ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ ครู คศ.3

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นางดวงใจ อินทชัย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์