ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมการนำเสนอผลงานของครูอัตราจ้าง

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นางสาวกรรณิกา สอนปราบ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04
นางสาวนาถรดา ธรรมชาติ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวมุกรินทร์ คงชื่นจิต ครูอัตราจ้าง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวศศิธร รัศสิห์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวสร้อยสุดา อินทร์สอน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นางสาวสุภาพร ศรีทนษา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนประสาทวิทยาคาร