ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน รายการ
นางทิวาพร หลอมประโคน โรงเรียนสิรินธร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นายสมหมาย หลอมประโคน โรงเรียนสิรินธร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางสาวพรระวี บุญสุยา โรงเรียนสิรินธร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางสาวกิติยาวดี เฉิดรัศมี โรงเรียนสนมวิทยาคาร นำเสนอผลงานครูผู้ช่วย (งานบ้านและธุรกิจ)
(เหรียญทอง)
นางเสาวลักษณ์ บุญมาก โรงเรียนสนมวิทยาคาร ผลงานนักเรียน (งานบ้านและธุรกิจ)
(เข้าร่วม)
นางเสาวลักษณ์ บุญมาก โรงเรียนสนมวิทยาคาร วิจัยในชั้นเรียน (งานบ้านและธุรกิจ)
(เข้าร่วม)
นายกฤษฎากร แก่นดี โรงเรียนสุรวิทยาคาร สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ (งานเทคโนโลยี)
(เหรียญทอง)
นายกฤษฎากร แก่นดี โรงเรียนสุรวิทยาคาร ผลงานนักเรียน (งานเทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นายกฤษฎากร แก่นดี โรงเรียนสุรวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
(เหรียญทอง)
นายสุพรรณ ทองขาว โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ วิจัยในชั้นเรียน (งานบ้านและธุรกิจ)
(เข้าร่วม)
นายสุพรรณ ทองขาว โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (งานบ้านและธุรกิจ)
(เข้าร่วม)
นางจรรยา โคตรชัย โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ (งานเทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นายรัตนชัย ปลุกใจหาญ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา ผลงานนักเรียน (งานช่าง)
(เหรียญทอง)
นายสำเริง หาญเสมอ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ วงค์มาเกตุ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ (งานบ้านและธุรกิจ)
(เหรียญทอง)
นาง อำภร สุทธิมูล โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (งานบ้านและธุรกิจ)
(เข้าร่วม)
นายมานะ อดทน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (งานบ้านและธุรกิจ)
(เข้าร่วม)
นางนารีรัตน์ สุขจำนงค์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (งานบ้านและธุรกิจ)
(เข้าร่วม)
นางจินตนา แฉล้มไธสง โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (งานบ้านและธุรกิจ)
(เข้าร่วม)
นางจิตติมา เกษีสังข์ โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
(เหรียญทอง)
นายวิฑูรย์ อยู่ยืน โรงเรียนจารย์วิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นายครรชิต คงสำราญ โรงเรียนสุรวิทยาคาร นำเสนอผลงานครูผู้ช่วย (งานเกษตร)
(เหรียญทอง)
นายครรชิต คงสำราญ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ผลงานนักเรียน (งานเกษตร)
(เหรียญทอง)
นางอุดมสิน ชื่นใจ โรงเรียนยางวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นายนายไพสิทธิ์ คงทน โรงเรียนสุรวิทยาคาร ผลงานนักเรียน (งานเกษตร)
(เหรียญทอง)
นางอุดมสิน ชื่นใจ โรงเรียนยางวิทยาคาร วิจัยในชั้นเรียน (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางอุษณีษ์ ศรีสม โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ ผลงานนักเรียน (งานบ้านและธุรกิจ)
(เข้าร่วม)
นางอุดมสิน ชื่นใจ โรงเรียนยางวิทยาคาร สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ (งานเทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางนัดดา เหล่าสกุล โรงเรียนสนมวิทยาคาร สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ (งานเทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางธัชทรัพย์ เสียงจินดารัตน์ โรงเรียนสิรินธร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางบุญยืน บุตรเพชร โรงเรียนยางวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (งานบ้านและธุรกิจ)
(เข้าร่วม)
นางบุญยืน บุตรเพชร โรงเรียนยางวิทยาคาร สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ (งานบ้านและธุรกิจ)
(เหรียญทอง)
นางบุญยืน บุตรเพชร โรงเรียนยางวิทยาคาร วิจัยในชั้นเรียน (งานบ้านและธุรกิจ)
(เข้าร่วม)
นางบุญยืน บุตรเพชร โรงเรียนยางวิทยาคาร ผลงานนักเรียน (งานบ้านและธุรกิจ)
(เข้าร่วม)
นางสาววรัญญา นิยมพันธ์ โรงเรียนรัตนบุรี สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ (งานบ้านและธุรกิจ)
(เหรียญทอง)
นางสาวกิติยาวดี เฉิดรัศมี โรงเรียนสนมวิทยาคาร ผลงานนักเรียน (งานบ้านและธุรกิจ)
(เข้าร่วม)
