ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
นายไผ่ พรมเพชร สุรวิทยาคาร
นายทรงชัย บุญสุยา สุรวิทยาคาร
นายสิทธิพล นามสว่าง สุรวิทยาคาร
นางกัญยานัฐ ระวิวรรณ์ พนมดงรักวิทยา
นางสาวชนกพร เทียนสิงห์ชัย ศรีรามประชาสรรค์
นางปราณีต เหล่าสกุล รัตนบุรี
นางกัลยาณี สุดเส้นผม สุรวิทยาคาร
นายไพสิทธิ์ คงทน สุรวิทยาคาร
นางพัชรี ศุภเขตกิจ สุรวิทยาคาร
นางสาวณิชชา ผลเกิด สุรวิทยาคาร
นายสุริยัน ยวงทอง แตลศิริวิทยา
นายสัมฤทธิ์ เสาทอง สุรวิทยาคาร
นายยุวสันต์ อุ่นเรือน ทุ่งกุลาพิทยาคม
นางสาวเสาวลักษณ์ ขบวนฉลาด สนมวิทยาคาร
นางสุภัทรฉวี วงศ์เจริญ สนมวิทยาคาร
นายเอกวัฒน์ คำเสียง มัธยมจารพัตวิทยา
นายครรชิต บุญปก ศีขรภูมิพิสัย
นางนิภา หลิมศิริวงษ์ สิรินธร
นางสาวอรพรรณ จันทร์สิงห์ ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสุณี ยืนยาว ศีขรภูมิพิสัย
นางสายปัญญา อนันตกาล ศีขรภูมิพิสัย
นางระวีวรรณ งามสะอาด บุแกรงวิทยาคม
นางสาวอรทัย ภาสดา บุแกรงวิทยาคม
นายวีระวัฒน์ วิทยอุดม ศีขรภูมิพิสัย
นางสาววิภาวรดา ประกอบดี ศีขรภูมิพิสัย
นายสุทัศน์ โกรธกล้า สิรินธร
นางผ่องศรี พัวพันธุ์ สิรินธร
นางเพ็ญศรี ดีเสมอ สิรินธร
นางสาวจิณณพัต. ธนาทรงบุญ สนมวิทยาคาร
นางสาวนันทรัตน์ สมบูรณ์ หนองขุนศรีวิทยา
นางสาวจิตติวรรณ จิตรไธสง มหิธรวิทยา
นางสาวกาญจนา กิ่งมณี รัตนบุรี
นางบุญยืน บุตรเพชร ยางวิทยาคาร
นางอุดมสิน ชื่นใจ ยางวิทยาคาร
นายจิรพันธุ์ แก้วจำเริญ ยางวิทยาคาร
นายชวัลวิทย์ แสนสุด มัธยมทับทิมสยาม 04
นางดารา ปุยะติ รัตนบุรี
นายรัตนชัย ปลุกใจหาญ เชื้อเพลิงวิทยา
นายศิริวัฒก์ แสงกล้า ประสาทวิทยาคาร
นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ วงค์มาเกตุ ประสาทวิทยาคาร
นายสมศักดิ์ สุขบท รัตนบุรี
นายสนั่น ศรีคราม สนมวิทยาคาร
นายพัฒนศักดิ์ พสุนนท์ สนมวิทยาคาร
นางสาววนิดา นิ่มนวล โคกตะเคียนวิทยา
นางสาวอัญรินทร์ ธีระสิทธิ์กิตติ ยางวิทยาคาร
นายมานะ อดทน จอมพระประชาสรรค์
นายกัมปนาท พวงบุญ มัธยมจารพัตวิทยา
นายฉลอง พาโพพันธุ์ โคกตะเคียนวิทยา
นายสุพรรณ ทองขาว จอมพระประชาสรรค์
นางนารีรัตน์ สุขจำนงค์ ประสาทวิทยาคาร
นางจินตนา แฉล้มไธสง ประสาทวิทยาคาร
นางสุรางค์ พูนศรีธนากูล รัตนบุรี
นายวินัย คำงาม กุดไผทประชาสรรค์
นางสาวกัญจนาภรณ์ เจริญผล ทุ่งมนวิทยาคาร
นางสุภัชญา กอสาลี หนองขุนศรีวิทยา
นายวุฒิชัย ปานสว่าง เมืองลีงวิทยา
นายสังวาลย์ ทาปื้อ เมืองลีงวิทยา
นายพีรเดช เลิศงาม สุรินทร์พิทยาคม
นางพรทิพย์ พุทธานุ สุรินทร์พิทยาคม
นางสาวแก่นมณี พิมพ์ศรี ไทรแก้ววิทยา
นางสาวรติพร ทบทอบ หนองแวงวิทยาคม
นางพรพิมล แพงจันทร์ เชื้อเพลิงวิทยา
