ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน รายการ
นางสาวพรรณภวดี บุญสด โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายพิพัฒน์ อัครเดชธนะพงษ์ โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นายยอดชาย เพียรดี โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวอนงค์ภัทร์ ใบบัว โรงเรียนสุรพินท์พิทยา กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้านคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นางจริน พรมสี โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายไกรลาส พรจินดาสกุล โรงเรียนสวายวิทยาคาร ผลการปฏิบัติงานในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นายเทพรัตน์ กิ่งแก้ว โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นางน้ำผึ้ง สิงห์เสน โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นายธีระพล เสาะแสวง โรงเรียนสิรินธร การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นางอารีรัตน์ วงษ์กัญญา โรงเรียนสนมวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นางสาวจรรยารัตน์ ลวดเงิน โรงเรียนสินรินทร์วิทยา การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นางสาวจรรยารัตน์ ลวดเงิน โรงเรียนสินรินทร์วิทยา การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวหนึ่งฤทัย ชูแก้ว โรงเรียนสุรวิทยาคาร การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางพัสณีย์ บุญยง โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นายวรวิทย์ ภูแก้ว โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญเงิน)
นางวิไลจิตร นพพิบูลย์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นายสังเวียน ประคองชื่อ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางสาวมลุลี เป็นสุข โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา ผลการปฏิบัติงานในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางวีนัสรา สุนทรงาม โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้านคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นางโฉมยง พรมโส โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวนันทพัทธ์ รัตนาวิวัฒน์ โรงเรียนสิรินธร ผลการปฏิบัติงานในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวกาญจนา สายวิเศษ โรงเรียนตานีวิทยา กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้านคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นางสาวณัฏฐวี ทองดา โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางโชติกา ยั่งยืน โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทองแดง)
นางอมรรัตน์ เพิ่มทอง โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นายเสมือน มูลดับ โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน ผลการปฏิบัติงานในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางวิภาภรณ์ วิเศษวงษา โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวจริยา รังสูงเนิน โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา ผลการปฏิบัติงานในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวนวลปรางค์ พองนวล โรงเรียนพนมดงรักวิทยา การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นายวีระ กองแก้ว โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร ผลการปฏิบัติงานในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวศิริลักษณ์ นาทันใจ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ผลการปฏิบัติงานในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นายจรัส พิเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ผลการปฏิบัติงานในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวสุภาวดี เสนภูงา โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ผลการปฏิบัติงานในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวนลินี ธรรมบุตร โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้านคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นางสาวนิลาวัลย์ เพิ่มผล โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นายวัฒนา คงทน โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายสุพิชัย พลบูรณ์ศรี โรงเรียนสิรินธร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางเรไร เผือดนอก โรงเรียนสิรินธร การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นายสุพรรณ ก้านอินทร์ โรงเรียนสิรินธร การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นางกัลยา ถมยางกูร โรงเรียนสิรินธร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางบงกช บุญโต โรงเรียนสิรินธร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางยุพาสินี สุทธิยานุช โรงเรียนสิรินธร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นางสาวรัตนา หวังสุดดี โรงเรียนสิรินธร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวเสาวลักษณ์ เนื้อทอง โรงเรียนสิรินธร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวบานเย็น สิงห์คูณ โรงเรียนสิรินธร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นางวรรณเพ็ญ ศรีโคตร โรงเรียนสิรินธร การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นางสาวกอบแก้ว ภูติธนารักษ์ โรงเรียนสิรินธร การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทองแดง)
นายกฤษกร สายมณี โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา ผลการปฏิบัติงานในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นางสาวนงนุช อินทรวงษ์โชติ โรงเรียนสิรินธร การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทองแดง)
นางภัคภร ใสแจ่ม โรงเรียนสิรินธร การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางสาวอรวรรณ ตันสุวรรณรัตน์ โรงเรียนสิรินธร การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางชริกา อุรารื่น โรงเรียนสิรินธร การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นายศราวุฒิ สนใจ โรงเรียนสิรินธร การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นายชัชวาลย์ มณีวัตร์ โรงเรียนสิรินธร การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางสาวสุวรรณี เสาร์ทอง โรงเรียนสิรินธร การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางสาวสายสมร เจือจันทร์ โรงเรียนสิรินธร การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางพรประภา เชื่อมทอง โรงเรียนสิรินธร การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางกัลยารัตน์ แสนกล้า โรงเรียนสิรินธร การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายทรงไทย ปิยโชติสกุลชัย โรงเรียนสิรินธร การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นายชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นายเกริกวิทย์ จันทเขต โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางลักขณา คุณมาศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางน้ำข้าว เสนคราม โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นางวรรณี พลสงคราม โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นายกิตติภัฎ บุญหวาน โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญเงิน)
นางสาวศิวพร บุญมา โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางวิไลวรรณ ไตรรัตน์ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางบุญนิศา สุปิงคลัด โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวศศิธร ดวงจิตร โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายนฤพนธ์ สายเสมา โรงเรียนสุรวิทยาคาร การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางเนตรนภา พรหมทอง โรงเรียนพนาสนวิทยา การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายอนุชาติ นาเมืองรักษ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นางกวีวรรณ์ อรัญเวศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นางสาววิภาทรงศิริ ยงคง โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นางธัญวรัตม์ ประยงค์หอม โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นางครองศรี นามพูน โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นางวรรธนีย์ ทองนรินทร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นางกุหลาบ วงศ์วาน โรงเรียนรัตนบุรี การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นายศักดิ์ณรงค์ วงศ์วาน โรงเรียนรัตนบุรี การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นายขวัญชัย เเก้วเขียว โรงเรียนสุรวิทยาคาร การวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นายสนั่นเกียรติ เพิ่มผล โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายวีระวัฒน์ ดวงมณี โรงเรียนพนมดงรักวิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาวสุพิรารัตน์ เพิ่มผล โรงเรียนมหิธรวิทยา การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวปาจรีย์ ทามาศ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นายบุญร่วม กลิ่นหอม โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นางจุฑามาศ ศรีแก้วกุล โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ผลการปฏิบัติงานในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวเอมอร ดาศรี โรงเรียนสุรวิทยาคาร การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางศุภวรรณ โสวภาค โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายอภิศักดิ์ อุดหนุน โรงเรียนพนาสนวิทยา การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสุพิชา เสริมศิริ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นายบุศกร แก้วยก โรงเรียนจารย์วิทยาคาร ผลการปฏิบัติงานในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาววิภาวรรณ อินทร์งาม โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นางสาวปนัดดา อนุเคราะห์ โรงเรียนนาบัววิทยา ผลการปฏิบัติงานในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางอรทัย แผ่นทอง โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นางภัทรา ประดับศรี โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นายสุริเยส สุขแสวง โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นายถวิล ศรีสุข โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นางปัญจาภรณ์ กันตยาสกุล โรงเรียนสุรวิทยาคาร การวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นางอัญรินทร์ นามสวัสดิ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นางสาวดรัลรัตน์ ดีมั่น โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นายเขษม อุปถัมภ์ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นางดรุณี วงศ์เหิม โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางเอื้อมพร เที่ยงธรรม โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญเงิน)
นายครรชิต วงศ์เหิม โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นายชัยรัตน์ แสนสุด โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นางสาวณภาภัช พอกทรัพย์ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นายกฤษฎา สาแก้ว โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ ผลการปฏิบัติงานในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางแพรรดา สิทธิโสม โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาวปัณณ์ติยา เงางาม โรงเรียนยางวิทยาคาร ผลการปฏิบัติงานในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวกัลยาณี ศรีวิเศษ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวอรพินท์ ดาศรี โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นางนิตยา บุญเลิศ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวพุทธรักษา นามสวัสดิ์ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางกฤษณา ศรีสังข์ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ผลการปฏิบัติงานในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวกนกกาญจน์ สำโรงแสง โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ผลการปฏิบัติงานในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวดารินทร์ กะการดี โรงเรียนไทรแก้ววิทยา การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นายสุริยา เอี่ยมสะอาด โรงเรียนแตลศิริวิทยา การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นางสุกัญญา ทองแย้ม โรงเรียนแตลศิริวิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาวเพลินพิศ ไกรเพชร โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวอัจฉราวัลย์ สิงห์ภูงา โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางไตรสรณ์ สาลี โรงเรียนสุรวิทยาคาร การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางรติมา ธงงาม จิตรแม้น โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวจิดาภา ลิ้มศิริโพธิ์ทอง โรงเรียนแร่วิทยา ผลการปฏิบัติงานในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นายณรงค์ศักดิ์ สุดารักษ์ โรงเรียนแร่วิทยา ผลการปฏิบัติงานในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวนฤมล พันธ์ศรี โรงเรียนรัตนบุรี ผลการปฏิบัติงานในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางกันทิมา ครอบเพชร โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางเกษร ศรีจำปา โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นางอมรรัตน์ พรมมี โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นายสุเมธ มังจันทึก โรงเรียนสุรวิทยาคาร การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางณัฐณิชาภัทร คิดดีจริง โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นายปัฐยาภรณ์ จันทไชย โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม ผลการปฏิบัติงานในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางรสรินทิพย์ คงบริบูรณ์ โรงเรียนตานีวิทยา กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้านคณิตศาสตร์
(เหรียญเงิน)
นางสาววิภาดา ชาวสวน โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นายฐปนวัฒน์ มรกต โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ผลการปฏิบัติงานในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวลัดดา สกุลทอง โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาววรัญญา เยื่อจันทร์ โรงเรียนวังข่าพัฒนา ผลการปฏิบัติงานในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวพรสุดา ขุมทอง โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นางสาวชัญญา มันธุภา โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์
(เข้าร่วม)
นางสาวอ่อน เชื่อมรัมย์ โรงเรียนเมืองบัววิทยา การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นางนฤมล ธรหาญ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาวภัทรียา ทองงาม โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นายวิเชียร วงศ์ม่วย โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ผลการปฏิบัติงานในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวสุภาวดี สุขชีพ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางสาวจีระภา นพพิบูลย์ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา การวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นางสาวจิราภรณ์ ดุมนิล โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางดั่งฤทัย สมเพ็ชร โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นางสาวปิยนุช ดุมนิล โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายเอกลักษณ์ ทองแย้ม โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นายสายบุตร พันธ์เสน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทองแดง)
นางสาวสุมณฑา มีสุข โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นางสาวชวิศา สุริยะงาม โรงเรียนสังขะ ผลการปฏิบัติงานในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวสุภา คิดนุนาม โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นางวลัยพร แอกทอง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นายสงัด จันทร์พลี โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางขวัญฤดี บุญศรี โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นางกัลยรัตน์ สุบินยัง โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นางนัยน์ปพร กูลรัตน์ โรงเรียนพนาสนวิทยา การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นายพัฒนศักดิ์ อภัยสม โรงเรียนโนนเทพ ผลการปฏิบัติงานในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นายสังเวียน ประคองชื่อ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นางรุ่งนภา นันทวิสุทธิ์ โรงเรียนโนนเทพ การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทองแดง)
นายพรชัย สุขแสวง โรงเรียนพนมดงรักวิทยา การวิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางวรณัน ทุมทอง โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางสาวปวีณา จันทร์น้อย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ผลการปฏิบัติงานในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวกานต์พิชชา ปัญญาเหลือ โรงเรียนจารย์วิทยาคาร กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้านคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นายชลิต เมาะราษี โรงเรียนสังขะ ผลการปฏิบัติงานในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นางสาวกรรณิการ์ เรืองเกษม โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นายศุภกร บุญเผย โรงเรียนพระแก้ววิทยา การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทองแดง)
นางนิติยาภรณ์ ไกรเสือ โรงเรียนพระแก้ววิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นายชูเกียรติ โสนทอง โรงเรียนโคกยางวิทยา ผลการปฏิบัติงานในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวปนัดดา สมานจิตร โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางทิพย์ฉัตรกานต์ สุธรรม โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นางจินตนา ชัยทอง โรงเรียนรัตนบุรี การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นายศิริ ระฆังทอง โรงเรียนโนนเทพ การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทองแดง)
นางสาวกิ่งแก้ว สมหวัง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นางภูวิภา จันทะเสริม โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้านคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นางปริศนา ทรงวาจา โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาวปนัดดา สุกใส โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ผลการปฏิบัติงานในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางนภัสกรณ์ นามโสม โรงเรียนรัตนบุรี การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นางสำรวย กองกาญจน์ โรงเรียนแตลศิริวิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสุภาพร มฤทุกุล โรงเรียนพนมดงรักวิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาวสาวิตรี ศรีวิเศษ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ผลการปฏิบัติงานในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นางสาววลีรัตน์ วงเวียน โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ผลการปฏิบัติงานในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวสุกัญญา ดาศรี โรงเรียนรัตนบุรี ผลการปฏิบัติงานในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวจิตราวดี จันทร์ฝอย โรงเรียนสุรินทร์ภักดี การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาวพิชญ์ชามญช์ นามโคตร โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นายอภิสิษฐ์ เครือวัลย์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางอรธิดา สว่าง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นางจิราพร ผดุงศาสตร์ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นายชัยศรี ก้านอินทร์ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นายประดับ ได้ทุกทาง โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นายบุญสิทธิ์ วานุนาม โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นางสาวชนิดาภา แก้วจำปา โรงเรียนหนองสนิทวิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นายพิชัย น่วมจะโป๊ะ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางกนกพร สาคเรศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นางสาวปุญชรัสมิ์ จันทร์เกลี้ยง โรงเรียนตานีวิทยา การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นางพัชรี พุฒซ้อน โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นายปิยะเทพ ใจดี โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ผลการปฏิบัติงานในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางนันทิกร สำราญสุข โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นายเอกนรินทร์ ธรรมนิยม โรงเรียนรัตนบุรี การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นายเอกนรินทร์ ธรรมนิยม โรงเรียนรัตนบุรี การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นางสาวสุดารัตน์ แซ่ฉั่ว โรงเรียนแนงมุดวิทยา ผลการปฏิบัติงานในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางวรรณา วิโรจน์รัตน์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาวสุดารัตน์ ต่อดอก โรงเรียนห้วยจริงวิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาวณัฏฐกันยภรณ์ โสพัฒน์ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา ผลการปฏิบัติงานในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นางอุษา มาลีหวล โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางจีราพร เอ็นดู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายสมพร สุทธิ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายสุรพงษ์ บรรจุสุข โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวพราวรัตน์ สะอาดยิ่ง โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางจารรุวรรณ เชยคำแหง โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายภูมิพิทักษ์ เจริญไว โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสุภาพร สุริยะสุขประเสริฐ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางประสิทธิ์พร ชัยงาม โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางหทัยกาญจน์ พิมพ์สาร โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายคมวิบูลย์ หันตุรินทร์ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายอัฐพงศ์ จารุทรัพย์สดใส โรงเรียนสุรพินท์พิทยา การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางนงค์ลักษณ์ สะท้านอาจ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวฐิตินันท์ บุญเสริม โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางนงลักษณ์ ธรรมดา โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นางอุมาพร สุดาปัน โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นางสาวอรพรรณ์ ทองหล่อ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นายชัชวาล มั่นคง โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นายธีรนันท์ นามเสริมศรี โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นางสาวธัญสุดา อินทร์งาม โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นายกิจติกร จำปางาม โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นายพชรพงศ์ นวลศิริ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ผลการปฏิบัติงานในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวรัชฎาภรณ์ วงษ์ศรี โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ผลการปฏิบัติงานในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางอภิญญา ชูวา โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นายพิสิษฐ์ แวงสันเทียะ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางสาวสุดารัตน์ พิศโสระ โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาวชุติมา เสาทอง