ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน รายการ
นางสาวรัตยาภรณ์ ปริยะสิทธิ์ โรงเรียนกระเทียมวิทยา การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางมยุรา ถาพรผาด โรงเรียนรัตนบุรี การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นางสุกัญญา สุขยานุดิษฐ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางพิรมย์รัตน์ อาจยิ่ง โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสุกัญญา สุขยานุดิษฐ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางพิรมย์รัตน์ อาจยิ่ง โรงเรียนสุรวิทยาคาร การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสุกัญญา สุขยานุดิษฐ โรงเรียนสุรวิทยาคาร วิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางพิรมย์รัตน์ อาจยิ่ง โรงเรียนสุรวิทยาคาร วิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางสาวทิชากร สมร โรงเรียนรัตนบุรี การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาวจินตนา พิกุลแก้ว โรงเรียนรัตนบุรี การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นางวรรณภา ปลุกใจหาญ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาวชุติมา สอนบุญทอง โรงเรียนสนมวิทยาคาร การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นางสาวนงเยาว์ ไชยวัฒน์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวนงเยาว์ ไชยวัฒน์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวจันทิมา มั่นคง โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นายกิตติพงษ์ พวงสด โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นายนายปิยะพงษ์. ยอดอินทร์ โรงเรียนนาดีวิทยา การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นายปิยะพงษ์. ยอดอินทร์ โรงเรียนนาดีวิทยา การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นายประสิทธิชัย ชัยชนะ โรงเรียนยางวิทยาคาร การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นายประสิทธิชัย ชัยชนะ โรงเรียนยางวิทยาคาร การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาวอาทิตยา ดัชถุยาวัตร โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายสาโรช มงคล โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวลาวัณย์ พุจารย์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวบุษบา ชื่นงาม โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวอาทิตยา ดัชถุยาวัตร โรงเรียนสุรวิทยาคาร การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายสาโรช มงคล โรงเรียนสุรวิทยาคาร การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวลาวัณย์ พุจารย์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวลาวัณย์ พุจารย์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร วิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางสาวอำไพศรี สืบเทพ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นางสาวอำไพศรี สืบเทพ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญเงิน)
นางสาวอมรรัตน์ สายเหนือ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาวอรญา บำรุงรส โรงเรียนวังข่าพัฒนา การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางจิราวรรณ บุญยงค์ โรงเรียนแตลศิริวิทยา การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นายวิชัย เครือยา โรงเรียนรัตนบุรี การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางวาสนา เพ็ญเดิมพันธ์ โรงเรียนยางวิทยาคาร การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวอรัญณิการ์ ทองนำ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางวารุณี หมายสุข โรงเรียนสนมวิทยาคาร การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวกฤติญา เทียนชัย โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาวกฤติญา เทียนชัย โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาวนุชจรี สืบเพ็ง โรงเรียนพนมดงรักวิทยา การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาวธัญญารัตน์ ภูบุตตะ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาวมณีรัตน์ สุขดี โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาวมณีรัตน์ สุขดี โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาวอัมพร บุญขาว โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาวสุวรรณา โลนะลุ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาวประคอง พันธ์โนลา โรงเรียนสุรพินท์พิทยา การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาวยุพยง อธิรักษ์ศีล โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวยุพยง อธิรักษ์ศีล โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวยุพยง อธิรักษ์ศีล โรงเรียนสุรวิทยาคาร การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวยุพยง อธิรักษ์ศีล โรงเรียนสุรวิทยาคาร วิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางสาวพรอำไพ ยิ่งดี โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาวอรไท ทิมทอง โรงเรียนสุรินทร์ภักดี การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาวอรไท ทิมทอง โรงเรียนสุรินทร์ภักดี การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นายขจรศักดิ์ กงล้อม โรงเรียนแร่วิทยา การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวกัญญภัทรสรณ์ ไข่มุกข์ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทองแดง)
นางรุ้งดาว กลิ่นหอม โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายอนุวัฒน์ แก้วลอย โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสุภาวดี ขันคำ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวพชรวรรณ ศรีพันธุ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวราตรี เจือจันทร์ โรงเรียนยางวิทยาคาร การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นางสาวณรินทร์รัตน์ วรกิติญาดา โรงเรียนสุรพินท์พิทยา การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางพุทธชาติ พนมพงศ์ โรงเรียนศรีไผทสมันต์ การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาวกวินนา พันธ์พงษ์ โรงเรียนจารย์วิทยาคาร การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นางเกษมณี ศรสระน้อย โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวชุติมา สอนบุญทอง โรงเรียนสนมวิทยาคาร การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางกัญญาภัค คำงาม โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางกัญญาภัค คำงาม โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาวศรมนีย์ หาญสิงห์ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นายชัยวัฒน์ ชาติฉลาด โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นายธนากร ศรีทอง โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาวนัยญนา อุส่าห์ดี โรงเรียนแตลศิริวิทยา การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาวนัยญนา อุส่าห์ดี โรงเรียนแตลศิริวิทยา การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาวภาวิณี สมสุข โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาวขัตติยา สุขรอบ โรงเรียนบัวเชดวิทยา การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาวนันทิยา ชัยสว่าง โรงเรียนบัวเชดวิทยา การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสิริรัตน์ ขุุมทอง โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางทิพย์การุนย์ วรรณโย โรงเรียนโคกยางวิทยา การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวสุจิตรา กะการดี โรงเรียนรัตนบุรี การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาวยุภาวดี พลสระแก้ว โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาวอภิญญา สุธรรม โรงเรียนตานีวิทยา การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาวรุ่งนภา ภูกองชนะ โรงเรียนบัวเชดวิทยา การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นายวีรวัฒน์ ยกดี โรงเรียนสวายวิทยาคาร การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นายวีรวัฒน์ ยกดี โรงเรียนสวายวิทยาคาร การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาวอรณิชา กระจายแก้ว โรงเรียนสวายวิทยาคาร การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางเกวลิน ศรีหิรัญย์สกุล โรงเรียนสวายวิทยาคาร การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาวอรณิชา กระจายแก้ว โรงเรียนสวายวิทยาคาร การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางอรอุมา ไชยศรีษะ โรงเรียนตานีวิทยา การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาวศุทธินี สุดเอี่ยม โรงเรียนตานีวิทยา วิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทองแดง)
