ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน รายการ
นางสาวสุรัตนา จินดาศรี โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ นิทรรศการครูภาษาที่ 2 และผลงานครูที่เข้าอบรม Boot camp
(เหรียญทอง)
นายตรีวัฒน์ ศรีนพวิทย์ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน นิทรรศการครูภาษาที่ 2 และผลงานครูที่เข้าอบรม Boot camp
(เหรียญทอง)
นางสาวกฤติกา สุทธิธรรม โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน นิทรรศการครูภาษาที่ 2 และผลงานครูที่เข้าอบรม Boot camp
(เหรียญทอง)
นางเขมรัศมี สุบันนารถ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร นิทรรศการครูภาษาที่ 2 และผลงานครูที่เข้าอบรม Boot camp
(เหรียญทอง)
นางสาวพิมพกานต์ สมานุหัส โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ นิทรรศการครูภาษาที่ 2 และผลงานครูที่เข้าอบรม Boot camp
(เหรียญทอง)
นางสาวกัญญ์จิรา ทองอ้ม โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา นิทรรศการครูภาษาที่ 2 และผลงานครูที่เข้าอบรม Boot camp
(เหรียญทอง)
นางดวงตา มอนดี้ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร นิทรรศการครูภาษาที่ 2 และผลงานครูที่เข้าอบรม Boot camp
(เหรียญทอง)
นางชุลิตา ชะโลมรัมย์ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา นิทรรศการครูภาษาที่ 2 และผลงานครูที่เข้าอบรม Boot camp
(เหรียญทอง)
นางสาวสุนันทา นาเจริญ โรงเรียนรัตนบุรี นิทรรศการครูภาษาที่ 2 และผลงานครูที่เข้าอบรม Boot camp
(เหรียญทอง)
นางสาวเพ็ญจันทร์ พันธ์ฤกษ์ โรงเรียนรัตนบุรี นิทรรศการครูภาษาที่ 2 และผลงานครูที่เข้าอบรม Boot camp
(เหรียญทอง)
นางบังอร ชูแก้ว โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ นิทรรศการครูภาษาที่ 2 และผลงานครูที่เข้าอบรม Boot camp
(เหรียญทอง)
นางสาวจินตนา ชัยนิตย์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา นิทรรศการครูภาษาที่ 2 และผลงานครูที่เข้าอบรม Boot camp
(เหรียญทอง)
นายธนิต คงเจริญสุข โรงเรียนสุรพินท์พิทยา นิทรรศการครูภาษาที่ 2 และผลงานครูที่เข้าอบรม Boot camp
(เหรียญทอง)
นายพิสิษฐ์ บูรณ์เจริญ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย นิทรรศการครูภาษาที่ 2 และผลงานครูที่เข้าอบรม Boot camp
(เหรียญทอง)
นายธนากร กายสง่า โรงเรียนสิรินธร นิทรรศการครูภาษาที่ 2 และผลงานครูที่เข้าอบรม Boot camp
(เหรียญทอง)
นางสาวเกศินี ศิวพิทักษ์พงษ์ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา นิทรรศการครูภาษาที่ 2 และผลงานครูที่เข้าอบรม Boot camp
(เหรียญทอง)
นางสาวถิรวรรณ ระดมสุข โรงเรียนประสาทวิทยาคาร นิทรรศการครูภาษาที่ 2 และผลงานครูที่เข้าอบรม Boot camp
(เหรียญทอง)
นางราตรี พลเยี่ยม โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ นิทรรศการครูภาษาที่ 2 และผลงานครูที่เข้าอบรม Boot camp
(เหรียญทอง)
นางปริยาภัทร กะการดี โรงเรียนประสาทวิทยาคาร นิทรรศการครูภาษาที่ 2 และผลงานครูที่เข้าอบรม Boot camp
(เหรียญทอง)
นางสาวศิริวัฒนา สุขเป็ง โรงเรียนสุรวิทยาคาร การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นางสาวศุภนิดา เวือมประโคน โรงเรียนสุรวิทยาคาร การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นางพิลาวัลย์ ปาเส โรงเรียนสุรวิทยาคาร การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นางสาวเสาวรส เสพสุข โรงเรียนสุรวิทยาคาร การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นายโกมล ศรีวรรณะ โรงเรียนสิรินธร การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นายธนากร กายสง่า โรงเรียนสิรินธร การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวสุจิตรา ชาสุด โรงเรียนสิรินธร การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นายตรีวัฒน์ ศรีนพวิทย์ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นางสาวอารีรัตน์ ไชยศรี โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นางสาวเกวลี มูลชาลี โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นางสาวระพีพรรณ ยอดจันทร์ โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นางสาวพิมพิกา พรชัย โรงเรียนเมืองลีงวิทยา การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นางสาวญาณิภา บาลุน โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นางสาวนภัสชญา ดิษฐประกรกุล โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นายเสกสรรค์ รุ่งเรือง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นางสาวทัศนีย์ ต้องถือดี โรงเรียนกระเทียมวิทยา การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นางสาวปุณณภา พร้อมแก้ว โรงเรียนเทพอุดมวิทยา การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นางสาวมินตรา ไชยา โรงเรียนสิรินธร การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นางสาวสิริภรณ์ นามสวัสดิ์ โรงเรียนสิรินธร การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นางสาวนิตติยา จันแดง โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นางสาวสรัลพร ถนัดรอบ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวคนาพร โสฬส โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวอัญเชิญ แก้วเหล่ายูง โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางภัสชากาญจน์ เปี่ยมเจริญวรากูร โรงเรียนเมืองบัววิทยา การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวปภาวี พุ่มไหม โรงเรียนห้วยจริงวิทยา การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นางสาวจารุรรณ กอราช โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นางสาววรรณิกา แผ่นทอง โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นางสาวธัญลักษณ์ แก้วดี โรงเรียนบัวเชดวิทยา การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นางสาววรัธยา ทาหาญ โรงเรียนบัวเชดวิทยา การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นางโชติพัชร พิณเจริญพันธุ์ โรงเรียนรัตนบุรี การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นางสาวภรณ์กนก เติมใจ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวภัทธิรา สุมาลี โรงเรียนยางวิทยาคาร การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นางสาวอุษา บรรเทิงใจ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นางสาวชนาพร สุดบูชาศักดิ์ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญทองแดง)
นายอภิสิทธ์ ขอสุข โรงเรียนแร่วิทยา การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญทองแดง)
นางสาวกัญญาวีณ์ จูมทอง โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวสุภาภรณ์ กกกลาง โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นายเฉลิมพล วิโรจน์รัตน์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวรติกา ไชยพลงาม โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวสลิลเกตน์ จันทร์ดี โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวอุบล ธรรมดา โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวทักษิณา เรืองรอบ โรงเรียนโคกยางวิทยา การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นายวศิน กระแสเทพ โรงเรียนโคกยางวิทยา การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นางสาวจันทร์จิรา แก้วใหญ่ โรงเรียนตานีวิทยา การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นายปิ่นทอง ปราสาทภิญโญ โรงเรียนตานีวิทยา การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวพัณณิตา ไพรสินธุ์ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวกัญญ์จิรา ทองอ้ม โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นายเจตริน ศรีสรรงาม โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวอุมารินทร์ บุญเจริญ โรงเรียนสังขะ การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นางสาวเขมิสรากาญจน์ สมถวิล โรงเรียนสังขะ การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นางสาวพรทิพย์ โตสงวน โรงเรียนพนมดงรักวิทยา การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวฐิติมา ชื่นรัมย์ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นางสาวบาหยัน โคตรพรมศรี โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นางสาวภูวษา ไตรเรืองกุล โรงเรียนบัวเชดวิทยา การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวกนกพร กมลบูรณ์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวพิณทิพย์ ทวีผล โรงเรียนวังข่าพัฒนา การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นางสาวพัชรินทร์ เสียงวังเวง โรงเรียนสิรินธร นิทรรศการครูภาษาที่ 2 และผลงานครูที่เข้าอบรม Boot camp
(เหรียญทอง)
นางสาวภรณ์กนก เติมใจ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ นิทรรศการครูภาษาที่ 2 และผลงานครูที่เข้าอบรม Boot camp
(เหรียญทอง)
นางสาวหทัยชนก ศูนย์ตรง โรงเรียนสิรินธร นิทรรศการครูภาษาที่ 2 และผลงานครูที่เข้าอบรม Boot camp
(เหรียญทอง)
นางสาวพิมพ์พร สุขแล้ว โรงเรียนสิรินธร นิทรรศการครูภาษาที่ 2 และผลงานครูที่เข้าอบรม Boot camp
(เหรียญทอง)
นางสาวสุจิตรา ชาสุด โรงเรียนสิรินธร นิทรรศการครูภาษาที่ 2 และผลงานครูที่เข้าอบรม Boot camp
(เหรียญทอง)
นายอดิศักดิ์ พลศรี โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม นิทรรศการครูภาษาที่ 2 และผลงานครูที่เข้าอบรม Boot camp
(เหรียญทอง)
นางสาวเกวลี มูลชาลี โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน นิทรรศการครูภาษาที่ 2 และผลงานครูที่เข้าอบรม Boot camp
(เหรียญทอง)
นางสาวอารีรัตน์ ไชยศรี โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน นิทรรศการครูภาษาที่ 2 และผลงานครูที่เข้าอบรม Boot camp
(เหรียญทอง)
นางสาวอวตี บัณฑิตนิธิกุล โรงเรียนสิรินธร นิทรรศการครูภาษาที่ 2 และผลงานครูที่เข้าอบรม Boot camp
(เหรียญทอง)
นางสาวอัชฎาพร ใจใหญ่ โรงเรียนสิรินธร นิทรรศการครูภาษาที่ 2 และผลงานครูที่เข้าอบรม Boot camp
(เหรียญทอง)
นางสาววรรณิกา แผ่นทอง โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา นิทรรศการครูภาษาที่ 2 และผลงานครูที่เข้าอบรม Boot camp
(เหรียญทอง)
นางสาวสัณห์ฤทัย โลนุช โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา นิทรรศการครูภาษาที่ 2 และผลงานครูที่เข้าอบรม Boot camp
(เหรียญทอง)
นายพิสิษฐ์ บูรณ์เจริญ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ/ นวัตกรรม/ ICT ครู คศ.1
(เหรียญทอง)
นางสาวสุมิตรา สดทรงศิลป์ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ/ นวัตกรรม/ ICT ครู คศ.1
(เหรียญทอง)
นางสาวเอราวัณ แก้วตะวัน โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ/ นวัตกรรม/ ICT ครู คศ.1
(เหรียญทอง)
นางวัลย์ลิกา สุรินทราบูรณ์ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ/ นวัตกรรม/ ICT ครู คศ.1
(เหรียญทอง)
นางสาวถิรวรรณ ระดมสุข โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ/ นวัตกรรม/ ICT ครู คศ.1
(เหรียญทอง)
นางณัฐธิดา หงษ์ทอง โรงเรียนสุรพินท์พิทยา การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ/ นวัตกรรม/ ICT ครู คศ.1
(เหรียญทอง)
ลลิตา คิอินธิ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ/ นวัตกรรม/ ICT ครู คศ.1
(เหรียญทอง)
นางสาวขนิษฐา ใกล้ผล โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ/ นวัตกรรม/ ICT ครู คศ.1
(เหรียญเงิน)
นางสาวนิภาพร สุนทรสวัสดิ์ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ/ นวัตกรรม/ ICT ครู คศ.1
(เหรียญเงิน)
นายธรรมศักดิ์ ทองเดือน โรงเรียนกระเทียมวิทยา การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ/ นวัตกรรม/ ICT ครู คศ.1
(เหรียญเงิน)
นางสาวขนิษฐา ใกล้ผล โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม การวิจัยในชั้นเรียน ครู คศ.1
(เหรียญทอง)
นางณัฐธิดา หงษ์ทอง โรงเรียนสุรพินท์พิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ ครู คศ.1
(เหรียญทอง)
นางสาวลลิตา คิอินธิ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ ครู คศ.1
(เหรียญทอง)
นางสาวขนิษฐา ใกล้ผล โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ ครู คศ.1
(เหรียญเงิน)
นางสาวเอราวัณ แก้วตะวัน โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ ครู คศ.1
(เหรียญเงิน)
นางภัททิยา ศรีหาตา โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ ครู คศ.1
(เหรียญเงิน)
นายชนาธิป กรองทอง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ ครู คศ.2
(เหรียญทอง)
นางฐิรัญญ์รัตน์ บุตรงาม โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การวิจัยในชั้นเรียน ครู คศ.2
(เหรียญทอง)
นายธนิต คงเจริญสุข โรงเรียนสุรพินท์พิทยา การวิจัยในชั้นเรียน ครู คศ.2
(เหรียญทอง)
นางอัจฉราภรณ์ นาคเจือ โรงเรียนบัวเชดวิทยา การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ/ นวัตกรรม/ ICT ครู คศ.2
(เหรียญทอง)
นายบรรจง สดสี โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ/ นวัตกรรม/ ICT ครู คศ.3
(เหรียญทอง)
นางวรรณา สิยาชีพ โรงเรียนสิรินธร การวิจัยในชั้นเรียน ครู คศ.3
(เหรียญทอง)
นางเสาวนีย์ พิศเพ็ง โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ/ นวัตกรรม/ ICT ครู คศ.3
(เหรียญทอง)
นางดวงใจ อินทชัย โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ การวิจัยในชั้นเรียน ครู คศ.3
(เหรียญทอง)
นางดวงใจ อินทชัย โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ ครู คศ.3
(เหรียญทอง)
นางดวงใจ อินทชัย โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ/ นวัตกรรม/ ICT ครู คศ.3
(เหรียญทอง)
นางสาวศุภนิดา เวือมประโคน โรงเรียนสุรวิทยาคาร การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวกรรณิกา สอนปราบ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 การนำเสนอผลงานของครูอัตราจ้าง
(เหรียญเงิน)
นางสาวนาถรดา ธรรมชาติ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การนำเสนอผลงานของครูอัตราจ้าง
(เหรียญเงิน)
นางสาวมุกรินทร์ คงชื่นจิต โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การนำเสนอผลงานของครูอัตราจ้าง
(เหรียญทอง)
นางสาวศศิธร รัศสิห์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การนำเสนอผลงานของครูอัตราจ้าง
(เหรียญเงิน)
นางสาวสร้อยสุดา อินทร์สอน โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม การนำเสนอผลงานของครูอัตราจ้าง
(เหรียญเงิน)
นางสาวสุภาพร ศรีทนษา โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การนำเสนอผลงานของครูอัตราจ้าง
(เหรียญเงิน)