ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
นางสาวพรทิพย์ ทองธรรมมา ประดู่แก้วประชาสรรค์
นายเกียรติภูมิ ทองลาง เทพอุดมวิทยา
นายประจวบ คำใจ แตลศิริวิทยา
นายชุมพล วรรณดี ท่าสว่างวิทยา
นายวีระวัฒน์ นามวัฒน์ พนาสนวิทยา
นางสาวสาคร ได้รอดดี พนาสนวิทยา
นางสาววิไลวรรณ ทองคำ พนาสนวิทยา
นายสำรวย พันธ์เพ็ง เทนมีย์มิตรประชา
นางสาวสุภาวดี สายเคน เมืองลีงวิทยา
นางบังอร สหัสชาติ โคกตะเคียนวิทยา
นายชวลิต คุชิตา ประสาทวิทยาคาร
นางสาวทฤฒมน เอี่ยมน้อย ประสาทวิทยาคาร
นายนที ทรงประโคน ประสาทวิทยาคาร
นางสาวจันทิมา จินดาศรี ประสาทวิทยาคาร
นายไพฑูรย์ ทวีแสง พนมดงรักวิทยา
นางสาวรติวันต์ สุระ ห้วยจริงวิทยา
นางสุจาริณี แสงจันทร์ รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายสนธิ แสงชมภู รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาวกรรณิกา พิมพ์ลา ห้วยจริงวิทยา
นายกฤษฎา นิสัยกล้า ตานีวิทยา
นายเอกพล สุขยานุดิษฐ์ ศรีรามประชาสรรค์
นางผ่องศรี หงษ์สูง สุรวิทยาคาร
นางผ่องศรี หงษ์สูง สุรวิทยาคาร
นางผ่องศรี หงษ์สูง สุรวิทยาคาร
นางผ่องศรี หงษ์สูง สุรวิทยาคาร
นางพานทอง ไกรทอง สุรวิทยาคาร
นางพานทอง ไกรทอง สุรวิทยาคาร
นางสุวรรณี ตระกูลเงินไทย สุรวิทยาคาร
นางสุวรรณี ตระกูลเงินไทย สุรวิทยาคาร
นางสำราญ พิศโฉม สุรวิทยาคาร
นางสำราญ พิศโฉม สุรวิทยาคาร
นายชัยวัฒน์ ไชยทอง สนมวิทยาคาร
นางรัชดาภรณ์ ประคองชื่อ สำโรงทาบวิทยาคม
นายวันเฉลิม อุดมทวี สุรวิทยาคาร
นายวันเฉลิม อุดมทวี สุรวิทยาคาร
นายติกขเวทย์ สมยิ่ง พนมดงรักวิทยา
นายมนตรี ศรีวงศ์ บุแกรงวิทยาคม
นางพิรุณนี สายยศ รัตนบุรี
นางสุจินดา ศรีสวัสดิ์ รัตนบุรี
นางสมหวัง สุดโสม รัตนบุรี
นางสาวอธิติญา ประดาสุข รัตนบุรี
นางวันวิสา สระแก้ว รัตนบุรี
นางสาวกฤษณา ชูรัตน์ แนงมุดวิทยา
นางนิชานันท์ ปรึกษาครบุรี สุรวิทยาคาร
นางนิชานันท์ ปรึกษาครบุรี สุรวิทยาคาร
นางนิชานันท์ ปรึกษาครบุรี สุรวิทยาคาร
นางนิชานันท์ ปรึกษาครบุรี สุรวิทยาคาร
นางมยุรี ปัญญาเอก สุรวิทยาคาร
นางมยุรี ปัญญาเอก สุรวิทยาคาร
นางมยุรี ปัญญาเอก สุรวิทยาคาร
นางสาวอรุณรัตน์ ดวงตา สุรวิทยาคาร
นางสาวอรุณรัตน์ ดวงตา สุรวิทยาคาร
นางสาวศิริรัชต์ อุ่นแก้ว สุรวิทยาคาร
นางอิสราภรณ์ โพธิ์สุวรรณ สุรวิทยาคาร
นางอิสราภรณ์ โพธิ์สุวรรณ สุรวิทยาคาร
