ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน รายการ
นางธิดารัตน์ พรมดี โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นายวิรุจ ก่อแก้ว โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นายวิรุจ ก่อแก้ว โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายจรูญ ชัยยิ่ง โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
(เหรียญทอง)
นางวรรภา กฤติยาวรรณ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
(เหรียญทอง)
นางสาวประภาภรณ์ รุ่งเรือง โรงเรียนแนงมุดวิทยา การวิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางสาวศราวดี สุรินทรานนท์ โรงเรียนแนงมุดวิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางวรรภา กฤติยาวรรณ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม การนำเสนอผลงานทางนิทรรศการ
(เหรียญทอง)
นางพิมพ์ฤดี ประเสิรฐสังข์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายชัยพร สืบนุการณ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
(เหรียญทอง)
นางอรุณีย์ มนต์ดี โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
(เหรียญทอง)
นายกฤดิชญ์ภากรณ์ มนต์ดี โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
(เหรียญทอง)
นางสาววลีวรรณ วัดตรง โรงเรียนรัตนบุรี การนำเสนอผลงานทางนิทรรศการ
(เข้าร่วม)
นางสาววลีวรรณ วัดตรง โรงเรียนรัตนบุรี การวิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางสร้อยเพชร วุฒิงาม โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางณิชชา กลมกลาง โรงเรียนสุรวิทยาคาร ผลการปฏิบัติงานในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางกุลธิดา ชัยเกษมวิไลพร โรงเรียนสุรวิทยาคาร วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
(เหรียญทอง)
นางกุลธิดา ชัยเกษมวิไลพร โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางณิชชา กลมกลาง โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางณิชชา กลมกลาง โรงเรียนสุรวิทยาคาร วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
(เหรียญทอง)
นายเรืองณวิน มีดินดำ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายเรืองณวิน มีดินดำ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
(เหรียญทอง)
นายอุดม พรหมบุตร โรงเรียนโคกยางวิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางนฤมล ทิมแท้ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี การนำเสนอผลงานทางนิทรรศการ
(เหรียญทอง)
นางนฤมล ทิมแท้ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายนิเวช เหมือนนึก โรงเรียนมหิธรวิทยา การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวรัตน์วดี ทองมนต์ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นายสุทธิพงษ์ แฝงบุญ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวศินัดดา ศิลาลาย โรงเรียนสวายวิทยาคาร การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางนฤมล ทิมแท้ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางสาววลีวรรณ วัดตรง โรงเรียนรัตนบุรี การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นางพิมลพรรณ โสรบุตร โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวรุ่งทิพย์ เสาสูง โรงเรียนสิรินธร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวกรรณิกา ลาภจิตร โรงเรียนสิรินธร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางพิมพ์ฤดี ประเสริฐสังข์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางสาวโชติกา ศรไชย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ผลการปฏิบัติงานในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
(เหรียญทอง)
นางสาวรุ่งทิพย์ เสาสูง โรงเรียนสิรินธร การวิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางสาวศิริปิน หมายลึกดี โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การนำเสนอผลงานทางนิทรรศการ
(เหรียญทอง)
นางสาวประภาภรณ์ รุ่งเรือง โรงเรียนแนงมุดวิทยา การนำเสนอผลงานทางนิทรรศการ
(เหรียญทอง)
นางสาวอำไพ มุลาลินน์ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน การนำเสนอผลงานทางนิทรรศการ
(เหรียญทอง)
นางสาวรุ่งทิพย์ บัวศรี โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การนำเสนอผลงานทางนิทรรศการ
(เหรียญทอง)
นางสาวศิริขวัญ ทองไทย โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน การนำเสนอผลงานทางนิทรรศการ
(เหรียญทอง)
นางวรรณวณัฐ บุญมา โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน การนำเสนอผลงานทางนิทรรศการ
(เหรียญทอง)
นางรัตติยา ภิญโญภาพ โรงเรียนโชคเพชรพิทยา การนำเสนอผลงานทางนิทรรศการ
(เหรียญทอง)
นางสร้อยเพชร วุฒิงาม โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา การวิจัยในชั้นเรียน
(เข้าร่วม)
นางนางธิดารัตน์ พรมดี โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวรุ่งทิพย์ บัวศรี โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาวประภาภรณ์ รุ่งเรือง โรงเรียนแนงมุดวิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสร้อยเพชร วุฒิงาม โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)
นางสาวจินตนา มหารัตวัน โรงเรียนสังขะ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เข้าร่วม)