นายเกียรติศักดิ์ มานุจำ โรงเรียนธาตุศรีนคร นำเสนอผลงานครูผู้ช่วย (งานเทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางสาวนภารัตน์ เสนาใหญ่ โรงเรียนวังข่าพัฒนา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางสาวนภารัตน์ เสนาใหญ่ โรงเรียนวังข่าพัฒนา วิจัยในชั้นเรียน (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางสาวนภารัตน์ เสนาใหญ่ โรงเรียนวังข่าพัฒนา ผลงานนักเรียน (งานเทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นายภาณุ ครอบเพชร โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ (งานเทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางสาวฉัตรสุดา ทอนทม โรงเรียนหนองอียอวิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นายว่าที่ร้อยตรี พยงค์ สันทาลุนัย โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา นำเสนอผลงานครูผู้ช่วย (งานช่าง)
(เข้าร่วม)
นายยุวสันต์ อุ่นเรือน โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (งานเกษตร)
(เหรียญทอง)
นางสาววโรทัย. ภูอาษา โรงเรียนศรีสุขวิทยา สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ (งานเกษตร)
(เหรียญทอง)
นายวีระยุทธ พิมวงษา โรงเรียนสุรวิทยาคาร ผลงานนักเรียน (งานเทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นายวีระยุทธ พิมวงษา โรงเรียนสุรวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
(เหรียญทอง)
นายสมชาย เกตวิจิตต์ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (งานช่าง)
(เหรียญทอง)
นายเอกอภิสิทธิ์ ดอกศรีจันทร์ โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางสาวชนกพร เทียนสิงห์ชัย โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ ผลงานนักเรียน (งานเกษตร)
(เหรียญทอง)
นางปารณีย์ ชัยยิ่ง โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม นำเสนอผลงานครูผู้ช่วย (งานเทคโนโลยี)
(เหรียญทอง)
นางสุนิมา ศรีโกตะเพชร โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ ผลงานนักเรียน (งานบ้านและธุรกิจ)
(เข้าร่วม)
นายชัยกร สุขนิรันดร์ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางสาวสำราญ แก้วอ่อน โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (งานบ้านและธุรกิจ)
(เข้าร่วม)
นายสังวาลย์ ทาปื้อ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม นำเสนอผลงานครูผู้ช่วย (งานเกษตร)
(เหรียญทอง)
นางกนกอร ซื่อตรง โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ นำเสนอผลงานครูผู้ช่วย (งานบ้านและธุรกิจ)
(เหรียญทอง)
นางธนพร พัตราภักดิ์ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ (งานเทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางสาวอรพรรณ จันทร์สิงห์ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (งานเกษตร)
(เหรียญทอง)
นางสาวมาลิไพร นามมะ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (งานบ้านและธุรกิจ)
(เข้าร่วม)
นายอุดม พรหมบุตร โรงเรียนโคกยางวิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (งานเกษตร)
(เหรียญทอง)
นายอุดม พรหมบุตร โรงเรียนโคกยางวิทยา สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ (งานเกษตร)
(เหรียญทอง)
นางปานชนก ขันอ่อน โรงเรียนสุรวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
(เหรียญทอง)
นายอุดม พรหมบุตร โรงเรียนโคกยางวิทยา วิจัยในชั้นเรียน (งานเกษตร)
(เหรียญทอง)
นายมนภัทร สุธรรม โรงเรียนสุรวิทยาคาร นำเสนอผลงานครูผู้ช่วย (งานเทคโนโลยี)
(เหรียญทอง)
นายสุวัฒน์ สมหวัง โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นายกัมปนาท พวงบุญ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางเบญญาภา นิธิโสตถิภาคย์ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วิจัยในชั้นเรียน (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นายศุภชัย ผูกเกษร โรงเรียนพนมดงรักวิทยา นำเสนอผลงานครูผู้ช่วย (งานเทคโนโลยี)
(เหรียญเงิน)
นายพิษณุ คำภู โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (งานช่าง)
(เหรียญทอง)
นายพิษณุ คำภู โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ผลงานนักเรียน (งานช่าง)
(เหรียญทอง)
นายศราวุธ จันทร์วิเศษ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (งานช่าง)
(เหรียญทอง)
นางสาวภคอร จันทะเวช โรงเรียนบัวเชดวิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (งานบ้านและธุรกิจ)
