ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ ครู คศ.1

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นางณัฐธิดา หงษ์ทอง ครู โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางสาวลลิตา คิอินธิ ครู โรงเรียนไทรแก้ววิทยา
นางสาวขนิษฐา ใกล้ผล ครู โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม
นางสาวเอราวัณ แก้วตะวัน ครู โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางภัททิยา ศรีหาตา ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์