ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ/ นวัตกรรม/ ICT ครู คศ.2

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นางอัจฉราภรณ์ นาคเจือ ครูชำนาญการ โรงเรียนบัวเชดวิทยา