ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน รายการ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นายณรงค์เดช ชุมสงคราม โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวนิรฉัตร แก้วบุตรดี โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายชัยพล เผือดจันทึก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นายชัยพล เผือดจันทึก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวจิตญาดา หมื่นเจริญ โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายชัยพล เผือดจันทึก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวจุฑามาศ ศรีสุข โรงเรียนสังขะ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นายกฤษฎา ทองเชิด โรงเรียนสุรพินท์พิทยา โครงการที่เป็นเลิศ (Best Practice)
(เหรียญเงิน)
นายพรชัย ซ่ำศาสตร์ โรงเรียนตานีวิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายจตุรงค์ ไชยมูล โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายจีรศักดิ์ วงษ์ศรี โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ โครงการที่เป็นเลิศ (Best Practice)
(เหรียญเงิน)
นายจีรศักดิ์ วงษ์ศรี โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญเงิน)
นายจีรศักดิ์ วงษ์ศรี โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นายชัยอนันต์ ทองจันทร์ โรงเรียนเมืองบัววิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายสมคิด ศรีจำปา โรงเรียนศรีสุขวิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายสมคิด ศรีจำปา โรงเรียนศรีสุขวิทยา การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นายสมคิด ศรีจำปา โรงเรียนศรีสุขวิทยา การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายภิญญา สุจินพรัหม โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญเงิน)
นายภิญญา สุจินพรัหม โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นางสุณี โกยสวัสดิ์ โรงเรียนสนมวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวฐานิตตา สวยสะอาด โรงเรียนสนมวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางศรีวิไล ลับโกษา โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางศรีวิไล ลับโกษา โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางศรีวิไล ลับโกษา โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายพนธกร ลำดวนหอม โรงเรียนห้วยจริงวิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายทศพร สีหะวงษ์ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวนงนุช สิทธิสุข โรงเรียนเมืองบัววิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางจุไรวรรณ หนุนชู โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวแก้วมณี ปัทมะ โรงเรียนกระเทียมวิทยา การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นายขวัญชัย ถึงดี โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญเงิน)
นายขวัญชัย ถึงดี โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายขวัญชัย ถึงดี โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายขวัญชัย ถึงดี โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน โครงการที่เป็นเลิศ (Best Practice)
(เหรียญทอง)
นายเลอศักดิ์ ไชยเทพ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวจิราพรรณ บาลพูน โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นางสาวจิราพรรณ บาลพูน โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญเงิน)
นายจักรกฤช เกษามา โรงเรียนพนมดงรักวิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทองแดง)
นางสาวธีรารัตน์ คงทน โรงเรียนบัวเชดวิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นายไชยพร สำราญสุข โรงเรียนบัวเชดวิทยา การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นางสาวจิราภรณ์ บาลพูน โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวนิตยา พยัคฆะ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญเงิน)
นางณัฐธยาน์ นอกุล โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางลาวัณย์ นพพิบูลย์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางลาวัณย์ นพพิบูลย์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางลาวัณย์ นพพิบูลย์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางลาวัณย์ นพพิบูลย์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร โครงการที่เป็นเลิศ (Best Practice)
(เหรียญทอง)
นางสาวภูรี ยอดณัฐรดี โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญเงิน)
นายวรัญชาติ บาตร์โพธิ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายวรัญชาติ บาตร์โพธิ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญเงิน)
นายนิรันดร โลกาสา โรงเรียนสุรวิทยาคาร การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญเงิน)
นายนิรันดร โลกาสา โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายวรัญชาติ บาตร์โพธิ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร โครงการที่เป็นเลิศ (Best Practice)
(เหรียญทอง)
นายนิรันดร โลกาสา โรงเรียนสุรวิทยาคาร โครงการที่เป็นเลิศ (Best Practice)
(เหรียญทอง)
นายอธิชา มีสิทธิ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายเทิดศักดิ์ มั่นหมาย โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวอำพรรัตน์ ทิพย์สมบัติ โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายกิตติศักดิ์ พันสี โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย โครงการที่เป็นเลิศ (Best Practice)
(เหรียญทอง)
นายกิตติศักดิ์ พันสี โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายพีระพนธ์ ทองศรี โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายพีระพนธ์ ทองศรี โรงเรียนสุรวิทยาคาร การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายรณชัย รัชนะปกิจ โรงเรียนสวายวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายรณชัย รัชนะปกิจ โรงเรียนสวายวิทยาคาร การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางน้ำนิ่ง ทรงกุล โรงเรียนพระแก้ววิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายยงยุทธ การชัญกาศ โรงเรียนนาดีวิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวจิราภรณ์ บาลพูน โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา โครงการที่เป็นเลิศ (Best Practice)
(เหรียญเงิน)
นางสาวจิราพรรณ บาลพูน โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม โครงการที่เป็นเลิศ (Best Practice)
(เหรียญเงิน)
นางสาวดวงนภา ระบือนาม โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางบุญเลี้ยง ชัยสุวรรณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางหทัยภัทร บุราคร โรงเรียนแตลศิริวิทยา การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นายสิทธิชัย นิมิตรัตน์ โรงเรียนแตลศิริวิทยา การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญเงิน)
นางสาวสุวรรณา คำมณี โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางพยอม สีมาวงษ์ โรงเรียนโชคเพชรพิทยา การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางสาวจิตญาดา หมื่นเจริญ โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ โครงการที่เป็นเลิศ (Best Practice)
(เหรียญทอง)
นางลมัย สวัสดี โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นายกฤตภาส มาลาคำ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นายปรีชา พรมแก้ว โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นายมนตรี สุดาปัน โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางณัฐธยาน์ นอกุล โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นายวัฒนา กิ่งจันทร์ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางลมัย สวัสดี โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายปรีชา พรมแก้ว โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายมนตรี สุดาปัน โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายกฤตภาส มาลาคำ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางณัฐธยาน์ นอกุล โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางวัฒนา กิ่งจันทร์ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางลมัย สวัสดี โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายปรีชา พรมแก้ว โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายมนตรี สุดาปัน โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายกฤตภาส มาลาคำ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางณัฐธยาน์ นอกุล โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นายวัฒนา กิ่งจันทร์ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(เหรียญทอง)
นางลมัย สวัสดี โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ โครงการที่เป็นเลิศ (Best Practice)
(เหรียญทอง)
นายปรีชา พรมแก้ว โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ โครงการที่เป็นเลิศ (Best Practice)
(เหรียญทอง)
นายมนตรี สุดาปัน โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ โครงการที่เป็นเลิศ (Best Practice)
(เหรียญทอง)
นายกฤตภาส มาลาคำ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ โครงการที่เป็นเลิศ (Best Practice)
(เหรียญทอง)
นางณัฐธยาน์ นอกุล โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ โครงการที่เป็นเลิศ (Best Practice)
(เหรียญทอง)
นายวัฒนา กิ่งจันทร์ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ โครงการที่เป็นเลิศ (Best Practice)
(เหรียญทอง)
นางสาวสำลี ธนูแก้ว โรงเรียนธาตุศรีนคร การวิจัยในชั้นเรียน
(เหรียญทอง)
นางสาวสำลี ธนูแก้ว โรงเรียนธาตุศรีนคร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(เหรียญทอง)