นางสาวจีรภา ขาวดี สุรวิทยาคาร
นางเทพธีด์ สายหล้า สุรวิทยาคาร
นางเทพธีด์ สายหล้า สุรวิทยาคาร
นางสุนทรีย์ ก่อกุศล สุรวิทยาคาร
นางวิริญญา ดุมกลาง สุรวิทยาคาร
นางวิริญญา ดุมกลาง สุรวิทยาคาร
นางนางวิริญญา ดุมกลาง สุรวิทยาคาร
นางสาวพุทธชาติ ขยันดี เชื้อเพลิงวิทยา
นางสาวอำไพร สยามนต์ ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาววรินดา ศรศรี ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางกันธิมา ยวงแก้ว กระเทียมวิทยา
นายฤทธิกร มั่นหมาย สุรินทร์พิทยาคม
นายประชา วรรณคำ หนองแวงวิทยาคม
นายบุญชูู ทองแม้น หนองสนิทวิทยา
นางประเสริฐ ใจองอาจ สุรวิทยาคาร
นางอมรรัตน์ พันธ์เพ็ง เทนมีย์มิตรประชา
นายสำรวย พันธ์เพ็ง เทนมีย์มิตรประชา
นางอมรรัตน์ พันธ์เพ็ง เทนมีย์มิตรประชา
นางกรรณิกา ประยูรพันธ์ุ ศรีไผทสมันต์
นายนายนัฐพงษ์ โกกะพันธ์ ศรีณรงค์พิทยาลัย
นายอำนาจ ขาววิเศษ ศรีณรงค์พิทยาลัย
นายบุญฤทธิ์ บุญเลิศ ศรีณรงค์พิทยาลัย
นางสำราญ พิศโฉม สุรวิทยาคาร
นางผ่องใส บัวหุ่ง สุรวิทยาคาร
นางสุภาพร ลอยทอง สุรวิทยาคาร
นายสมศักดิ์ โพธิ์แสน สำโรงทาบวิทยาคม
นางชวัลพัชร์ สุทธิชินธรรม สำโรงทาบวิทยาคม
นางจุฬาลักษณ์ สุภิมารส ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวเยาวภา จันทร์เพ็ญ ศรีไผทสมันต์
นางพรรณี แรงกล้า บุแกรงวิทยาคม
นางสาววันทนา ยวงทอง เชื้อเพลิงวิทยา
นางสาวสุพรรณยุภา แสวงชอบ เชื้อเพลิงวิทยา
นายสุรเชษฐ รักเกียรติสุกล เชื้อเพลิงวิทยา
นายสุพล สอนสมนึก สุรพินท์พิทยา
นายมนตรี แป้นจันทร์ สุรพินท์พิทยา
นางสาวรัตติกาล อาศนะ โคกตะเคียนวิทยา
นางบังอร สหัสชาติ โคกตะเคียนวิทยา
นางบังอร สหัสชาติ โคกตะเคียนวิทยา
นางเพ็ญนภา ชูรัตน์ ศีขรภูมิพิสัย
นางยินดี เผ่าสอน ศีขรภูมิพิสัย
นางรัตติยา แหวนวงศ์ ศีขรภูมิพิสัย
นายสุรินทร์ โสฬส ศีขรภูมิพิสัย
นางปัญจพร ธรรมนิยม ศีขรภูมิพิสัย
นางคัทริยา บูระพันธ์ ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวปิยพร สนศรี โคกตะเคียนวิทยา
นางปราณี โลห์เซ่ หนองขุนศรีวิทยา
นางสาวเพียงใจ ประยงค์หอม ธาตุศรีนคร
นางสาววิตรีรัตน์ เกื้อประโคน ตานีวิทยา
นางสาวพริ้งศิโรรัตน์ บุญภา ธาตุศรีนคร
นางสาวพวงรัตน์ สีหะชัย สนมวิทยาคาร
นายสมคิด แก้วเขียว รัตนบุรี
นางวันทา นามรักษ์ รัตนบุรี
