สรุปการลงทำเบียน โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์

Query Fail by [select * from present WHERE school_id='32022017' AND award_id != 0 GROUP BY name ORDER BY title,name ]