ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ/ นวัตกรรม/ ICT ครู คศ.1

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นายพิสิษฐ์ บูรณ์เจริญ ครู โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
นางสาวสุมิตรา สดทรงศิลป์ ครู โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาวเอราวัณ แก้วตะวัน ครู โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางวัลย์ลิกา สุรินทราบูรณ์ ครู โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
นางสาวถิรวรรณ ระดมสุข ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางณัฐธิดา หงษ์ทอง ครู โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
ลลิตา คิอินธิ ครู โรงเรียนไทรแก้ววิทยา
นางสาวขนิษฐา ใกล้ผล ครู โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม
นางสาวนิภาพร สุนทรสวัสดิ์ ครู โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์
นายธรรมศักดิ์ ทองเดือน ครู โรงเรียนกระเทียมวิทยา
นายธรรมศักดิ์ ทองเดือน ครู โรงเรียนกระเทียมวิทยา