นายชินกร ศรีทร มัธยมทับทิมสยาม 04
นางสาวสิริลักษณ์ ผลจันทร์ นาบัววิทยา
นางปวันรัตน์ แดงงาม พระแก้ววิทยา
นางสาวจุฑารัตน์ พิมพ์พอก ยางวิทยาคาร
นางสาวจุฑารัตน์ พิมพ์พอก ยางวิทยาคาร
นางกนกวรรณ สมสุระ แตลศิริวิทยา
นางปวันรัตน์ แดงงาม พระแก้ววิทยา
นางสาวโชติกา ดัชถุยาวัตร ยางวิทยาคาร
นางสาวจุฑารัตน์ พิมพ์พอก ยางวิทยาคาร
นางสุกัญญา ทองกลาง สุรินทร์พิทยาคม
นางสาวโชติกา ดัชถุยาวัตร ยางวิทยาคาร
นางสาวประกายวัลย์ ไชยเสริฐ สุรินทร์ภักดี
นางศันสนีย์ วงเวียน หนองขุนศรีวิทยา
นายพชธกร นันทพันธ์ นารายณ์คำผงวิทยา
นางศันสนีย์ วงเวียน หนองขุนศรีวิทยา
นางทัศนา สีบาน นารายณ์คำผงวิทยา
นางสาวศรีสุดา วรครุฑ ช้างบุญวิทยา
นายชิษณุพงศ์ มงคลสาร มัธยมศรีลำเภาลูน
นางสาวสาวิตรี ประโยครัมย์ ตาเบาวิทยา
นางพรทิพย์ เสริมผล หนองสนิทวิทยา
นางพรทิพย์ เสริมผล หนองสนิทวิทยา
นางสาววิไลวรรณ ทองคำ พนาสนวิทยา
นางกอบกุล ชำนาญหมอ สุรวิทยาคาร
นายบัญชา สุริยะสุขประเสริฐ เมืองแกพิทยาสรรค์
นางสาวศิริรัตน์ วรางกูร จารย์วิทยาคาร
นางละมัย อินทร์แป้น หนองอียอวิทยา
นางสาวศศิกาญจน์ ชุมแวงวาปี หนองอียอวิทยา
นายกิตติพัฒน์ อินจนา กุดไผทประชาสรรค์
นางเสาวภา พูลเพิ่ม กุดไผทประชาสรรค์
นางอัจฉรา จันทเขต สุรพินท์พิทยา
นายศิริชัย หมื่นเจริญ พนมดงรักวิทยา
นายณัฐพงษ์ สัตปานนท์ พนมดงรักวิทยา
นายวุฒิศักดิ์ ชาวนา สนมวิทยาคาร
นายสมบูรณ์ ศรีสมศักดิ์ สนมวิทยาคาร
นายเอกราช บุญสงค์ สนมวิทยาคาร
นางสาวอนุสสรา หายทุกข์ หนองแวงวิทยาคม
นางวรรณพร สารัง สุรพินท์พิทยา
นางกิตติญาพร มุลเมืองแสน สุรพินท์พิทยา
นางกิตติญาพร มุลเมืองแสน สุรพินท์พิทยา
นางสำราญ โสวภาค นาบัววิทยา
นางชมพลอย ชุติแพทย์วิภา สุรวิทยาคาร
นางชนิตา แสนศรี สำโรงทาบวิทยาคม
นางสร้อยทิพย์ อิ่มชื่น สิรินธร
นางเฉลา ธรธรรมคุณ สิรินธร
นางอำไพ ตรงจิตพิทักษ์ สิรินธร
นางจุฬาลักษณ์ เสาสูง สิรินธร
นางทิพร แหล่งหล้า สิรินธร
นางเฉลิมชาติ งาขาว สิรินธร
นายจิรภาส ภูลี สิรินธร
นางสาวพรศรี บูรณ์เจริญ สิรินธร
นางสาวนุจรีย์ ภักดีกลาง สิรินธร
นายไกรวิชญ์ สุปิงคลัด สิรินธร
นายปรัชญา สายรัตน์ รัตนบุรี
นางชนิดา บางแก้ว สุรินทร์พิทยาคม
นายอุทัย สมเพ็ชร ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวนิโลบล ประกอบดี ไทรแก้ววิทยา
