ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน รายการ
นางขวัญจิรา วงแหวน โรงเรียนสิรินธร การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางขวัญจิรา วงแหวน โรงเรียนสิรินธร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางขวัญจิรา วงแหวน โรงเรียนสิรินธร การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางขวัญจิรา วงแหวน โรงเรียนสิรินธร ผลงาน/โครงการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)
(เหรียญทอง)
นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ผลงาน/โครงการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)
(เหรียญทอง)
นางจงชญา นวลสะอาด โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายอัษฏา นวลสะอาด โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวิตรี ดีประดวง โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายศรัทธา เชิงหอม โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายศรัทธา เชิงหอม โรงเรียนสุรวิทยาคาร การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางสาวิตรี ดีประดวง โรงเรียนสุรวิทยาคาร การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางจงชญา นวลสะอาด โรงเรียนสุรวิทยาคาร การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นายอัษฏา นวลสะอาด โรงเรียนสุรวิทยาคาร การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นายศรัทธา เชิงหอม โรงเรียนสุรวิทยาคาร การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายศรัทธา เชิงหอม โรงเรียนสุรวิทยาคาร ผลงาน/โครงการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)
(เหรียญทอง)
นางสาวิตรี ดีประดวง โรงเรียนสุรวิทยาคาร ผลงาน/โครงการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)
(เหรียญทอง)
นายอัษฎาวุธ สุขจำนงค์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นายอัษฎาวุธ สุขจำนงค์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายอัษฎาวุธ สุขจำนงค์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายธีระพันธ์ วิไลยวงศ์ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ผลงาน/โครงการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)
(เหรียญทอง)
นายณัฐวุฒิ แกล้วกล้า โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นายณัฐวุฒิ แกล้วกล้า โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายณัฐวุฒิ แกล้วกล้า โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวเฟื้องฤทัย ชวนชม โรงเรียนสนมวิทยาคาร การวิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางสาวเฟื้องฤทัย ชวนชม โรงเรียนสนมวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาวเฟื้องฤทัย ชวนชม โรงเรียนสนมวิทยาคาร การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นายธนธร สมใจหวัง โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายบรรจง ทองกระจาย โรงเรียนพนมดงรักวิทยา การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายวรพัทธ์ รุ่งพิสิฐไชย โรงเรียนพระแก้ววิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายประจักร พอกสนิท โรงเรียนห้วยจริงวิทยา การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายประยูร ทองสุทธิ์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ผลงาน/โครงการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)
(เหรียญทอง)
นางสาวศศิประภา จินพละ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวศศิประภา จินพละ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวศศิประภา จินพละ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายสุทธิรักษเขตร์ สังข์สาลี โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นายทราวุฒิ ปุ่นประโคน โรงเรียนตานีวิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายทราวุฒิ ปุ่นประโคน โรงเรียนตานีวิทยา การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายประมวล วงษาเวียง โรงเรียนจารย์วิทยาคาร การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายประเสริฐ บุญมาก โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวผการัตน์ เต็มเปี่ยม โรงเรียนเมืองบัววิทยา ผลงาน/โครงการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)
(เหรียญทอง)
นางสาวจันทร์เพ็ญ ปลื้มชิงชัย โรงเรียนโชคเพชรพิทยา การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวจันทร์เพ็ญ ปลื้มชิงชัย โรงเรียนโชคเพชรพิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสรัญญา อุทัยพัฒนพงศ์ โรงเรียนท่าสว่างวิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายธนพัต บรรลือทรัพย์ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายนพัฒน์ สมัญญา โรงเรียนพนมดงรักวิทยา การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางสรัญญา อุทัยพัฒนพงศ์ โรงเรียนท่าสว่างวิทยา การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางกาญจนา เมชบุตร โรงเรียนเมืองบัววิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางกาญจนา เมชบุตร โรงเรียนเมืองบัววิทยา การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นายยุทธนา พวงพิมาย โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายชาญวิทย์ ฉัตรทอง โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายชาญวิทย์ ฉัตรทอง โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา ผลงาน/โครงการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)
(เหรียญทอง)
นายธงชัย แผ่พันธ์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสุทธิลักษณ์ สมใจหวัง โรงเรียนสิรินธร ผลงาน/โครงการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)
(เหรียญทอง)
นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวัง โรงเรียนสุรวิทยาคาร ผลงาน/โครงการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)
(เหรียญทอง)
นางสุทธิลักษณ์ สมใจหวัง โรงเรียนสิรินธร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง โรงเรียนรัตนบุรี การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายชัยกฤต บุญธนาสิริ โรงเรียนศรีสุขวิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางบุหงา จันทร์เพชร โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวดวงตา เกลียวเพียร โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ผลงาน/โครงการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)
(เข้าร่วม)
นายทนงศักดิ์ อินทร์ชัย โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ ผลงาน/โครงการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)
(เหรียญทอง)