นางศุภกานต์ ใจมั่น โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นางอรสา บุญยาพงษ์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย วิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางสาวพรรณชนก ภูมิพันธ์ โรงเรียนพระแก้ววิทยา การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางนางนิชาภา จันทร์เพ็ญ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาววราลักษณ์ วงษ์วรรณ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นายธนพล วงศ์ฉลาด โรงเรียนห้วยจริงวิทยา การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสมควร ชัยเฉลียว โรงเรียนสุรินทร์ภักดี การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นายธนพล วงศ์ฉลาด โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทองแดง)
นางสมควร ชัยเฉลียว โรงเรียนสุรินทร์ภักดี การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นายธนพล วงศ์ฉลาด โรงเรียนห้วยจริงวิทยา การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาวกันยารัตน์ ปานทอง โรงเรียนห้วยจริงวิทยา การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาววัลลภา ภูมิสูง โรงเรียนบัวเชดวิทยา การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาวจิตใส จินดาศรี โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นางสิริรัตน์ ขุมทอง โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นายวันชัย พิงภูงา โรงเรียนนาดีวิทยา การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาวนิชาภัทร ฉลาดเลิศ โรงเรียนนาดีวิทยา การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาววิไลรัตน์ ภามนตรี โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาวฤชุกร ตรุณจันทร์ โรงเรียนนาดีวิทยา การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายวันชัย พิงภูงา โรงเรียนนาดีวิทยา การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นายไพโรจน์ ก้านอินทร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายไพโรจน์ ก้านอินทร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวณัฐชยา. ศรีฮุย โรงเรียนลานทรายพิทยาคม การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาวสรัญญา นวสิมัยนาม โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นายไพโรจน์ ก้านอินทร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางปวีณา วรรัมย์ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นางสาวสรัญญา นวสิมัยนาม โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาวรุ่งฤทัย หอมไกล โรงเรียนเมืองบัววิทยา วิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทองแดง)
นางทัศนีพร โคหาจักร โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาวสุพรรณี ขาวงาม โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นางสาวสุพรรณี ขาวงาม โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ วิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางสาวกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนจอมพระะประชาสรรค์ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ วิดีโอคลิปการสอนการใช้สื่อหรือการนำเสนอ
(เหรียญทอง)
นางสาวสุพรรณี สุขประผล โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทองแดง)
นางสาวอรศิริ เจือจันทร์ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวนางสาวญาณิศา สมบัติวงค์ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางสาวกันยา พอกพูน โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นายจักรพันธ์ อนันตธนาชัยกุล โรงเรียนพนาสนวิทยา วิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางสาวชนิกานต์ ชารีวัน โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางภรณ์ณภัส จำปาทอง โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญเงิน)
นางสาวเกล็ดแก้ว สายแก้ว โรงเรียนสุรวิทยาคาร การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวเกล็ดแก้ว สายแก้ว โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางวัฒนา สมชอบ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางจิรภา รัตนาวิวัฒน์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายวิชัย จันทร์สอน โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางกชพร นาคประดา โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางศิริวรรณ วรรณดี โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายธราดล บุญยาพงษ์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางอรสา บุญยาพงษ์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวทิพากร นามเดช โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวงามจิตร สมงาม โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวอนงค์ แซ่โง้ว โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางวัฒนา สมชอบ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางจิรภา รัตนาวิวัฒน์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางศิริวรรณ วรรณดี โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางกชพร นาคประดา โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวทิพากร นามเดช โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวงามจิตร สมงาม โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวอนงค์ แซ่โง้ว โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวมะลิ สำคัญยิ่ง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวมะลิ สำคัญยิ่ง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายมนัส ดีพร้อม โรงเรียนสังขะ วิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นายไพโรจน์ ก้านอินทร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วิดีโอคลิปการสอนการใช้สื่อหรือการนำเสนอ
(เหรียญทอง)
นายประวิทย์ วงษ์เก่า โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาวหนึ่งฤทัย ใยเยี่ยม โรงเรียนสุรพินท์พิทยา การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวรุ่งนภา กมลภพ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางภรณ์ณภัส จำปาทอง โรงเรียนลานทรายพิทยาคม การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นางสาวสุวิภา แสนสุข โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาวเยาวลักษณ์ มุ่งงาม โรงเรียนบัวเชดวิทยา การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นายจักรพันธ์ อนันตธนาชัยกุล โรงเรียนพนาสนวิทยา การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาววิภาพร แสวงสุข โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวจิระนันท์ นนทะบุตร โรงเรียนกระเทียมวิทยา การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางรัศมี มีพร้อม โรงเรียนสวายวิทยาคาร การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาวปัญจรัตน์ เรืองไชยวุฒิ โรงเรียนเมืองลีงวิทยา การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นางสาวอรวรรณ ต่อยอด โรงเรียนสุรพินท์พิทยา การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นางสาวนงเยาว์ ไชยวัฒน์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร วิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางสาวชญาภา วรรณศรี โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)