นางสาวนิโลบล ประกอบดี ไทรแก้ววิทยา
นางสาวชุติปภา วรรณศรี สนมวิทยาคาร
นางพัชนี สารศรี เมืองบัววิทยา
นายธีระพงศ์ เขียวอ่อน เมืองแกพิทยาสรรค์
นางสาวรุ่งหทัยรัตน์ วันทาพงษ์ สินรินทร์วิทยา
นางนงเยาว์ กลั่นกำเนิด สินรินทร์วิทยา
นางสุปราณี จารุเสฏฐิโน สินรินทร์วิทยา
นายธนกร เเก้วพินึก สินรินทร์วิทยา
นางสาระภา เนียมทอง ขนาดมอญพิทยาคม
นางณัฐณิชา วาตุรัมย์ ชุมพลวิทยาสรรค์
นางสาวณภัทร เนื่องมี ชุมพลวิทยาสรรค์
นายสุนทร วงษ์ฉลาด มัธยมศรีลำเภาลูน
นายสมภพ ศรีสังข์ ไทรแก้ววิทยา
นายสมภพ ศรีสังข์ ไทรแก้ววิทยา
นายนายศิวะพากย์ ระยับศรี บึงนครประชาสรรค์
นางรุ่งรัตน์ สุภาสัย สิรินธร
นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ ประสาทวิทยาคาร
นางณัฐวดี ชัยช่วย เมืองบัววิทยา
นางสุจิตรา เจิมสม ประสาทวิทยาคาร
นางสาวน้ำฝน แก้วแฉล้ม ประสาทวิทยาคาร
นางยุพิน บรรเทพ จอมพระประชาสรรค์
นายเฉลิมพล พรหมสูง บัวเชดวิทยา
นางสาวหทัยกานต์ ปลุกใจหาญ กาบเชิงวิทยา
นางสาวมีนา จันทเขต กาบเชิงวิทยา
นายวินัย มีอินทร์ บัวเชดวิทยา
นางสาวศิริพร พุทธระสุ บัวเชดวิทยา
นางลำดับ คำเสมอ บัวเชดวิทยา
นางสาวพิลาสลักษณ์ รวมธรรม กาบเชิงวิทยา
นางสาวเกษรี ทองเอี่ยม โคกยางวิทยา
นางปิยาพัชร์ ยังมี สวายวิทยาคาร
นางสาวยุพเรศ พระวัย แนงมุดวิทยา
นางณัฐวดี ชัยช่วย เมืองบัววิทยา
นางสุจิตรา เจิมสม ประสาทวิทยาคาร
นายวัน หยิบล้ำ แตลศิริวิทยา
นายวีระวัฒน์ นามวัฒน์ พนาสนวิทยา
นางสาวเยาวภา จันทร์เพ็ญ ศรีไผทสมันต์
นางยุพิน บรรเทพ จอมพระประชาสรรค์
นางสาวสาคร ได้รอดดี พนาสนวิทยา
นายเจริญทรัพย์ บอกประโคน ขนาดมอญพิทยาคม
นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ ประสาทวิทยาคาร
นายณรงค์ สุดชารี แกศึกษาพัฒนา
นางสาวนันทิยา ชุ่มชื่นดี สวายวิทยาคาร
นางสาวสายสุนีย์ เทพสิงห์ สังขะ
นายชนกนันท์ ทรงรัมย์ สังขะ
นางสาวศุภลักษณ์ ปัตยะสา สังขะ
นางสาวรติวันต์ สุระ ห้วยจริงวิทยา
นางสาวรติพร ยิ่งยงยุทธ แนงมุดวิทยา
นายศันสนะ มะลิหอม โคกยางวิทยา
นางจุฑามาศ ทองดา ปราสาทเบงวิทยา
นางสาวน้ำฝน แก้วแฉล้ม ประสาทวิทยาคาร
นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ ประสาทวิทยาคาร
นายธงชัย สนโศรก กาบเชิงวิทยา
นางสาวชิตนาฎ เคนจ้ตุรัส เมืองบัววิทยา
นายวิรัตน์ พนารัตน์ จอมพระประชาสรรค์
