ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
นางโสภา เรียบร้อย พญารามวิทยา
นายวิทยา ดอกจันทร์ สนมวิทยาคาร
นางฐายิกา ดวงพร สังขะ
นางสาวทิพวรรณ บุญเสร็จ พนาสนวิทยา
นางสาวพัชรินทร์ นาคงาม พนมดงรักวิทยา
นายHuang Xiao Fu ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวจินตนา ชัยนิตย์ บัวเชดวิทยา
นางสาวเกศินี ศิวพิทักษ์พงษ์ พนมดงรักวิทยา
นางสาววรรณวิศา วงศ์ศักดิ์ บัวเชดวิทยา
นางกรรญา สีดาพาลี ธาตุศรีนคร
นางสาวจิรภิญญา สารชาติ สุรพินท์พิทยา
นางสาวน้ำอ้อย เจียมรัมย์ สุรวิทยาคาร
นางวีนัสชนันต์ รันทร กระเทียมวิทยา
นางเสาวนีย์ พิศเพ็ง แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
นางสาวรุ่งทิวา กิมาวะหา สุรวิทยาคาร
นางรภัสสา วสุวัชร์ โคกตะเคียนวิทยา
นางจิรัตติกาล รักพรม โคกยางวิทยา
นางสาวอมรภัค สดใส ขนาดมอญพิทยาคม
นางสาวพลอยนิตา แก้วจีระอดุลย์ นาดีวิทยา
นางพรรนิภา นิคำ ยางวิทยาคาร
นายธนากร ทองนำ แนงมุดวิทยา
นายสุรสิทธิ์ เสาทอง ลำพลับพลาวิทยาคาร
นางสาวบุหงา แจ่มใส บัวเชดวิทยา
นางเนตรนภา วาลีประโคน กาบเชิงวิทยา
นางเนตรหทัย รัตนจันทรา โชคเพชรพิทยา
นางรัมภ์รดา เครือศรี รัตนบุรี
นางสาวสัณห์ฤทัย โลนุช นารายณ์คำผงวิทยา
นางสาวอรสุรางศ์ ถือกล้า มัธยมจารพัตวิทยา
นางสาวพัชรินทร์ เสียงวังเวง สิรินธร
นางสาวน้ำผึ้ง มุติโสม ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายนัฐพงษ์ ทิมาบุตร พนาสนวิทยา
นางสาวลลิตา คิอินธิ ไทรแก้ววิทยา
นางสาวสุพรรณี มณีศรี ไทรแก้ววิทยา
นางสาวปาริณี หาญอาสา ห้วยจริงวิทยา
นางสาวภัทราวรรณ จันตะ สุรพินท์พิทยา
นางสาวน้ำค้าง ชุ่มเสนา พนมดงรักวิทยา
นางสาวจุฑามาศ หงษ์บุญ พนาสนวิทยา
นางสาวรัตนากร บัวผาย ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาวศิริวรรณ พิมพ์ทอง ขวาวใหญ่วิทยา
นางสาวอัศวนันท์ ศรีสวาท ประสาทวิทยาคาร
นางสาวพิมพ์พรรณ พิมพาสวัสดิ์ ตานีวิทยา
นางสาวสิริมา อาจอินทร์ ตาเบาวิทยา
นางสาวนันทิศา ขาวงาม สินรินทร์วิทยา
นางสาวขนิษฐา ใกล้ผล โนนแท่นพิทยาคม
นางสาวกุสุมา ผาเดิม มัธยมศรีลำเภาลูน
นางสาวสิลิลทราทิพย์ สดมพฤกษ์ แนงมุดวิทยา
นางฐิรัญญ์รัตน์ บุตรงาม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวเอราวัณ แก้วตะวัน ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาวกนกรัตน์ โชคเกิด ไทรแก้ววิทยา