(เข้าร่วม)
นายเรืองยศ​ สารกิจ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ผลงานนักเรียน (งานช่าง)
(เหรียญทอง)
นางสาวจันธิมา ผดุงเจริญ โรงเรียนบัวเชดวิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (งานบ้านและธุรกิจ)
(เข้าร่วม)
นางประใพวรรณ สมจันทร์ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
(เหรียญทอง)
นางประใพวรรณ สมจันทร์ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วิจัยในชั้นเรียน (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางประใพวรรณ สมจันทร์ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ (งานเทคโนโลยี)
(เหรียญเงิน)
นางสาวทัศรินทร์ บุญพร้อม โรงเรียนตานีวิทยา วิจัยในชั้นเรียน (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางสาวทัศรินทร์ บุญพร้อม โรงเรียนตานีวิทยา สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ (งานเทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางสาวทัศรินทร์ บุญพร้อม โรงเรียนตานีวิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางนิภา หลิมศิริวงษ์ โรงเรียนสิรินธร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (งานบ้านและธุรกิจ)
(เข้าร่วม)
นายทรงชัย บุญสุยา โรงเรียนสุรวิทยาคาร สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ (งานช่าง)
(เหรียญทอง)
นายทรงชัย บุญสุยา โรงเรียนสุรวิทยาคาร วิจัยในชั้นเรียน (งานช่าง)
(เหรียญทอง)
นายทรงชัย บุญสุยา โรงเรียนสุรวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (งานช่าง)
(เหรียญทอง)
นายทรงชัย บุญสุยา โรงเรียนสุรวิทยาคาร ผลงานนักเรียน (งานช่าง)
(เหรียญทอง)
นางสาวนันทกุล บุญเสริม โรงเรียนบัวเชดวิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (งานช่าง)
(เหรียญทอง)
นายศุภชัย ราชนู โรงเรียนสุรวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางสาวรัชนีกร เพียรดี โรงเรียนสุรวิทยาคาร นำเสนอผลงานครูผู้ช่วย (งานบ้านและธุรกิจ)
(เหรียญทอง)
นางภูริตา จันทสุข โรงเรียนสิรินธร ผลงานนักเรียน (งานเทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางสาวสรรนิภา สีทา โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน นำเสนอผลงานครูผู้ช่วย (งานบ้านและธุรกิจ)
(เหรียญทอง)
นางสาวคำพันธ์ เสาะแสวง โรงเรียนสิรินธร ผลงานนักเรียน (งานเทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นายสุวพันธ์ อุส่าห์ดี โรงเรียนแตลศิริวิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
(เหรียญทอง)
นายจักรพงศ์ พรหมสิทธิ์ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ผลงานนักเรียน (งานช่าง)
(เหรียญทอง)
นางกัญยานัฐ ระวิวรรณ์ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ผลงานนักเรียน (งานบ้านและธุรกิจ)
(เข้าร่วม)
นายวัชระ โกติรัมย์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางสาวรุจิรา ปรางค์ชัยกุล โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นายธีระวัฒน์ สุระศร โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นายธีระวัฒน์ สุระศร โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ (งานเทคโนโลยี)
(เหรียญทอง)
นายธีระวัฒน์ สุระศร โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วิจัยในชั้นเรียน (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางสาวอัมพร คนึงเพียร โรงเรียนสุรวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นายประยูร ยวงแก้ว โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ผลงานนักเรียน (งานเกษตร)
(เหรียญทอง)
นายไผ่ พรมเพชร โรงเรียนสุรวิทยาคาร ผลงานนักเรียน (งานช่าง)
(เหรียญทอง)
นายไผ่ พรมเพชร โรงเรียนสุรวิทยาคาร ผลงานนักเรียน (งานเกษตร)
(เหรียญทอง)
นางสาวชมทิพา กะภูทิน โรงเรียนสุรวิทยาคาร ผลงานนักเรียน (งานบ้านและธุรกิจ)
(เหรียญเงิน)
นายพีระพันธ์ เสริมศิริ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางสาวชมทิพา กะภูทิน โรงเรียนสุรวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (งานบ้านและธุรกิจ)
(เข้าร่วม)
นางรุ่งนภา กลิ่นกลาง โรงเรียนห้วยจริงวิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางสาวศัลย์ทนีย์ กัญญาพันธ์ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (งานบ้านและธุรกิจ)
(เข้าร่วม)
นายอนันต์ พิลาจันทร์ โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นายกีรติ ปรุงเกียรติ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา นำเสนอผลงานครูผู้ช่วย (งานบ้านและธุรกิจ)
(เข้าร่วม)
นางผกาวดี สุวงศ์ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางสาวเทพสุดา พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางสาวอารุณี บุญยืน โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ วิจัยในชั้นเรียน (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางสาวเทพสุดา พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ วิจัยในชั้นเรียน (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางสาววโรทัย ภูอาษา โรงเรียนศรีสุขวิทยา วิจัยในชั้นเรียน (งานเกษตร)
(เหรียญทอง)
นางอรทัย ไชยเชฐ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (งานบ้านและธุรกิจ)
(เข้าร่วม)
นางละออ กระแสโสม โรงเรียนพญารามวิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (งานบ้านและธุรกิจ)
(เหรียญทอง)
นางละออ กระแสโสม โรงเรียนพญารามวิทยา ผลงานนักเรียน (งานบ้านและธุรกิจ)
(เข้าร่วม)
นางนันท์นิศากันต์ นันทสิงห์ โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางสุพิน อินทร์งาม โรงเรียนหนองสนิทวิทยา ผลงานนักเรียน (งานเกษตร)
(เข้าร่วม)
นายเทวัน มังษะชาติ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา นำเสนอผลงานครูผู้ช่วย (งานช่าง)
(เหรียญทอง)
นางสาวภัททิรา สกุลวรวิทย์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร นำเสนอผลงานครูผู้ช่วย (งานเทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางสาวภัททิรา สกุลวรวิทย์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางจีรา ศรีไทย โรงเรียนนาดีวิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
(เหรียญทอง)
นายสิริวัฒก์ แสงกล้า โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วิจัยในชั้นเรียน (งานเกษตร)
(เหรียญทอง)
นายสิริวัฒก์ แสงกล้า โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (งานเกษตร)
(เหรียญทอง)
นางเจนจิรา พ่อค้า โรงเรียนสวายวิทยาคาร นำเสนอผลงานครูผู้ช่วย (งานบ้านและธุรกิจ)
(เหรียญทอง)
นางฐิติญารัตน์ สมหมาย โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (งานบ้านและธุรกิจ)
(เข้าร่วม)
นางศิริจันทร์ เกตุชาติ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางสาวอำภา ลัดดาไสว โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นายฐิติพันธ์ มุตุมาจันทร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นายเฉลิมศักดิ์ อนันมา โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางปารย์พิชชา ชีวาพรไพศาล โรงเรียนสุรวิทยาคาร สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ (งานเทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางปภาดา เจียมเมืองปัก โรงเรียนสุรวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางสาวกวิตา อินธิสาร โรงเรียนสุรวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
(เหรียญทอง)
นางสาวกวิตา อินธิสาร โรงเรียนสุรวิทยาคาร สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ (งานเทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางนภัสวัลย์ สายรัตน์ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วิจัยในชั้นเรียน (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางอณัญญา คำสิน โรงเรียนนาดีวิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (งานบ้านและธุรกิจ)
(เข้าร่วม)
นายชัยธิวัฒน์ ทาทอง โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ (งานช่าง)
(เหรียญทอง)
นางปานไพลิน ขอพรกลาง โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (งานบ้านและธุรกิจ)
(เข้าร่วม)
นางสาวสำอาง ใจใหญ่ โรงเรียนโชคเพชรพิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (งานเกษตร)
(เหรียญทอง)
นางระวีวรรณ. งามสะอาด โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (งานบ้านและธุรกิจ)
(เข้าร่วม)
นางสาวทัศนพร วิบูลย์อรรถ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นายบุญส่ง. งามสะอาด โรงเรียนแตลศิริวิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (งานช่าง)
(เหรียญทอง)
นางสาวณิชชา ผลเกิด โรงเรียนสุรวิทยาคาร นำเสนอผลงานครูผู้ช่วย (งานบ้านและธุรกิจ)
(เหรียญทอง)
นางสาวณิชชา ผลเกิด โรงเรียนสุรวิทยาคาร ผลงานนักเรียน (งานบ้านและธุรกิจ)
(เข้าร่วม)
นางอัจฉราวดี บุญแสน โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (งานเกษตร)
(เหรียญทอง)
นายครรชิต บุญปก โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
(เหรียญทอง)
นายสุเทพ เทียมคลี โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ผลงานนักเรียน (งานเทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นายสุเทพ เทียมคลี โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย วิจัยในชั้นเรียน (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นายสุเทพ เทียมคลี โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ (งานเทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางสุพารัตน์ แซ่อุย โรงเรียนสวายวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (งานบ้านและธุรกิจ)
(เข้าร่วม)
นาง อัญชลี สุทธิธรรม โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ผลงานนักเรียน (งานบ้านและธุรกิจ)
(เข้าร่วม)
นางสาวทิพย์วรา ใจดี โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ (งานเทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางสาวกัญจนาภรณ์ เจริญผล โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (งานบ้านและธุรกิจ)
(เข้าร่วม)
นางสาวทิพย์วรา ใจดี โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วิจัยในชั้นเรียน (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางสาวทิพย์วรา ใจดี โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางสาวภิญญาพัชญ์ แบบอย่าง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ (งานเทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางกมลทิพย์ ทองหย่อน โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (งานบ้านและธุรกิจ)
(เข้าร่วม)
นายสมยศ ระคนจันทร์ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ผลงานนักเรียน (งานเทคโนโลยี)
(เหรียญทอง)
นายครรชิต บุญปก โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ (งานช่าง)
(เหรียญทอง)
นางสาวสุธาสินี รอดกระโทก โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วิจัยในชั้นเรียน (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นายสมเกียรติ กลั่นกำเนิด โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (งานเกษตร)
(เหรียญทอง)
นายสุรนนท์ เรืองไกล โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (งานเกษตร)
(เหรียญทอง)
นายศักดา บุตรน้อย โรงเรียนสนมวิทยาคาร ผลงานนักเรียน (งานช่าง)
(เหรียญทอง)
นางสาวทัศนีย์ ศรีทน โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วิจัยในชั้นเรียน (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นายสุชาติ ศรีเพชร โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ (งานช่าง)
(เหรียญทอง)
นายวัชรินทร์ ผลจันทร์งาม โรงเรียนสังขะ สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ (งานเทคโนโลยี)
(เหรียญทอง)
นายวัชรินทร์ ผลจันทร์งาม โรงเรียนสังขะ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
(เหรียญทอง)
นางสาวนันทภัค จันทา โรงเรียนประสาทวิทยาคาร นำเสนอผลงานครูผู้ช่วย (งานช่าง)
(เหรียญทอง)
นางสาวปนิตา ศรีมานนท์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา นำเสนอผลงานครูผู้ช่วย (งานเกษตร)
(เหรียญทอง)
นายฉัตรดนัย ลำดับจุด โรงเรียนพนมดงรักวิทยา นำเสนอผลงานครูผู้ช่วย (งานช่าง)
(เหรียญทอง)
นางสาวอุดม บุดศรี โรงเรียนลานทรายพิทยาคม ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นายพรชัย ศรีทอง โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม นำเสนอผลงานครูผู้ช่วย (งานเทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางเนตรชนก สำคัญยิ่ง โรงเรียนสวายวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (งานบ้านและธุรกิจ)
(เข้าร่วม)
นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ผลงานนักเรียน (งานบ้านและธุรกิจ)
(เข้าร่วม)
นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (งานบ้านและธุรกิจ)
(เข้าร่วม)
นางอิงอร ผลจันทร์งาม โรงเรียนสังขะ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
(เหรียญทอง)
นางสาววิภาวรดา ประกอบดี โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (งานเกษตร)
(เหรียญทอง)
นายธนากร เรืองรอบ โรงเรียนสวายวิทยาคาร ผลงานนักเรียน (งานเกษตร)
(เหรียญทอง)
นายนฤพล สายวิลัย โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ (งานเทคโนโลยี)
(เหรียญทอง)
นายสิทธิพล นามสว่าง โรงเรียนสุรวิทยาคาร สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ (งานช่าง)
(เหรียญทอง)
นางสาวนางสาวจิราวรรณ นาครินทร์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ผลงานนักเรียน (งานเกษตร)
(เหรียญทอง)
นางสาวจิราวรรณ นาครินทร์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย นำเสนอผลงานครูผู้ช่วย (งานเกษตร)
(เหรียญทอง)
นางสาวจิราวรรณ นาครินทร์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย นำเสนอผลงานครูผู้ช่วย (งานเกษตร)
(เหรียญทอง)
นางสาวอมรรัตน์ ปรักเจริญ โรงเรียนพนาสนวิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางสาวพัฒสลี เพ็งแจ่ม โรงเรียนสิรินธร วิจัยในชั้นเรียน (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางสุทัศนี ใจกล้า โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (งานบ้านและธุรกิจ)
(เหรียญทอง)
นายจารุวัฒน์ ภูนะยา โรงเรียนสุรวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (งานบ้านและธุรกิจ)
(เข้าร่วม)
นายประณต ชุบสุวรรณ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางอุษณีษ์ ศรีสม โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (งานบ้านและธุรกิจ)
(เหรียญทอง)
นางอุษณีษ์ ศรีสม โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ ผลงานนักเรียน (งานเกษตร)
(เหรียญทอง)
นางขวัญชนก สินค้า โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ ผลงานนักเรียน (งานเกษตร)
(เหรียญทอง)
นางพัฒนาภรณ์ ราษีนวล โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (งานบ้านและธุรกิจ)
(เข้าร่วม)
นายวิมาน บูรณ์เจริญ โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ (งานเทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นายภาณุรุจ บุญสังข์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ผลงานนักเรียน (งานช่าง)
(เหรียญทอง)
นายโกเมน ได้เห็นตอบ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (งานช่าง)
(เหรียญทอง)
นายภาณุวัฒน์ ปิ่นหอม โรงเรียนห้วยจริงวิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (งานช่าง)
(เหรียญทอง)
นางดลนภา พุ่มพุฒ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางดลนภา พุ่มพุฒ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ผลงานนักเรียน (งานเทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางปารณีย์ ชัยยิ่ง โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
(เหรียญทอง)
นางสาวไลลา อุดมทวีพร โรงเรียนสุรวิทยาคาร ผลงานนักเรียน (งานเทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางสาวไลลา อุดมทวีพร โรงเรียนสุรวิทยาคาร วิจัยในชั้นเรียน (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางสาวไลลา อุดมทวีพร โรงเรียนสุรวิทยาคาร สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ (งานเทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางสาวไลลา อุดมทวีพร โรงเรียนสุรวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางสาวอุรัจชา เตียงทอง โรงเรียนสุรวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นายฐานะ บุญรอด โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 วิจัยในชั้นเรียน (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางสุรภา เสนาบูรณ์ โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นายวิฑูรย์ ทองงาม โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา นำเสนอผลงานครูผู้ช่วย (งานเกษตร)
(เหรียญทอง)
นายวิฑูรย์ ทองงาม โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา ผลงานนักเรียน (งานช่าง)
(เหรียญทอง)
นางรัตนาศรี สกุลโชติ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (งานบ้านและธุรกิจ)
(เข้าร่วม)
นางอนงค์ สุขเกษม โรงเรียนเมืองบัววิทยา วิจัยในชั้นเรียน (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นางอนงค์ สุขเกษม โรงเรียนเมืองบัววิทยา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)
นายเชิด ชูตาลัด โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
(เข้าร่วม)