นางสุจิตรา เจิมสม ประสาทวิทยาคาร
นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ ประสาทวิทยาคาร
นางสาวสิริลักษณ์ ผลจันทร์ นาบัววิทยา
นายสุรินทร์ จันทร์ศรี ห้วยจริงวิทยา
นางสาวกรรณิกา พิมพ์ลา ห้วยจริงวิทยา
นางสาวนราวดี โดยพิมาย ห้วยจริงวิทยา
นางสาวรติวันต์ สุระ ห้วยจริงวิทยา
นางนงเยาว์ กลั่นกำเนิด สินรินทร์วิทยา
นางสาวยุพเรศ พระวัย แนงมุดวิทยา
นายวีระวัฒน์ นามวัฒน์ พนาสนวิทยา
นางสุจิตรา เจิมสม ประสาทวิทยาคาร
นายวีระวัฒน์ นามวัฒน์ พนาสนวิทยา
นางยุพิน บรรเทพ จอมพระประชาสรรค์
นางสาวธรรมนูญรัตติ พิศลืม ทุ่งมนวิทยาคาร
นางสิรินุช ปฐมชาติ ทุ่งมนวิทยาคาร
นางสุจิตรา เจิมสม ประสาทวิทยาคาร
นางสาวน้ำฝน แก้วแฉล้ม ประสาทวิทยาคาร
นางสาวพรทิพย์ ทองธรรมมา ประดู่แก้วประชาสรรค์
นายอำนาจ ขาววิเศษ ศรีณรงค์พิทยาลัย
นางสาวสุริวรรณ สุริยงคต สิรินธร
นายนัฐพงษ์ โกกะพันธ์ ศรีณรงค์พิทยาลัย
นางศศลักษณ์ สมชื่อ วีรวัฒน์โยธิน
นายมนตรี แป้นจันทร์ สุรพินท์พิทยา
นางสาวน้ำฝน แก้วแฉล้ม ประสาทวิทยาคาร
นายวรศาสตร์ เสาร์ทอย ตาเบาวิทยา
นางกัลยาณี ไพรสินธุ์ พรมเทพพิทยาคม
นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ ประสาทวิทยาคาร
นายรณรงค์ คงทวี สุรินทร์ราชมงคล
นางสาวนิรัตน์ มุมทอง วังข่าพัฒนา
นางผ่องใส บัวหุ่ง สุรวิทยาคาร
นายบรรจง ถิ่นแถว สังขะ
นางธิดารัตน์ พรมดี ทุ่งมนวิทยาคาร
นางสาวนภัทร เนื่องมี ชุมพลวิทยาสรรค์
นายธนิกกุล บุญอาจ รัตนบุรี
นางสุวรรณี ตระกูลเงินไทย สุรวิทยาคาร
นางบัวหลวง บุญภมร วีรวัฒน์โยธิน
นางสารภี ทองเลิศ วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวพุทธชาติ ขยันดี เชื้อเพลิงวิทยา
นางพรภัทร สุขสงวน แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
นางเทพธีด์ สายหล้า สุรวิทยาคาร
นายเด่นชัย ชายทวีป หนองขุนศรีวิทยา
นางสุพัฒน์ จันทร์เหลือง ขนาดมอญพิทยาคม
นายประชุม ชุ่มแก้ว ขนาดมอญพิทยาคม
นางสาวจุฑารัตน์ พิมพ์พอก ยางวิทยาคาร
นางบัวรินทร์ แสนกล่ำ รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายวัน หยิบล้ำ แตลศิริวิทยา
นางสาวอำนวย ม่วงอร่าม รัตนบุรี
นายศาสตราวุธ มีดี ขนาดมอญพิทยาคม
นายวรศาสตร์ เสาร์ทอย ตาเบาวิทยา
นางวันวิสา สระแก้ว รัตนบุรี
นายณัฏฐพงศ์ จันทร์สุวรรณ รัตนบุรี
นางศิริรัตน์ ไชยปัญหา ชุมพลวิทยาสรรค์
