ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมการนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นางสาวศิริวัฒนา สุขเป็ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวศุภนิดา เวือมประโคน ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางพิลาวัลย์ ปาเส ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวเสาวรส เสพสุข ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายโกมล ศรีวรรณะ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสิรินธร
นายธนากร กายสง่า ครูผู้ช่วย โรงเรียนสิรินธร
นางสาวสุจิตรา ชาสุด ครูผู้ช่วย โรงเรียนสิรินธร
นายตรีวัฒน์ ศรีนพวิทย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาวอารีรัตน์ ไชยศรี ครูผู้ช่วย โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาวเกวลี มูลชาลี ครูผู้ช่วย โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาวระพีพรรณ ยอดจันทร์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา
นางสาวพิมพิกา พรชัย ครูผู้ช่วย โรงเรียนเมืองลีงวิทยา
นางสาวญาณิภา บาลุน ครูผู้ช่วย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวนภัสชญา ดิษฐประกรกุล ครูผู้ช่วย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายเสกสรรค์ รุ่งเรือง ครูผู้ช่วย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวทัศนีย์ ต้องถือดี ครูผู้ช่วย โรงเรียนกระเทียมวิทยา
นางสาวปุณณภา พร้อมแก้ว ครูผู้ช่วย โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
นางสาวมินตรา ไชยา ครูผู้ช่วย โรงเรียนสิรินธร
นางสาวสิริภรณ์ นามสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสิรินธร
นางสาวนิตติยา จันแดง ครูผู้ช่วย โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวสรัลพร ถนัดรอบ ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
นางสาวคนาพร โสฬส ครูผู้ช่วย โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวอัญเชิญ แก้วเหล่ายูง ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
นางภัสชากาญจน์ เปี่ยมเจริญวรากูร ครูผู้ช่วย โรงเรียนเมืองบัววิทยา
นางสาวปภาวี พุ่มไหม ครูผู้ช่วย โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
นางสาวจารุรรณ กอราช ครูผู้ช่วย โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาววรรณิกา แผ่นทอง ครูผู้ช่วย โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
นางสาวธัญลักษณ์ แก้วดี ครูผู้ช่วย โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นางสาววรัธยา ทาหาญ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นางโชติพัชร พิณเจริญพันธุ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนรัตนบุรี
นางสาวภรณ์กนก เติมใจ ครูผู้ช่วย โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวภัทธิรา สุมาลี ครูผู้ช่วย โรงเรียนยางวิทยาคาร
นางสาวอุษา บรรเทิงใจ ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
นางสาวชนาพร สุดบูชาศักดิ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นายอภิสิทธ์ ขอสุข ครูผู้ช่วย โรงเรียนแร่วิทยา
นางสาวกัญญาวีณ์ จูมทอง ครูผู้ช่วย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวสุภาภรณ์ กกกลาง ครูผู้ช่วย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายเฉลิมพล วิโรจน์รัตน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวรติกา ไชยพลงาม ครูผู้ช่วย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวสลิลเกตน์ จันทร์ดี ครูผู้ช่วย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวอุบล ธรรมดา ครูผู้ช่วย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวทักษิณา เรืองรอบ ครูผู้ช่วย โรงเรียนโคกยางวิทยา
นายวศิน กระแสเทพ ครูผู้ช่วย โรงเรียนโคกยางวิทยา
นางสาวจันทร์จิรา แก้วใหญ่ ครูผู้ช่วย โรงเรียนตานีวิทยา
นายปิ่นทอง ปราสาทภิญโญ ครูผู้ช่วย โรงเรียนตานีวิทยา
นางสาวพัณณิตา ไพรสินธุ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
นางสาวกัญญ์จิรา ทองอ้ม ครูผู้ช่วย โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
นายเจตริน ศรีสรรงาม ครูผู้ช่วย โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
นางสาวอุมารินทร์ บุญเจริญ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสังขะ
นางสาวเขมิสรากาญจน์ สมถวิล ครูผู้ช่วย โรงเรียนสังขะ
นางสาวพรทิพย์ โตสงวน ครูผู้ช่วย โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นางสาวฐิติมา ชื่นรัมย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
นางสาวบาหยัน โคตรพรมศรี ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
นางสาวภูวษา ไตรเรืองกุล ครูผู้ช่วย โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นางสาวกนกพร กมลบูรณ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวพิณทิพย์ ทวีผล ครูผู้ช่วย โรงเรียนวังข่าพัฒนา
นางสาวศุภนิดา เวือมประโคน ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรวิทยาคาร