 1 0 4 2 0 17
โรงเรียนบัวเชดวิทยา 8 0 15 8 8 4 11 0 0 54
โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ 1 0 3 1 0 1 3 1 0 10
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 1 0 2 4 0 1 7 0 1 15
โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 2 0 6 2 0 0 4 1 0 14
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 11 0 19 14 12 3 12 4 4 79
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 3 0 4 2 1 2 4 2 0 18
โรงเรียนพญารามวิทยา 1 0 1 1 0 2 3 0 0 8
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 5 0 5 6 3 1 11 3 0 34
โรงเรียนพนาสนวิทยา 2 0 5 4 2 2 4 3 0 22
โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม 1 0 2 1 3 0 1 2 0 10
โรงเรียนพระแก้ววิทยา 2 0 1 2 0 2 0 1 0 8
โรงเรียนมหิธรวิทยา 2 0 2 2 1 1 0 0 1 9
โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 0 0 3 1 1 1 2 1 0 9
โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 3 0 2 3 1 1 4 1 0 15
โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน 2 0 0 2 0 1 0 1 0 6
โรงเรียนยางวิทยาคาร 3 0 5 2 0 1 2 2 0 15
โรงเรียนรัตนบุรี 8 0 6 5 6 1 8 8 1 43
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 6 0 7 5 0 4 3 3 1 29
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 3 0 3 4 1 1 3 1 2 18
โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร 2 0 0 2 1 1 2 1 0 9
โรงเรียนวังข่าพัฒนา 1 0 2 1 0 1 3 2 0 10
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 9 0 13 12 4 2 7 4 14 64
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 3 0 3 4 1 1 3 1 0 16
โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 0 0 0 2 3 1 4 0 0 10
โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ 0 0 3 0 2 1 3 0 0 8
โรงเรียนศรีสุขวิทยา 3 0 5 3 0 2 4 2 0 19
โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 2 0 6 3 1 0 0 1 0 13
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 17 0 17 10 2 5 12 4 1 66
โรงเรียนสนมวิทยาคาร 7 0 7 4 2 1 13 2 0 36
โรงเรียนสวายวิทยาคาร 4 0 5 5 2 2 3 2 0 23
โรงเรียนสังขะ 13 0 11 8 2 2 9 4 8 53
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 5 0 11 7 2 1 8 2 1 37
โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 4 0 8 2 6 2 9 1 0 32
โรงเรียนสิรินธร 9 0 32 10 11 4 6 5 2 79
โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 10 0 8 12 8 2 5 2 3 49
โรงเรียนสุรวิทยาคาร 16 0 63 13 22 8 19 7 2 150
โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 2 0 5 1 1 1 2 1 0 13
โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 2 0 3 0 2 3 2 3 4 19
โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 3 0 5 1 1 1 2 1 0 14
โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 1 0 2 3 1 1 1 1 0 10
โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 2 0 8 1 0 1 3 3 0 18
โรงเรียนหนองอียอวิทยา 1 0 2 1 1 0 0 0 0 5
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 4 0 3 3 3 2 4 0 0 19
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 3 0 6 3 1 2 6 3 0 24
โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 3 0 0 4 1 1 3 1 0 13
โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา 3 0 0 2 0 1 4 1 0 11
โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 1 0 3 2 1 2 3 1 0 13
โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 0 0 2 4 0 0 3 2 0 11
โรงเรียนเมืองบัววิทยา 3 0 3 2 2 2 2 3 0 17
โรงเรียนเมืองลีงวิทยา 3 0 2 3 1 1 1 2 0 13
โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 1 0 1 1 0 0 1 2 0 6
โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 1 0 4 1 1 1 2 1 4 14
โรงเรียนแตลศิริวิทยา 7 0 6 7 3 2 6 2 0 33
โรงเรียนแนงมุดวิทยา 2 0 5 5 1 1 3 2 0 19
โรงเรียนแร่วิทยา 2 0 1 1 1 0 3 1 0 9
โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 1 0 1 1 1 3 1 1 0 9
โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 3 0 4 3 0 3 5 2 0 19
โรงเรียนโคกยางวิทยา 3 0 4 3 2 2 3 3 3 19
โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 5 0 3 2 1 0 3 0 0 14
โรงเรียนโนนเทพ 1 0 3 2 2 1 5 2 0 16
โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 1 0 3 0 1 0 3 2 0 10
โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 2 0 2 3 0 1 2 0 0 10
296 0 485 301 180 129 346 165 55 1957