นายกฤษฎา นิสัยกล้า ตานีวิทยา
นางสาวอนงค์ลักษณ์ เจริญมาก จอมพระประชาสรรค์
นางสาวศิริรัตน์ วรางกูร จารย์วิทยาคาร
นายราช รัตนจิโรจน์ สำโรงทาบวิทยาคม
นายธานินทร์ เหลาเลิศ เบิดพิทยาสรรค์
นายณัฐวุฒิ ทองอาจ ตานีวิทยา
นางกิตติญาพร มุลเมืองแสน สุรพินท์พิทยา
นางวิภาดา แพงเจริญ จอมพระประชาสรรค์
นางสาวเพ็ญประภา ลูกอินทร์ ห้วยจริงวิทยา
นายประเสริฐศักดิ์ บุญทน ศรีสุขวิทยา
นางสาวสุภาวดี สายเคน เมืองลีงวิทยา
นางสาวพรทิพย์ ทองธรรมมา ประดู่แก้วประชาสรรค์
นายสมภพ ศรีสังข์ ไทรแก้ววิทยา
นางสาวอุมา จันทร์แก้ว กาบเชิงวิทยา
นายมนตรี ศรีวงศ์ บุแกรงวิทยาคม
นายกิตติพัฒน์ อินจนา กุดไผทประชาสรรค์
นางสาวสาวิตรี ประโยครัมย์ ตาเบาวิทยา
นายกิตติศักดิ์ สิทธิสมบูรณ์ ประสาทวิทยาคาร
นางสาวศิริรัตน์ วรางกูร จารย์วิทยาคาร
นางจันจิรา ผจญกล้า วีรวัฒน์โยธิน
นางพิรุณนี สายยศ รัตนบุรี
นางจุฑามาศ ทองดา ปราสาทเบงวิทยา
นางสุนทรีย์ ก่อกุศล สุรวิทยาคาร
นางสาวสุกัญญา อิ่มใจ สำโรงทาบวิทยาคม
นายภานุพันธ์ ศรีวงษ์ บัวเชดวิทยา
นางเสาวลักษณ์ สวยรูป สุรวิทยาคาร
นายสมยศ พอกพูน แนงมุดวิทยา
นางปราณี โลห์เซ่ หนองขุนศรีวิทยา
นายบรรจง ถิ่นแถว สังขะ
นางสมพงษ์ เป็นผาสุก แร่วิทยา
นางสาวทิพย์สกุล ทิพย์อักษร ชุมพลวิทยาสรรค์
นางจุฑามาศ ทองดา ปราสาทเบงวิทยา
นายธงชัย สนโศรก กาบเชิงวิทยา
นางธัญญวรัตน์ พรชัยอังกูร รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายสุวัฒน์ งามทวี มหิธรวิทยา
นางกรรณิกา ประยูรพันธุ์ ศรีไผทสมันต์
นางวิรงรอง จันทเขต สิรินธร
นางสาวจุฑามาศ เทียนชัย สุรพินท์พิทยา
นายสมนึก จิตขาว นาดีวิทยา
นางสาวพัชราภรณ์ สาสุข ประสาทวิทยาคาร
นางสาวจันทิมา จินดาศรี ประสาทวิทยาคาร
นางสาวทฤฒมน เอี่ยมน้อย ประสาทวิทยาคาร
นายชวลิต คุชิตา ประสาทวิทยาคาร
นายนที ทรงประโคน ประสาทวิทยาคาร
นางสาวจันทิมา จินดาศรี ประสาทวิทยาคาร
นางสาวทฤฒมน เอี่ยมน้อย ประสาทวิทยาคาร
นายชวลิต คุชิตา ประสาทวิทยาคาร
นายนที ทรงประโคน ประสาทวิทยาคาร
นายชวลิต คุชิตา ประสาทวิทยาคาร
นายนที ทรงประโคน ประสาทวิทยาคาร
นางสาวทฤฒมน เอี่ยมน้อย ประสาทวิทยาคาร
นางสาวจันทิมา จินดาศรี ประสาทวิทยาคาร
นางสาวพัชราภรณ์ สาสุข ประสาทวิทยาคาร
นายพชธกร นันทพันธ์ นารายณ์คำผงวิทยา
นางทัศนา สีบาน นารายณ์คำผงวิทยา