ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน รายการ
นายชวลิต คุชิตา โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาวสุชาดา คำขาว โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางสาวศรสวรรค์ จินาวัลย์ โรงเรียนกระเทียมวิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางบังอร สหัสชาติ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายสุรชัย กุลรัตน์ โรงเรียนพนาสนวิทยา โครงการที่เป็นเลิศ Best Practice ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(เหรียญทอง)
นางสาวพรศรี บูรณ์เจริญ โรงเรียนสิรินธร สื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
(เหรียญทอง)
นายสนชัย ทวีอินทร์ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
(เข้าร่วม)
นายชิษณุพงศ์ มงคลสาร โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางศิริรัตน์ ไชยปัญหา โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
(เหรียญทอง)
นางสาวณภัทร มิ่งขวัญ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นางณัฐวดี ชัยช่วย โรงเรียนเมืองบัววิทยา สื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
(เหรียญทอง)
นายกริชชัย เจนสระคู โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ผลงานครูผู้ช่วย
(เข้าร่วม)
นายกริชชัย เจนสระคู โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ วิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นายไกรวิชญ์ สุปิงคลัด โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวจุรีพร ดียิ่ง โรงเรียนนาดีวิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาวปริศนา สุขเกษม โรงเรียนยางวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาวปริศนา สุขเกษม โรงเรียนยางวิทยาคาร วิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นายปราโมทย์ คะหาญ โรงเรียนแนงมุดวิทยา ผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นายวันเฉลิม อุดมทวี โรงเรียนสุรวิทยาคาร สื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
(เหรียญทอง)
นางอัจฉรา จันทเขต โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาวขนิษฐา​ สมใจ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ผลงานครูผู้ช่วย
(เข้าร่วม)
นางสาวชิตนาฎ เคนจัตุรัส โรงเรียนเมืองบัววิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวชิตนาฎ เคนจัตุรัส โรงเรียนเมืองบัววิทยา โครงการที่เป็นเลิศ Best Practice ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(เหรียญทอง)
นางสาวสุพรรณยุภา แสวงชอบ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา โครงการที่เป็นเลิศ Best Practice ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(เข้าร่วม)
นางสาววันทนา ยวงทอง โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา โครงการที่เป็นเลิศ Best Practice ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(เข้าร่วม)
นางสาวพุทธชาติ ขยันดี โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา โครงการที่เป็นเลิศ Best Practice ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(เข้าร่วม)
นายสุรเชษฐ รักเกียรติสกุล โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา โครงการที่เป็นเลิศ Best Practice ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(เข้าร่วม)
นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ ASEAN Curriculum Sourcebook
(เข้าร่วม)
นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร โครงการที่เป็นเลิศ Best Practice ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(เหรียญทอง)
นางสาวเยาวลักษณ์ ซื่อสัตย์ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นายชวลิต คุชิตา โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นายชวลิต คุชิตา โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
(เหรียญทอง)
นายชวลิต คุชิตา โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
(เหรียญทอง)
นางสาวสุพิชญานันทย์ นิสัยกล้า โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นางพรทิพย์ เสถียรขันธ์ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางอิสราภรณ์ โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการรักการอ่าน/ทักษะการคิด/ทักษะชีวิต
(เหรียญทอง)
นางอิสราภรณ์ โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ ASEAN Curriculum Sourcebook
(เหรียญทอง)
นางสาวสุชาดา คำขาว โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นายปราโมทย์ คะหาญ โรงเรียนแนงมุดวิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสุพัฒน์ จันทร์เหลือง โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
(เข้าร่วม)
นางสาวรังสินี สีพิมพ์ขัด โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นางวรรณพร สารัง โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาวสไบพร คำภิรมย์ โรงเรียนรัตนบุรี วิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางสาวสไบพร คำภิรมย์ โรงเรียนรัตนบุรี สื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
(เข้าร่วม)
นางสาวสไบพร คำภิรมย์ โรงเรียนรัตนบุรี ออกแบบหน่วยการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
(เข้าร่วม)
