การลงทะเบียนนำเสนอผลงาน

เปิดระบบให้ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

ติดต่อประสานงาน ADMIN ศูนย์

ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กิจกรรม จำนวน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ/ นวัตกรรม/ ICT ครู คศ.1
11
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ/ นวัตกรรม/ ICT ครู คศ.2
1
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ/ นวัตกรรม/ ICT ครู คศ.3
3
การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
57
การนำเสนอผลงานของครูอัตราจ้าง
6
การวิจัยในชั้นเรียน ครู คศ.1
1
การวิจัยในชั้นเรียน ครู คศ.2
2
การวิจัยในชั้นเรียน ครู คศ.3
2
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ ครู คศ.1
5
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ ครู คศ.2
1
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ ครู คศ.3
1
นิทรรศการครูภาษาที่ 2 และผลงานครูที่เข้าอบรม Boot camp
31
รวม
121