โรงเรียนเมืองบัววิทยา การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นายสวัสดิพงษ์ คงดี โรงเรียนสุรพินท์พิทยา การวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นางจิรานุช นาคีสังข์ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายยุทธนา นาคีสังข์ โรงเรียนกระเทียมวิทยา การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นางสาวสุวิชญา คงสุข โรงเรียนกาบเชิงวิทยา การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นางไพลิน จุไร โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นางสุนิษา เหลืองจรัสสุริยา โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้านคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นางนารีรัตน์ อุปการกุล โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางธัญญารัตน์ เจริญศิริ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางยุวดี ชมชื่นดี โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางเกศินี เกลียวทอง โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายปัญญวัฒน์ สุรินทราบูรณ์ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นายนเรนทร สุรินทราบูรณ์ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นายนฤดล คงนุรัตน์ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวสุกานดา ธราจารวัตร โรงเรียนนาดีวิทยา กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้านคณิตศาสตร์
(เหรียญเงิน)
นายพัทธดณย์ เจริญศิริ โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้านคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นายชัยณรงค์ เอื้อนไธสง โรงเรียนพนมดงรักวิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางณัฐพร ทาทอง โรงเรียนศรีสุขวิทยา การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสมบัติ ทวีฉลาด โรงเรียนสวายวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางชุติมา ใจมั่น โรงเรียนสวายวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสุนิษา เหลือถนอม โรงเรียนสวายวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวพาขัวญ สุมหิรัญ โรงเรียนสวายวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางเถลิง มั่นวงศ์ โรงเรียนนาดีวิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นายชาตรี สร้อยดอก โรงเรียนพนาสนวิทยา การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางจินตนา ทรงพระ โรงเรียนสนมวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นายขวัญชัย ปรักเจริญ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางอ้อมนภา เอื้อยฉิมพลี โรงเรียนพนาสนวิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางธัญพร คงมั่น โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวอรชา หงเพชร์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นางปิยาพร คงนาค โรงเรียนลานทรายพิทยาคม การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายสุวิชิต สมยิ่ง โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์
(เหรียญทอง)
นายธวัชชัย อุตตะ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายประดิษฐ์ สมสวย โรงเรียนโชคเพชรพิทยา การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางสาวฐิตาพร พยุงตน โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ ผลการปฏิบัติงานในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางจงจิตต์ สมสวย โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นายพงศกร โอบอ้อม โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ ผลการปฏิบัติงานในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวคำตา นัดกล้า โรงเรียนนาบัววิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นายเสกสรร สังข์เงิน โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาวสาวิตรี บุญแน่น โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาวชุติมณฑน์ โสชัยยันต์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ผลการปฏิบัติงานในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวอรพิน ฉายแก้ว โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญเงิน)
นางสาวภัทราวดี ศรีภักดี โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ผลการปฏิบัติงานในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสุพัตรา ฉลาดเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญเงิน)
นางอุมาพร หาญมานพ โรงเรียนสนมวิทยาคาร การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทองแดง)
นางสาววิกัญพร เงานอ โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ ผลการปฏิบัติงานในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวสุนิษา สัตบุตร โรงเรียนท่าสว่างวิทยา ผลการปฏิบัติงานในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางน้ำฝน บุญมาก โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายจักรกฤษ นิยมวัน โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ผลการปฏิบัติงานในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวนิตยา จินดาศรี โรงเรียนสิรินธร การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางวัชรี กมล โรงเรียนรัตนบุรี การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาวรัตนา หวังสุดี โรงเรียนสิรินธร การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวชนิดาภา แก้วจำปา โรงเรียนหนองสนิทวิทยา การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นายณัฐิพงษ์ ฟองนวล โรงเรียนบัวเชดวิทยา ผลการปฏิบัติงานในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
(เหรียญเงิน)
นางสาววรรณฤดี เพียวสูงเนิน โรงเรียนบัวเชดวิทยา ผลการปฏิบัติงานในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาววรรณภา งามวงษ์ โรงเรียนตานีวิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสรัลดา พรจินดาสกุล โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้านคณิตศาสตร์
(เหรียญเงิน)