นายกิตติกวินท์ ปินไชย โรงเรียนสิรินธร ผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวสไบพร คำภิรมย์ โรงเรียนรัตนบุรี ออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ ASEAN Curriculum Sourcebook
(เข้าร่วม)
นายกิตติกวินท์ ปินไชย โรงเรียนสิรินธร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวสไบพร คำภิรมย์ โรงเรียนรัตนบุรี ออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการรักการอ่าน/ทักษะการคิด/ทักษะชีวิต
(เข้าร่วม)
นางวิริญญา ดุมกลาง โรงเรียนสุรวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาวสไบพร คำภิรมย์ โรงเรียนรัตนบุรี โครงการที่เป็นเลิศ Best Practice ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(เข้าร่วม)
นางอิสราภรณ์ โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
(เหรียญทอง)
นางสาวณิชนันทภรณ์ ธีรพลธนาตย์ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางอิสราภรณ์ โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาระภา เนียมทอง โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
(เข้าร่วม)
นางนพาพร ฮึกเหิม โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นายประชุม ปุ่มแก้ว โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
(เข้าร่วม)
นางนพาพร ฮึกเหิม โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางนพาพร ฮึกเหิม โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา สื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
(เข้าร่วม)
นางนพาพร ฮึกเหิม โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
(เข้าร่วม)
นางนพาพร ฮึกเหิม โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ ASEAN Curriculum Sourcebook
(เข้าร่วม)
นางนพาพร ฮึกเหิม โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา โครงการที่เป็นเลิศ Best Practice ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(เข้าร่วม)
นางสาวนิศารัตน์ สืบสังข์ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นางสาวสไบพร คำภิรมย์ โรงเรียนรัตนบุรี ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นายนวัช หาทรัพย์ โรงเรียนสิรินธร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นายศาสตราวุธ มีดี โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
(เหรียญทอง)
นายศาสตราวุธ มีดี โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายนวัช หาทรัพย์ โรงเรียนสิรินธร ผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวเยาวภา จันทร์เพ็ญ โรงเรียนศรีไผทสมันต์ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาวประภัสสร แสงกล้า โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นางสาวรัชฎาภรณ์ ลำใย โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นางนิภาพร เดชศิริ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
(เข้าร่วม)
นางสาวนิรัตน์ มุมทอง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นายสุรินทร์ โสฬส โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
(เข้าร่วม)
นางปัญจพร ธรรมนิยม โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางคัทริยา บูระพันธ์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย วิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางคัทริยา บูระพันธ์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางพานทอง ไกรทอง โรงเรียนสุรวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางมยุรี ปัญญาเอก โรงเรียนสุรวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
(เหรียญทอง)
นางพานทอง ไกรทอง โรงเรียนสุรวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
(เหรียญทอง)
นางมยุรี ปัญญาเอก โรงเรียนสุรวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาวสุจิตรา มาลีแก้ว โรงเรียนสิรินธร ผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวสุจิตรา มาลีแก้ว โรงเรียนสิรินธร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาวสุริวรรณ สุริยงคต โรงเรียนสิรินธร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางละมัย อินทร์แป้น โรงเรียนหนองอียอวิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางละมัย อินทร์แป้น โรงเรียนหนองอียอวิทยา วิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางณัฐณิชา วาตุรัมย์ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ วิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางสาววิจิตรา ปิดณรงค์ โรงเรียนสังขะ ผลงานครูผู้ช่วย
(เข้าร่วม)
นายสุนทร วงษ์ฉลาด โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน โครงการที่เป็นเลิศ Best Practice ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(เหรียญทอง)
นายณัฏฐพงศ์ จันทร์สุวรรณ โรงเรียนรัตนบุรี ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นายณัฏฐพงศ์ จันทร์สุวรรณ โรงเรียนรัตนบุรี วิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นายณัฏฐพงศ์ จันทร์สุวรรณ โรงเรียนรัตนบุรี สื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
(เข้าร่วม)
นายณัฏฐพงศ์ จันทร์สุวรรณ โรงเรียนรัตนบุรี ออกแบบหน่วยการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
(เข้าร่วม)
นายณัฏฐพงศ์ จันทร์สุวรรณ โรงเรียนรัตนบุรี ออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ ASEAN Curriculum Sourcebook
(เข้าร่วม)
นายณัฏฐพงศ์ จันทร์สุวรรณ โรงเรียนรัตนบุรี โครงการที่เป็นเลิศ Best Practice ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(เข้าร่วม)
นางสาวศิริรัชต์ อุ่นแก้ว โรงเรียนสุรวิทยาคาร โครงการที่เป็นเลิศ Best Practice ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(เข้าร่วม)
นางสาวศิริรัชต์ อุ่นแก้ว โรงเรียนสุรวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาวจีรภา ขาวดี โรงเรียนสุรวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาวจีรภา ขาวดี โรงเรียนสุรวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
(เข้าร่วม)
นายวีระวัฒน์ นามวัฒน์ โรงเรียนพนาสนวิทยา วิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นายวีระวัฒน์ นามวัฒน์ โรงเรียนพนาสนวิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นายวีระวัฒน์ นามวัฒน์ โรงเรียนพนาสนวิทยา สื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
(เข้าร่วม)
นางจุฬาลักษณ์ สุภิมารส โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นายอุดม พรหมบุตร โรงเรียนโคกยางวิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
(เข้าร่วม)
นายอุดม พรหมบุตร โรงเรียนโคกยางวิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการรักการอ่าน/ทักษะการคิด/ทักษะชีวิต
(เข้าร่วม)
นายนที ทรงประโคน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร โครงการที่เป็นเลิศ Best Practice ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(เหรียญทอง)
นายนที ทรงประโคน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นายนที ทรงประโคน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นายนที ทรงประโคน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
(เหรียญทอง)
นางสาวสิริลักษณ์ ผลจันทร์ โรงเรียนนาบัววิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายอนุชัย วันศรีรัตน์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นายอนุชัย วันศรีรัตน์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางสาวกสิญาณินท์ บุญลีประสิทธิ์ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสมหวัง สุดโสม โรงเรียนรัตนบุรี สื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
(เข้าร่วม)
นางสมหวัง สุดโสม โรงเรียนรัตนบุรี ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสมหวัง สุดโสม โรงเรียนรัตนบุรี วิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางปราณี โลห์เซ่ โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวอมรรัตน์ กุลวงษ์ โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร ผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นายโอภาส เครือมั่น โรงเรียนพระแก้ววิทยา วิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นายโอภาส เครือมั่น โรงเรียนพระแก้ววิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางศันสนีย์ วงเวียน โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา สื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
(เข้าร่วม)
นายไพฑูรย์ ทวีแสง โรงเรียนพนมดงรักวิทยา โครงการที่เป็นเลิศ Best Practice ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(เหรียญทอง)
นางสาวเกศราภรณ์ แรงรอบ โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ ผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นายเด่นชัย ชายทวีป โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา สื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
(เข้าร่วม)
นายธรรศ์พงษ์ นานวล โรงเรียนกระเทียมวิทยา สื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
(เหรียญทอง)
นายธรรศ์พงษ์ นานวล โรงเรียนกระเทียมวิทยา โครงการที่เป็นเลิศ Best Practice ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(เหรียญทอง)
นางวิริญญา ดุมกลาง โรงเรียนสุรวิทยาคาร วิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางสาวสุพิชญา ชุมศรี โรงเรียนลานทรายพิทยาคม ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นายกฤษฎา นิสัยกล้า โรงเรียนตานีวิทยา สื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
(เหรียญทอง)
นายเอกสิทธิ์ จันทะศิลา โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นายวิเจษฐ รสสุคนธ์ โรงเรียนนาดีวิทยา ผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นางเยาวรัตน์ พรหมสา โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ วิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางสาวศรีไพร พริ้งเพราะ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
(เหรียญทอง)
นายณัฐวุฒิ ทองอาจ โรงเรียนตานีวิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
(เข้าร่วม)
นางเสาวภา พูลเพิ่ม โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ โครงการที่เป็นเลิศ Best Practice ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(เหรียญทอง)
นางสาวนันทิยา ชุ่มชื่นดี โรงเรียนสวายวิทยาคาร สื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
(เหรียญทอง)
นางสุจิตรา เจิมสม โรงเรียนประสาทวิทยาคาร โครงการที่เป็นเลิศ Best Practice ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(เหรียญทอง)
นางสุจิตรา เจิมสม โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวบุรี โปรยกลาง โรงเรียนกระเทียมวิทยา สื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
(เหรียญทอง)
นางสาวบุรี โปรยกลาง โรงเรียนกระเทียมวิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางวนรัตน์ รุ่งพิสิฐไชย โรงเรียนพระแก้ววิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางกันธิมา ยวงแก้ว โรงเรียนกระเทียมวิทยา โครงการที่เป็นเลิศ Best Practice ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(เหรียญทอง)
นางสาวพัชราภรณ์ ครองชื่น โรงเรียนไทรแก้ววิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการรักการอ่าน/ทักษะการคิด/ทักษะชีวิต
(เข้าร่วม)
นายสำรวย พันธ์เพ็ง โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา สื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
(เข้าร่วม)
นางอมรรัตน์ พันธ์เพ็ง โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา สื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
(เข้าร่วม)
นายสำรวย พันธ์เพ็ง โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางสาวศรสวรรค์ จินาวัลย์ โรงเรียนกระเทียมวิทยา ผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นายกิตติศักดิ์​ สิทธิสมบูรณ์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นายกำพล คำทา โรงเรียนบัวเชดวิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นายพงศ์ศิริ พวงศรีเคน โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ผลงานครูผู้ช่วย
(เข้าร่วม)
นายธนิกกุล บุญอาจ โรงเรียนรัตนบุรี ออกแบบหน่วยการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
(เข้าร่วม)
นายธนิกกุล บุญอาจ โรงเรียนรัตนบุรี ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นายบัญชา สุริยะสุขประเสริฐ โรงเรียนรัตนบุรี วิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นายบัญชา สุริยะสุขประเสริฐ โรงเรียนรัตนบุรี ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาคร วัฒนกุล โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางสาคร วัฒนกุล โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาวทฤฒมน เอี่ยมน้อย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาวทฤฒมน เอี่ยมน้อย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นายปวีณ์กร อัศวภูมิ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นายณรงค์ชัย ไพรินทร์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางพรทิพย์ เสริมผล โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางพรทิพย์ เสริมผล โรงเรียนหนองสนิทวิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาวสาคร ได้รอดดี โรงเรียนพนาสนวิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาวสาคร ได้รอดดี โรงเรียนพนาสนวิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
(เข้าร่วม)
นางทัศนา สีบาน โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
(เข้าร่วม)
นางศิริพรรณ ธรรมานิตย์กุล โรงเรียนรัตนบุรี ออกแบบหน่วยการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
(เข้าร่วม)
นางวันวิสา สระแก้ว โรงเรียนรัตนบุรี ออกแบบหน่วยการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
(เข้าร่วม)
นายจักราวุธ​ สุขพันธ์ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ วิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นายบุญชู ทองแม้น โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ วิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นายศักดิ์ชาย เทียนชัย โรงเรียนพญารามวิทยา สื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
(เข้าร่วม)
นางปัญจพร ธรรมนิยม โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย วิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางกนกวรรณ สมสุระ โรงเรียนแตลศิริวิทยา วิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางสิรินุช ปฐมชาติ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวอรุณรัตน์ ดวงตา โรงเรียนสุรวิทยาคาร วิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางสาวอรุณรัตน์ ดวงตา โรงเรียนสุรวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาวสุดาพร เกษี โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ผลงานครูผู้ช่วย
(เข้าร่วม)
นายคฑาวุธ คะลา โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ผลงานครูผู้ช่วย
(เข้าร่วม)
นางนงเยาว์ กลั่นกำเนิด โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางเสาวลักษณ์ สวยรูป โรงเรียนสุรวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
(เหรียญทอง)
นางเสาวลักษณ์ สวยรูป โรงเรียนสุรวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นายปวีณ์กร อัศวภูมิ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ผลงานครูผู้ช่วย
(เข้าร่วม)
นายณรงค์ชัย ไพรินทร์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ผลงานครูผู้ช่วย
(เข้าร่วม)
นางนิชานันท์ ปรึกษาครบุรี โรงเรียนสุรวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางชมพลอย ชุติแพทย์วิภา โรงเรียนสุรวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางผ่องใส บัวหุ่ง โรงเรียนสุรวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางนิชานันท์ ปรึกษาครบุรี โรงเรียนสุรวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
(เหรียญทอง)
นางสาวจันทิมา จินดาศรี โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาวจันทิมา จินดาศรี โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางสุวรรณี ตระกูลเงินไทย โรงเรียนสุรวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
(เข้าร่วม)
นางผ่องศรี หงษ์สูง โรงเรียนสุรวิทยาคาร วิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางผ่องศรี หงษ์สูง โรงเรียนสุรวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
(เหรียญทอง)
นางผ่องศรี หงษ์สูง โรงเรียนสุรวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นายธนาวุฒิ ใสกระจ่าง โรงเรียนสวายวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นายพชธกร นันทพันธ์ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา โครงการที่เป็นเลิศ Best Practice ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(เข้าร่วม)
นางสาวศิริพร พุทธระสุ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาวยุพเรศ พระวัย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นายมนตรี ศรีวงศ์ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม ผลงานครูผู้ช่วย
(เข้าร่วม)
นายอาทิตย์รัฐ สามพิมพ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสุนทรีย์ ก่อกุศล โรงเรียนสุรวิทยาคาร โครงการที่เป็นเลิศ Best Practice ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(เข้าร่วม)
นางปราโมทย์ คะหาญ โรงเรียนแนงมุดวิทยา วิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นายบัณฑิต จันทานิตย์ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ผลงานครูผู้ช่วย
(เข้าร่วม)
นายมนตรี ศรีวงศ์ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นายมนตรี ศรีวงศ์ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม ออกแบบหน่วยการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
(เข้าร่วม)
นางสาวรุ่งหทัยรัตน์ วันทาพงษ์ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาววรัญญา ทำคำทอง โรงเรียนบัวเชดวิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาวชนกานต์ ดวนใหญ่ โรงเรียนบัวเชดวิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาววรัญญา ทำคำทอง โรงเรียนบัวเชดวิทยา ผลงานครูผู้ช่วย
(เข้าร่วม)
นางสาวชนกานต์ ดวนใหญ่ โรงเรียนบัวเชดวิทยา ผลงานครูผู้ช่วย
(เข้าร่วม)
นางสาวนิโลบล ประกอบดี โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางสาวนิโลบล ประกอบดี โรงเรียนไทรแก้ววิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นายวีรเดช มะแพทย์ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
(เหรียญทอง)
นางสาวสวลักษณ์ บุญญะสิริสิทธิ์ โรงเรียนสิรินธร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
(เหรียญทอง)
นางสาวณัฐพร พุทธขิณ โรงเรียนตานีวิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
(เข้าร่วม)
นางสาวธรรมนูญรัตติ พิศลืม โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายอดิศร นับถือดี โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา ผลงานครูผู้ช่วย
(เข้าร่วม)
นางสาวเยาวลักษณ์ ซื่อสัตย์ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา ผลงานครูผู้ช่วย
(เข้าร่วม)
นางสาวเยาวลักษณ์ ซื่อสัตย์ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา โครงการที่เป็นเลิศ Best Practice ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(เข้าร่วม)
นางสาวปณัฐกุล บุญมี โรงเรียนวังข่าพัฒนา ผลงานครูผู้ช่วย
(เข้าร่วม)
นายธีรพงศ์ ปุยะติ โรงเรียนตานีวิทยา สื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
(เข้าร่วม)
นางปุญยานุช อนุเคราะห์ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ผลงานครูผู้ช่วย
(เข้าร่วม)
นางกอบกุล ชำนาญหมอ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นายฤทธิกร มั่นหมาย โรงเรียนบัวเชดวิทยา ผลงานครูผู้ช่วย
(เข้าร่วม)
นางศันสนีย์ วงเวียน โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางศันสนีย์ วงเวียน โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
(เข้าร่วม)
นางสาวพัชราภรณ์ สาสุข โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ ASEAN Curriculum Sourcebook
(เข้าร่วม)
นางสาวพัชราภรณ์ สาสุข โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นายวีระ สระศิริ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นายวีระ สระศิริ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นายสุวัฒน์ งามทวี โรงเรียนมหิธรวิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางวิริญญา ดุมกลาง โรงเรียนสุรวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการรักการอ่าน/ทักษะการคิด/ทักษะชีวิต
(เหรียญทอง)
นางยุพิน บรรเทพ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ วิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางนงเยาว์ กลั่นกำเนิด โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการรักการอ่าน/ทักษะการคิด/ทักษะชีวิต
(เหรียญทอง)
นายไกรวิชญ์ สุปิงคลัด โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก วิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางศศลักษณ์ สมชื่อ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางศศลักษณ์ สมชื่อ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน โครงการที่เป็นเลิศ Best Practice ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(เหรียญทอง)
นางรัชดาภรณ์ ประคองชื่อ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ออกแบบหน่วยการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
(เหรียญทอง)
นางยุพิน บรรเทพ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
(เหรียญทอง)
นางวิริญญา ดุมกลาง โรงเรียนสุรวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
(เหรียญทอง)
นางศศลักษณ์ สมชื่อ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ออกแบบหน่วยการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
(เหรียญทอง)
นางศศลักษณ์ สมชื่อ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายรณรงค์ คงทวี โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวณภัทร เนืองมี โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
(เหรียญทอง)
นางสาวสุพิชญานันท์ นิสัยกล้า โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายวิรัติ พนารัตน์ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสุภาพร ลอยทอง โรงเรียนสุรวิทยาคาร โครงการที่เป็นเลิศ Best Practice ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(เข้าร่วม)
นางวันทา นามรักษ์ โรงเรียนรัตนบุรี โครงการที่เป็นเลิศ Best Practice ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(เข้าร่วม)
นางพานทอง ไกรทอง โรงเรียนสุรวิทยาคาร วิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางสาวพัชราภรณ์ สาสุข โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางสาวนภัสสร ธนาบูรณ์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางสาวธิดาลักษณ์ ทวี โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นายสุดเฉลียว สำคัญยิ่ง โรงเรียนสวายวิทยาคาร วิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นายฤทธิกร มั่นหมาย โรงเรียนบัวเชดวิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาวนิศารัตน์ สืบสังข์ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นายกริชชัย เจนสระคู โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาวนภัสสร ธนาบูรณ์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นายสราวุธ แพงเจริญ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางจันจิรา ผจญกล้า โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นายพูนทรัพย์ ทองมาก โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร ผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นายกำพล คำทา โรงเรียนบัวเชดวิทยา ผลงานครูผู้ช่วย
(เข้าร่วม)
นางสาวจุรีพร ดียิ่ง โรงเรียนนาดีวิทยา ผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นางปะวินา ใจกล้า โรงเรียนสังขะ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาวภาณินี ศูนย์กลาง โรงเรียนสังขะ ผลงานครูผู้ช่วย
(เข้าร่วม)
นายสุดเฉลียว สำคัญยิ่ง โรงเรียนสวายวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาวธิดาลักษณ์ ทวี โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาวรังสินี สีพิมพ์ขัด โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางสาวสาคร ได้รอดดี โรงเรียนพนาสนวิทยา วิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางนงเยาว์ กลั่นกำเนิด โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางรัชดาภรณ์ ประคองชื่อ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ออกแบบหน่วยการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
(เข้าร่วม)
นางสาวพัชราภรณ์ สาสุข โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
(เข้าร่วม)
นายปวีณ์กร อัศวภูมิ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย วิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นายณรงค์ชัย ไพรินทร์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย วิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นายประเสริฐ ทองอุดม โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
(เข้าร่วม)
นางสาวขนิษฐา สมใจ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ วิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางวันทา นามรักษ์ โรงเรียนรัตนบุรี ออกแบบหน่วยการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
(เข้าร่วม)
นายพงศ์ศิริ พวงศรีเคน โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ วิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นายธนิกกุล บุญอา โรงเรียนรัตนบุรี ออกแบบหน่วยการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
(เข้าร่วม)
นายธนิกกุล บุญอาจ โรงเรียนรัตนบุรี วิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางสาวสุดาพร เกษี โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 วิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางสมพงษ์ เป็นผาสุก โรงเรียนแร่วิทยา วิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นายชวลิต คุชิตา โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ ASEAN Curriculum Sourcebook
(เข้าร่วม)
นายชวลิต คุชิตา โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการรักการอ่าน/ทักษะการคิด/ทักษะชีวิต
(เข้าร่วม)
นายชวลิต คุชิตา โรงเรียนประสาทวิทยาคาร โครงการที่เป็นเลิศ Best Practice ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(เหรียญทอง)