นายสิทธิศักดิ์ เอ็นดู ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวธิดาวรรณ สายแสงจันทร์ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางผกาวดี สุวงศ์ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวเทพสุดา พรหมสวัสดิ์ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวอารุณี บุญยืน ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายประเทียร แก้วชนะ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสุภัตรา อ่อนอก ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายชำนาญ เกตุโสระ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางกนกลักษณ์ เกษีสังข์ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายสมศักดิ์ พิศเพ็ง ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางจิตรา เชื้อเจริญ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายไพโรจน์ วิศาลศาสตร์บำรุง หนองขุนศรีวิทยา
นายสกลเดช เวชกามา ตาเบาวิทยา
นายวรุพงษ์ ขุนโนนเขวา ศรีณรงค์พิทยาลัย
นายคมศักดิ์ ชมภูวงษ์ ไทรแก้ววิทยา
นางสาววนิดา นิ่มนวล โคกตะเคียนวิทยา
นางสาววิภาดา จำปาทอง สำโรงทาบวิทยาคม
นายสุขสวัสดิ์ สมศิริ รัตนบุรี
นางกมลทิพย์ ทองหย่อน ทุ่งมนวิทยาคาร
นางกัญยานัฐ ระวิวรรณ์ พนมดงรักวิทยา
นางสาวสรชา ศรีสุวรรณ พนมดงรักวิทยา
นายจักรพงศ์ พรหมสิทธิ์ พนมดงรักวิทยา
นายพิษณุ คำภู พนมดงรักวิทยา
นายเรืองยศ สารกิจ พนมดงรักวิทยา
นางสาวมาลิไพร นามะ ขนาดมอญพิทยาคม
นางปราณี พุฒภิบูลย์ ขนาดมอญพิทยาคม
นางสาวจันทร์ศรี เสายอด ขนาดมอญพิทยาคม
นายอภิวุฒิ คำแสนราช ขนาดมอญพิทยาคม
นางสาววนิดา นิ่มนวล โคกตะเคียนวิทยา
นายฉลอง พาโพพันธุ์ โคกตะเคียนวิทยา
นางละออ กระแสโสม พญารามวิทยา
นายยุทธนา พุทธานุรักษ์ รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายเกริกวิทย์ จันทเขต สุรวิทยาคาร
นางจุฬาลัย เวชสถล ลานทรายพิทยาคม
นางสาวจีระวรรณ วังอาจ ลานทรายพิทยาคม
นางชัชพร แนวทอง เมืองแกพิทยาสรรค์
นางวิไลวรรณ โสแก้ว สำโรงทาบวิทยาคม
นายฉันท์ติ จุลกองฮ้อ ลานทรายพิทยาคม
นายอดูนเดช คำนุ สำโรงทาบวิทยาคม
นายอรุณ ประทัยงาม สำโรงทาบวิทยาคม
นายกิตติพงษ์ เตียวเจริญกุล สำโรงทาบวิทยาคม
นายพุทธวรรษ พันชนะ สำโรงทาบวิทยาคม
นายเด่น ทรงศิลป์ สำโรงทาบวิทยาคม
นางวรรณา ทรงศิลป์ สำโรงทาบวิทยาคม
นายณกรณ์ บำรุงธรรม สำโรงทาบวิทยาคม
นายสุทธิพจน์ พุฒวัจน์ สำโรงทาบวิทยาคม
นายนิวัติ โสแก้ว สำโรงทาบวิทยาคม
นางรุ่งทิวา ผลเกิด สำโรงทาบวิทยาคม
นางดวงตา บุติมาลย์ สำโรงทาบวิทยาคม
นายศุภชัย บุติมาลย์ สำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวจารวี นามนนท์ แนงมุดวิทยา
นางอัญชลี โพธารินทร์ แนงมุดวิทยา
นางรัชนีวรรณ บุญเลิศ แนงมุดวิทยา
นางนฤมล ทิมแท้ สุรินทร์ภักดี