ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมนิทรรศการครูภาษาที่ 2 และผลงานครูที่เข้าอบรม Boot camp

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นางสาวสุรัตนา จินดาศรี ครูชำนาญการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายตรีวัฒน์ ศรีนพวิทย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาวกฤติกา สุทธิธรรม ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางเขมรัศมี สุบันนารถ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวพิมพกานต์ สมานุหัส ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวกัญญ์จิรา ทองอ้ม ครูผู้ช่วย โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
นางดวงตา มอนดี้ ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางชุลิตา ชะโลมรัมย์ ครู โรงเรียนไทรแก้ววิทยา
นางสาวสุนันทา นาเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนรัตนบุรี
นางสาวเพ็ญจันทร์ พันธ์ฤกษ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนรัตนบุรี
นางบังอร ชูแก้ว ครูชำนาญการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวจินตนา ชัยนิตย์ ครู โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นายธนิต คงเจริญสุข ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นายพิสิษฐ์ บูรณ์เจริญ ครู โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
นายธนากร กายสง่า ครูผู้ช่วย โรงเรียนสิรินธร
นางสาวเกศินี ศิวพิทักษ์พงษ์ ครู โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นางสาวถิรวรรณ ระดมสุข ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางราตรี พลเยี่ยม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางปริยาภัทร กะการดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวพัชรินทร์ เสียงวังเวง ครูผู้ช่วย โรงเรียนสิรินธร
นางสาวภรณ์กนก เติมใจ ครูผู้ช่วย โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวหทัยชนก ศูนย์ตรง ครู โรงเรียนสิรินธร
นางสาวพิมพ์พร สุขแล้ว ครู โรงเรียนสิรินธร
นางสาวสุจิตรา ชาสุด ครูผู้ช่วย โรงเรียนสิรินธร
นายอดิศักดิ์ พลศรี ครูชำนาญการ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นางสาวเกวลี มูลชาลี ครูผู้ช่วย โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาวอารีรัตน์ ไชยศรี ครูผู้ช่วย โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาวอวตี บัณฑิตนิธิกุล ครู โรงเรียนสิรินธร
นางสาวอัชฎาพร ใจใหญ่ ครู โรงเรียนสิรินธร
นางสาววรรณิกา แผ่นทอง ครูผู้ช่วย โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
นางสาวสัณห์ฤทัย โลนุช ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา