ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน รายการ
นางจุฑาทิพย์ รักษ์ศรี โรงเรียนสุรวิทยาคาร การประกวด Best-practice
(เหรียญทอง)
นางจุฑาทิพย์ รักษ์ศรี โรงเรียนสุรวิทยาคาร การประกวดการออกแบบการจัดการเรียนรู้ Backward-desigh
(เหรียญทอง)
นางสาวธนานุช ดุุจจานุทัศน์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การประกวดการออกแบบการจัดการเรียนรู้ Backward-desigh
(เหรียญทอง)
นางสาวธิติมา ทองคำ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา การประกวดสื่อ - นวัตกรรม
(เหรียญทอง)
นางสาวธิติมา ทองคำ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา การประกวดวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญเงิน)
นางรัติยวรรณ ครองศิลป์ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน การประกวดสื่อ - นวัตกรรม
(เหรียญทอง)
นางรัติยวรรณ ครองศิลป์ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน การประกวด Best-practice
(เหรียญทอง)
นายสุทธิรักษ์ นิลาลาด โรงเรียนเมืองบัววิทยา การประกวดสื่อ - นวัตกรรม
(เหรียญทอง)
นายพรหม ผูกดวง โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การประกวด Best-practice
(เหรียญเงิน)
นายพรหม ผูกดวง โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การประกวดวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางสาวณัฏฐนันท์ ไชย์นามน โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวนงณภัส เงางาม โรงเรียนสุรวิทยาคาร การประกวดการออกแบบการจัดการเรียนรู้ Backward-desigh
(เหรียญทอง)
นางสาวนงณภัส เงางาม โรงเรียนสุรวิทยาคาร การประกวดสื่อ - นวัตกรรม
(เหรียญทอง)
นางสาววณิชชา บุญมา โรงเรียนหนองสนิทวิทยา การประกวดสื่อ - นวัตกรรม
(เหรียญทอง)
นางแว่นแก้ว พิงคานนท์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การประกวดการออกแบบการจัดการเรียนรู้ Backward-desigh
(เหรียญทอง)
นางสาวสมฤดี อุ่นใจ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การประกวดการออกแบบการจัดการเรียนรู้ Backward-desigh
(เหรียญทอง)
นางสาวเกษดาพร จันทร์แสน โรงเรียนสุรวิทยาคาร การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นายจักรกริช ลือชา โรงเรียนวังข่าพัฒนา การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นางศรีสุดา เจริญยิ่ง โรงเรียนหนองสนิทวิทยา การประกวดสื่อ - นวัตกรรม
(เหรียญเงิน)
นายธิติ ไชยวัฒน์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การประกวดการออกแบบการจัดการเรียนรู้ Backward-desigh
(เหรียญทอง)
นางสาวสุนันทา เชื่อมทอง โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวชนนิกานต์ ทิมแก้ว โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นายพิรุณ ไพสนิท โรงเรียนสุรวิทยาคาร การประกวดวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางสาวสุพิน สุมิตดี โรงเรียนพนมดงรักวิทยา การประกวดวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางสาวจรรยา ชัยศรีรัมย์ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นายอภิวุฒิ คำแสนราช โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม การประกวดสื่อ - นวัตกรรม
(เหรียญทอง)
นางสาวรัตนาภรณ์ สัชชานนท์ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม การประกวดสื่อ - นวัตกรรม
(เหรียญทอง)
นางสาวจันจิรา คูเมือง โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญทองแดง)
นางสาวนัญธยาภัทร มะลิงาม โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นางสาวนันทกานต์ ศรีหนาถ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวอรอนงค์ อินทร์ตา โรงเรียนสิรินธร การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวสุภาวดี ผูกดวง โรงเรียนสุรพินท์พิทยา การประกวดการออกแบบการจัดการเรียนรู้ Backward-desigh
(เหรียญทอง)
นางสาวธิติมา ทองคำ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา การประกวดการออกแบบการจัดการเรียนรู้ Backward-desigh
(เหรียญเงิน)
นางสาวชนันธร อุดมศิลป์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การประกวดวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางสาวนิลุบล รื่นพิทักษ์ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาววรากุล ผลาผล โรงเรียนสิรินธร การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางจรรยา คุณภาที โรงเรียนกระเทียมวิทยา การประกวดสื่อ - นวัตกรรม
