ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมการวิจัยในชั้นเรียน ครู คศ.2

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นางฐิรัญญ์รัตน์ บุตรงาม ครูชำนาญการ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายธนิต คงเจริญสุข ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา