ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ/ นวัตกรรม/ ICT ครู คศ.3

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นายบรรจง สดสี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางเสาวนีย์ พิศเพ็ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
นางดวงใจ อินทชัย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์