(เหรียญทอง)
นางสาวศริญญา นามขันธ์ โรงเรียนศรีสุขวิทยา การประกวดสื่อ - นวัตกรรม
(เหรียญทอง)
นางสาวศริญญา นามขันธ์ โรงเรียนศรีสุขวิทยา การประกวดวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญเงิน)
นางรัตนา บุญธนาสิริ โรงเรียนยางวิทยาคาร การประกวดวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญเงิน)
นางสาวลำจวน สีงาม โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ การประกวดวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญเงิน)
นายภัทรวรรธ พะเนตรรัมย์ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ การประกวด Best-practice
(เหรียญทอง)
นางสาวอำภา กลองชัย โรงเรียนสิรินธร การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวเกศนี นับถือดี โรงเรียนสิรินธร การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวสันธินี บรรลือทรัพย์ โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นายพิทักษ์ เสาทอง โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม การประกวดสื่อ - นวัตกรรม
(เหรียญทอง)
นางสาวรุจิรา ฉายละออ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นายธนบดี สอนสระคู โรงเรียนพนมดงรักวิทยา การประกวดวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทองแดง)
นางสาวพรผกา ดนเสมอ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การประกวดวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญเงิน)
นางสาวปัทมา มีพรหมดี โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การประกวดวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางสาวจันทนิภา สิงห์บาล โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางมะลิวัลย์ เป็นสมรักษ์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การประกวดสื่อ - นวัตกรรม
(เหรียญทอง)
นางสาวฉัตรชฎา ติงสะ โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม การประกวดสื่อ - นวัตกรรม
(เหรียญทอง)
นางสาววาสนา สาลี โรงเรียนสิรินธร การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นายชรินธร ศรีลานุช โรงเรียนสิรินธร การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวณิชกานต์ ใจกล้า โรงเรียนพนมดงรักวิทยา การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญทองแดง)
นางสาวพิจิตรา บุตรสา โรงเรียนบัวเชดวิทยา การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญทองแดง)
นายธนากร ฝอยจันทร์ โรงเรียนรัตนบุรี การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวจิตตา สำนักนิตย์ โรงเรียนรัตนบุรี การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญทองแดง)
นางปตินุช พรหมบุตร โรงเรียนสิรินธร การประกวดสื่อ - นวัตกรรม
(เหรียญทอง)
นายธิติสรรค์ บูชาทิพย์ โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวสุวภัทร สวัสดี โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางอรอุมา สำรวมจิตร โรงเรียนสุรวิทยาคาร การประกวดวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางอรอุมา สำรวมจิตร โรงเรียนสุรวิทยาคาร การประกวดสื่อ - นวัตกรรม
(เหรียญทอง)
นางอรอุมา สำรวมจิตร โรงเรียนสุรวิทยาคาร การประกวดการออกแบบการจัดการเรียนรู้ Backward-desigh
(เหรียญทอง)
นางสาวณัฐติกา เจริญศิริ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นายศิริชัย สายยศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การประกวดสื่อ - นวัตกรรม
(เหรียญทอง)
นายศิริชัย สายยศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การประกวดการออกแบบการจัดการเรียนรู้ Backward-desigh
(เหรียญทอง)
นางสาววริษฐา สมเจริญ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวจุฑามาศ ฉลาดดี โรงเรียนสุรวิทยาคาร การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวอุราภรณ์ บุญมั่น โรงเรียนสุรวิทยาคาร การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นายสัตญา อยู่เย็น โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวปัทมาพร ผิวเฮ้า โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญทองแดง)
นางฐานิต ทองศรี โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ร่วมแลกเปลี่ยนวิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางสุลาวัลย์ เป็นเครือ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ร่วมแลกเปลี่ยนวิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางศุภลักษณ์ ศรีผาวงศ์ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ร่วมแลกเปลี่ยนวิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางสาวอารีรัตน์ ใจกล้า โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ร่วมแลกเปลี่ยนวิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางสาวเตือนใจ แสนกล้า โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ร่วมแลกเปลี่ยนวิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางสาวจันทรา เป็นสุข โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ร่วมแลกเปลี่ยนวิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางศุภลักษณ์ ศรีผาวงศ์ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นายคมสรรค์ ทำทอง โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นายภูวนัย ดอกไธสง โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นายแมนพล สุวรรณเสวก โรงเรียนสุรวิทยาคาร ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาวณัฐธิดา หม้อทอง โรงเรียนรัตนบุรี การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวจุฑารัตน์ สนิทชัย โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ร่วมแลกเปลี่ยนวิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางพรเทพ เมินขุนทด โรงเรียนสุรวิทยาคาร การประกวดการออกแบบการจัดการเรียนรู้ Backward-desigh
(เหรียญทอง)
นายนัฐพล​ หงษ์พันธ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางอำไพรินทร์ ก่อแก้ว โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ร่วมแลกเปลี่ยนวิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางณัฐรียา แบบอย่าง โรงเรียนธาตุศรีนคร การประกวดสื่อ - นวัตกรรม
(เหรียญทอง)
นางสรัณทิพย์ หมวกเหล็ก โรงเรียนสิรินธร ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาวลัดดา สุขยานุดิษฐ โรงเรียนสิรินธร ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาวลัดดา สุขยานุดิษฐ โรงเรียนสิรินธร ร่วมแลกเปลี่ยนวิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นายธำรงศักดิ์ บุญจรัส โรงเรียนสิรินธร การประกวด Best-practice
(เหรียญทอง)
นายทองอ่อน เสาเวียง โรงเรียนสุรวิทยาคาร ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาวลัดดาวัลย์ ใยอิ้ม โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางยุวธิดา ลอยประโคน โรงเรียนสุรวิทยาคาร ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาวจิตราพร พวงจันทร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวกษมา ลาดสะอาด โรงเรียนสุรวิทยาคาร ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นายธนะรัตน์ ทองสุก โรงเรียนห้วยจริงวิทยา การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นางยอดขวัญ กิ่งมณี โรงเรียนสุรวิทยาคาร การประกวดการออกแบบการจัดการเรียนรู้ Backward-desigh
(เหรียญทอง)
นางอาณัชยา จินดาศรี โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา การประกวดวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญเงิน)
นางสาววาสนา เจริญยิ่ง โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม ร่วมแลกเปลี่ยนวิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางวิไลลักษณ์ บุญเศษ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ร่วมแลกเปลี่ยนวิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางสาวพัชราพรรณ บุญยืน โรงเรียนรัตนบุรี ร่วมแลกเปลี่ยนวิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นายชุมพล ประกอบดี โรงเรียนสุรพินท์พิทยา การประกวดวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นายชุมพล ประกอบดี โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ร่วมแลกเปลี่ยนวิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นายรังสรรค์ สุขแสวง โรงเรียนพนาสนวิทยา การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นางสาวบัวจุมแสน ตนตรง โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาวดวงพร สุขพร้อม โรงเรียนสุรวิทยาคาร การประกวดการออกแบบการจัดการเรียนรู้ Backward-desigh
(เหรียญทอง)
นางวิชชุกร แก้วกงพาน โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางณัฐฏิกานต์ ทองเกษม โรงเรียนรัตนบุรี ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางณัฐฏิกานต์ ทองเกษม โรงเรียนรัตนบุรี ร่วมแลกเปลี่ยนวิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางสาวธัญพิชชา อุ่นรัมย์ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวศิรดา ชัยสุวรรณ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นายบุญชู พูนดังหวัง โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสุนันทา นามสว่าง โรงเรียนสุรวิทยาคาร ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางน้ำทิพย์ ชัยพินิจ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางน้ำทิพย์ ชัยพินิจ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การประกวดการออกแบบการจัดการเรียนรู้ Backward-desigh
(เหรียญทอง)
นางน้ำทิพย์ ชัยพินิจ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การประกวดสื่อ - นวัตกรรม
(เหรียญทอง)
นางดาวรัศมี รีรัตน์ โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นายวีรภัทร อินธิกาย โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นายธนกร สร้อยสวรรค์ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นายวีระพล บุญทวี โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสำเรียง ศรีเพชร โรงเรียนสิรินธร การประกวดการออกแบบการจัดการเรียนรู้ Backward-desigh
(เหรียญทอง)
นางสิริกานต์ วายโศรก โรงเรียนสวายวิทยาคาร ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาวสาวิภักดิ์ ครุฑรัมย์ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางกมลทิพย์ งามทวี โรงเรียนสุรวิทยาคาร ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาวสุปริญญา ญานุกูล โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางนิธิภรณ์ ภูนะยา โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การประกวดสื่อ - นวัตกรรม
(เหรียญทอง)
นายอนุชา ยอดงาม โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาววิไล เบิกบาล โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางวรรณี มณีพงศ์ โรงเรียนสิรินธร ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสมกิตต์ โอรสรัมย์ โรงเรียนสิรินธร ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางยุพาจิตรา บุญจรัส โรงเรียนสิรินธร ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางจงเจตน์ ปิตาทะสังข์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การประกวดสื่อ - นวัตกรรม
(เหรียญทอง)
นางจงเจตน์ ปิตาทะสังข์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การประกวดวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางสาวนภาพร พิศวง โรงเรียนสุรวิทยาคาร ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางพยอม วิชุมา โรงเรียนสุรวิทยาคาร การประกวดสื่อ - นวัตกรรม
(เหรียญทอง)
นางพยอม วิชุมา โรงเรียนสุรวิทยาคาร การประกวด Best-practice
(เหรียญทอง)
นางหรรษา โพธิ์ศรี โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางวิรุดา ดวงสิน โรงเรียนบัวเชดวิทยา การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญทองแดง)
นางภาวดี สิงคนิภา โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางพิมล ใจเย็น โรงเรียนนาดีวิทยา การประกวดวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางพิมล ใจเย็น โรงเรียนนาดีวิทยา การประกวดสื่อ - นวัตกรรม
(เหรียญทอง)
นางสาวธิติมา ทองคำ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาวจีรนุช ทรัพย์มาก โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ร่วมแลกเปลี่ยนวิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางสาวจุรีพร ยอดอินทร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การประกวดวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางสาวพัชรี สุจินพรัหม โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นายธนาวัฒน์ คงนาค โรงเรียนลานทรายพิทยาคม ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาวสุทธินี ขุขันธิน โรงเรียนบัวเชดวิทยา การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญทองแดง)