นางเสาวนีย์ พิศเพ็ง แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
นางมวลมาศ แก้วขวัญข้า รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาวบุญฉวี กิ่งนนท์ พนมดงรักวิทยา
นางสาวอัชฎาพร ใจใหญ่ สิรินธร
นางสาวขนิษฐา ใกล้ผล โนนแท่นพิทยาคม
นางสาวสุกัญญา ราชชุยแสน สนมวิทยาคาร
นางสาวสุพาภรณ์ ศาลา โนนเทพ
นายธรรมศักดิ์ ทองเดือน กระเทียมวิทยา
นางอรสา สุขเหลือง ช้างบุญวิทยา
นางภัททิยา ศรีหาตา ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวขวัญเรือน ภูดวงดาษ ลานทรายพิทยาคม
นางสาวฐานิกา บุตรรักษา ลำพลับพลาวิทยาคาร
นางสาวณัฐร์สิชา ดีล้อม ทุ่งกุลาพิทยาคม
นางศรัณย์รัชต์ เมืองแก้ว ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายอัมรินทร์ งามเลิศ ตานีวิทยา
นางดวงรัตน์ ตาชูชาติ เชื้อเพลิงวิทยา
นางสาวณชนก พรมภักดี ขนาดมอญพิทยาคม
นางสาวน้ำผึ้ง มุติโสม ทับโพธิ์พัฒนวิทย์
นายพิสิษฐ์ บูรณ์เจริญ ศรีณรงค์พิทยาลัย
นางดวงตา มอนตี้ ประสาทวิทยาคาร
นางสาวกนกรัตน์ โชคเกิด ไทรแก้ววิทยา
นางสาวนฤทัย เนินทอง สิรินธร
นางสาวพีรลักษณ์ รักษะประโคน กระเทียมวิทยา
นายฐิตินันท์ ธนปฐมพงศ์ สิรินธร
นายPel Chhleav สุรพินท์พิทยา
นายHoeurng Pieth จอมพระประชาสรรค์
นายBunthim Ty สุรวิทยาคาร
นายTangny Savoeuy รัตนบุรี
นายตรีวัฒน์ ศรีนพวิทย์ รัตนบุรี
นางสาวอัครนันท์ ศรีสวาท ประสาทวิทยาคาร
นายจันที ยวน หนองแวงวิทยาคม
นางสาวเพ็ญจันทร์ พันธ์ฤกษ์ รัตนบุรี
นางสาวอัชฎาพร ใจใหญ่ สิรินธร
นางสาวลฎาภา สะปะสิริ สุรวิทยาคาร
นางสาวศุภมาศ ชูชี จอมพระประชาสรรค์
นางสาวน้ำอ้อย เจียมรัมย์ สุรวิทยาคาร
นางสาวรุ่งทิวา กิมาวะหา สุรวิทยาคาร
นางสาวมนัสวี เวชกามา จอมพระประชาสรรค์
นางสาวอุมาพร สารพัฒน์ สุรวิทยาคาร
นางสาวศศิวิมล พูนชัย สุรวิทยาคาร
นางสาวพัชรินทร์ เสียงวังเวง สิรินธร
นางภากุน เมืองแก้ว สิรินธร
นางเบ็ญจวรรณ บุญอาจ รัตนบุรี
นายชูเกียรติ เพิ่มพร พญารามวิทยา
นางสาวภัทรภร สมานสวน สุรวิทยาคาร
นางสาวสิริรดา เจริญรัมย์ รัตนบุรี
นายนภดล หมายถูก จอมพระประชาสรรค์
นางสาวปทุมมาศ ยอดสิงห์ ธาตุศรีนคร
นางสาวศรัญญา โสภาสิน ศรีสุขวิทยา
นางกิ่งกาญจน์ เรืองเกษม เชื้อเพลิงวิทยา
นางสาวเนตรนภา วาลีประโคน กาบเชิงวิทยา
นางสาวณัฏฐณิชา นามวงค์ แร่วิทยา