นางสาวนางสาวสุกฤตา ทองเข็ม โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นางสาวสุกฤตา ทองเข็ม โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นางสาวศิริญาภรณ์ ปานทอง โรงเรียนแร่วิทยา การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นายอาทิตย์. แก้วสังข์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ร่วมแลกเปลี่ยนวิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางวารุณี. แก้วสังข์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ร่วมแลกเปลี่ยนวิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางสาวสุพรรษา ยาจิตร โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาววิชญา สุวรรณกูฏ โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญทองแดง)
นางอรทัย วรพุทธ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา การประกวดสื่อ - นวัตกรรม
(เหรียญทอง)
นางอรทัย วรพุทธ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาวอำภา น้ำหวาน โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นางสาวอำภา น้ำหวาน โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางโสพิน จิตติพุทธางกูร โรงเรียนแร่วิทยา ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาววัชรา ขันธพาณิชย์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม การประกวดสื่อ - นวัตกรรม
(เหรียญทอง)
นางนุชศรา ทองศรี โรงเรียนลานทรายพิทยาคม ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสุภาภรณ์ สุขจิต โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาวจุฑามาศ บำรุงจิตต์ โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางปตินุช พรหมบุตร โรงเรียนสิรินธร ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาวเพ็ญศรี ยอดอินทร์ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา การประกวดสื่อ - นวัตกรรม
(เหรียญทอง)
นางสาวกัษมา ลาดสะอาด โรงเรียนสุรวิทยาคาร การประกวดสื่อ - นวัตกรรม
(เหรียญทอง)
นายธนวิชญ์ แสงราม โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ การประกวดสื่อ - นวัตกรรม
(เหรียญทอง)
นางแว่นแก้ว พิงคานนท์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การประกวดวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นายพิรุณ ไพสนิท โรงเรียนสุรวิทยาคาร การประกวดสื่อ - นวัตกรรม
(เหรียญทอง)
นางสาวกษมา ลาดสะอาด โรงเรียนสุรวิทยาคาร การประกวดสื่อ - นวัตกรรม
(เหรียญทอง)
นางสาวเพ็ญศรี ยอดอินทร์ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา การประกวดวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางสุภัตรา อัญภัทร์อริยกุล โรงเรียนกระเทียมวิทยา การประกวดสื่อ - นวัตกรรม
(เหรียญทอง)
นางสุภาภรณ์ สุขจิต โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน การประกวดสื่อ - นวัตกรรม
(เหรียญทอง)
นางสาวพัชราพรรณ บุญยืน โรงเรียนรัตนบุรี การประกวดสื่อ - นวัตกรรม
(เหรียญทอง)
นางน้ำทิพย์ ชัยพินิจ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การประกวด Best-practice
(เหรียญทอง)
นางศิริพร ศรีเพชร โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางศรีสุดา เจริญยิ่ง โรงเรียนหนองสนิทวิทยา การประกวด Best-practice
(เหรียญทอง)
นางเฉลิมวรรณ แพงภูงา โรงเรียนศรีไผทสมันต์ ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางวรรณี มณีพงศ์ โรงเรียนสิรินธร การประกวด Best-practice
(เหรียญทอง)
นางนิภาวรรณ ลัดดาหอม โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางดวงดาว คงนุรัตน์ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาวสุธีวัลย์ บุติมาลย์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ร่วมแลกเปลี่ยนวิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางสาวเพ็ญศรี ยอดอินทร์ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ร่วมแลกเปลี่ยนวิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางสาวดรรชนี ใจดี โรงเรียนสิรินธร ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาวปัทมา มีพรหมดี โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ร่วมแลกเปลี่ยนวิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางปตินุช พรหมบุตร โรงเรียนสิรินธร ร่วมแลกเปลี่ยนวิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นายวัชรพงศ์ แก้มทอง โรงเรียนสุรินทร์ภักดี ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาวพรผกา ดนเสมอ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ร่วมแลกเปลี่ยนวิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นายชาญณรงค์ มุมทอง โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ร่วมแลกเปลี่ยนวิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางวาสนา ทองนำ โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาวดวงพร วรางกูร โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ร่วมแลกเปลี่ยนวิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางสาวปัทมา มีพรหมดี โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาวธัญธิญา มาแนม โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ร่วมแลกเปลี่ยนวิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางสาวดรรชนี ใจดี โรงเรียนสิรินธร ร่วมแลกเปลี่ยนวิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางสาวสิริพร สุขยานุดิษฐ์ โรงเรียนตานีวิทยา ร่วมแลกเปลี่ยนวิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางสาวพรผกา ดนเสมอ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางพิกุล เซียนโห โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ร่วมแลกเปลี่ยนวิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางสาวจุรีพร ยอดอินทร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ร่วมแลกเปลี่ยนวิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นายมีฉัตร ศรีเที่ยง โรงเรียนโนนเทพ ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาวจีรวรรณ หมื่นมี โรงเรียนสังขะ ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางประไพรัตน์ แสงทอง โรงเรียนตานีวิทยา ร่วมแลกเปลี่ยนวิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นายสมโภชน์ คงกล้า โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ร่วมแลกเปลี่ยนวิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางสาวลำจวน สีงาม โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ ร่วมแลกเปลี่ยนวิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางรัชนีวรรณ กงทอง โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ร่วมแลกเปลี่ยนวิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางพรเพชร พันธุ์สุข โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ร่วมแลกเปลี่ยนวิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางยุวดี ผูกดวง โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ร่วมแลกเปลี่ยนวิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นายสิทธิพงษ์ ยิ่งมีมา โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาวหนึ่งฤทัย มาลาทอง โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา ร่วมแลกเปลี่ยนวิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางสุธิตา สีสิงห์ โรงเรียนแนงมุดวิทยา ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาวธัญยรัตน์ ยิ่งเสมอ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางรัติยวรรณ ครองศิลป์ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางอุมารินทร์ ศรีริ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาวสุธีวัลย์ บุติมาลย์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาวกานต์ศิริ ขุนศิริ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางนุชนาถ จันทมาศ โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นายสุริยา คำดี โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางมะลิวัลย์ เป็นสมรักษ์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาวเตือนใจ แสนกล้า โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาวพัชราวรรณ บุญยืน โรงเรียนรัตนบุรี การประกวดวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญเงิน)
นางโสภาพันธ์ บุญรอด โรงเรียนโคกยางวิทยา การประกวดวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญเงิน)
นางสาวกษมา ลาดสะอาด โรงเรียนสุรวิทยาคาร การประกวดวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นายชาญณรงค์ มุมทอง โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม การประกวดวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางสิริกร คงกล้า โรงเรียนสิรินธร การประกวดวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางสาวจันทรา เป็นสุข โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การประกวดวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางปภังกร นาเมืองรักษ์ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน การประกวดวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางสาวเตือนใจ แสนกล้า โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การประกวดวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางสาวอารีรัตน์ ใจกล้า โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การประกวดวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางอำไพรินทร์ ก่อแก้ว โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การประกวดวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางพรเทพ เมินขุนทด โรงเรียนสุรวิทยาคาร การประกวดวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางกมลทิพย์ งามทวี โรงเรียนสุรวิทยาคาร การประกวดวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางสาวรัชนีวรรณ เทียนทอง โรงเรียนสิรินธร การประกวดวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางสาวธัญลักษณ์ จันทร์หอมฟุ้ง โรงเรียนกระเทียมวิทยา การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นางสริญญา อินทรนุช โรงเรียนสิรินธร การประกวดวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางปฏิญญา ปิยโชติสกุลชัย โรงเรียนสิรินธร การประกวดวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางสริญญา อินทรนุช โรงเรียนสิรินธร การประกวดสื่อ - นวัตกรรม
(เหรียญทอง)
นางสาวยิ่งลักษณ์ เติมกล้า โรงเรียนสิรินธร การประกวดวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางสาวรัตนี แสงมาศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญทองแดง)
นางสาวลัดดา สุขยานุดิษฐ โรงเรียนสิรินธร การประกวดวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางสาวยิ่งลักษณ์ เติมกล้า โรงเรียนสิรินธร การประกวดสื่อ - นวัตกรรม
(เหรียญทอง)
นายสมโภชน์ คงกล้า โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน การประกวดสื่อ - นวัตกรรม
(เหรียญทอง)
นางสิริกร คงกล้า โรงเรียนสิรินธร การประกวดสื่อ - นวัตกรรม
(เหรียญทอง)
นางสาวสิวพร ไพรกังวาล โรงเรียนสิรินธร การประกวดการออกแบบการจัดการเรียนรู้ Backward-desigh
(เหรียญทอง)
นางสาวเกศนี นับถือดี โรงเรียนสิรินธร การประกวดการออกแบบการจัดการเรียนรู้ Backward-desigh
(เหรียญทอง)
นางสาวอำภา กลองชัย โรงเรียนสิรินธร การประกวดการออกแบบการจัดการเรียนรู้ Backward-desigh
(เหรียญทอง)
นางสาววรากุล ผลาผล โรงเรียนสิรินธร การประกวดการออกแบบการจัดการเรียนรู้ Backward-desigh
(เหรียญทอง)
นายชรินธร ศรีลานุช โรงเรียนสิรินธร การประกวดการออกแบบการจัดการเรียนรู้ Backward-desigh
(เหรียญทอง)
นางสาววาสนา สาลี โรงเรียนสิรินธร การประกวดการออกแบบการจัดการเรียนรู้ Backward-desigh
(เหรียญทอง)
นางสาวอรอนงค์ อินทร์ตา โรงเรียนสิรินธร การประกวดการออกแบบการจัดการเรียนรู้ Backward-desigh
(เหรียญทอง)
นางกาญจนาพร สุจินพรัหม โรงเรียนสิรินธร การประกวดสื่อ - นวัตกรรม
(เหรียญทอง)
นางยุพาจิตรา บุญจรัส โรงเรียนสิรินธร การประกวดสื่อ - นวัตกรรม
(เหรียญทอง)
นางสมกิตต์ โอรสรัมย์ โรงเรียนสิรินธร การประกวดสื่อ - นวัตกรรม
(เหรียญทอง)
นางสรัณทิพย์ หมวกเหล็ก โรงเรียนสิรินธร การประกวดสื่อ - นวัตกรรม
(เหรียญทอง)
นางรุจิรา มาลาทอง โรงเรียนสิรินธร การประกวดสื่อ - นวัตกรรม
(เหรียญทอง)
นางอัชญา แก่นดี โรงเรียนสิรินธร การประกวดสื่อ - นวัตกรรม
(เหรียญทอง)
นางสาวกัลยา คิดอยู่ โรงเรียนสิรินธร การประกวดสื่อ - นวัตกรรม
(เหรียญทอง)
นางปฏิญญา ปิยโชติสกุลชัย โรงเรียนสิรินธร การประกวดสื่อ - นวัตกรรม
(เหรียญทอง)
นางสาวรัชนีวรรณ เทียนทอง โรงเรียนสิรินธร การประกวดสื่อ - นวัตกรรม
(เหรียญทอง)
นางสาวสุชาดา เฉลียวไว โรงเรียนสิรินธร การประกวดสื่อ - นวัตกรรม
(เหรียญทอง)
นางสาวกรนันท์ วสุวัชร์ โรงเรียนสิรินธร การประกวดสื่อ - นวัตกรรม
(เหรียญทอง)
นายธำรงศักดิ์ บุญจรัส โรงเรียนสิรินธร การประกวดวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางสาวดรรชนี ใจดี โรงเรียนสิรินธร การประกวดวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางอรวรรณ รัมพณีนิล โรงเรียนสิรินธร การประกวดวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางกาญจนา พุ่มไหม โรงเรียนสิรินธร การประกวดวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางสาวภัทรินทร์ แก้วคำ โรงเรียนสิรินธร การประกวดวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางสาวนิดต้า เจริญศิริ โรงเรียนสิรินธร การประกวดสื่อ - นวัตกรรม
(เหรียญทอง)
นางสาวปดิวรัดา เกิดสุข โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)